Uni­wer­sa­lizm praw­dy o na­tu­rze ludz­kiej w baj­kach. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci ba­jek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Mówiąc o bajkach i o ich uniwersalizmie, konieczne jest wspomnienie tych, które stworzył Ezop. Był on prekursorem i jednym z najważniejszych twórców tego gatunku. Tworzył dzieła, których bohaterami były zwierzęta. Jednym ze znanych utworów Ezopa jest bajka o chłopcu, który wołał o pomoc. Robił to, mimo iż nie groziło mu nic niebezpiecznego. Chłopiec tak wiele razy oszukał innych, że gdy naprawdę wołał o pomoc, to nikt nie zareagował. Autor pokazał w ten sposób, że kłamstwo działa na niekorzyść osoby, która je opowiada i nie wolno nadużywać cudzej dobroci. Morał tego dzieła aktualny jest również obecnie, co świadczy o uniwersalizmie bajek Ezopa.

Kolejnym znanym autorem bajek, o którym nie można nie wspomnieć, jest La Fontaine. Był to francuski twórca, który swoją inspirację czerpał z dzieł pisarzy starożytnych. Jego bajki również zawierały w sobie ponadczasowe, uniwersalne wnioski. Przykładem jest tekst „Lew i osioł”. Bajka ta pokazuje, że żadne przebranie nie jest w stanie zmienić prawdziwej natury danej istoty. Zawsze ona pozostanie sobą w głębi.

Krasicki, Ezop, La Fontaine – wszyscy ci znani autorzy bajek stworzyli dzieła wciąż popularne, mimo upływu wieków od momentów ich powstania. Ma to miejsce dzięki temu, że twórcy zawarli w nich uniwersalne prawdy na temat ludzkiej natury, które wciąż pozostają aktualne i czytelnicy mogą się z nimi utożsamiać.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x