Materiał powtórzeniowy, ćwiczenia i testy z zakresu kultury języka, kryteriów poprawności wypowiedzi i błędów językowych. Podstawa programowa: szkoła średnia.

Materiał powtórzeniowy, ćwiczenia i testy z zakresu aktu komunikacji językowej, funkcji tekstów językowych. Podstawa programowa: szkoła średnia.

Materiał powtórzeniowy z zakresu: neologizmy, zapożyczenia, synonimy, polisemy, antonimy i homonimy. Podstawa programowa: szkoła średnia.

Ćwiczenia ortograficzne, dyktanda online na komputerze i smartfonie.