#panTadeusz

Regulamin konkursu

1. Kalendarium konkursu | 2. Cele konkursu | 3. Przebieg konkursu | 4. Zgłaszanie i „opłata wpisowa” | 5. Zwycięzcy i podium | 6. Budowa zadań | 7. Zalecenia | 8. Porządek działań | 9. Punktacja i ocenianie | 10. Prawa uczestnika… | 11. Uwagi i reklamacje

ZAKŁADANIE KONT LOGOWANIE DO KONKURSU

1. Kalendarium konkursu

UWAGA – z powodu pandemii i/lub niskiego naboru szkół konkurs może zostać odwołany. Nie oznacza to, iż nie może się odbyć na terenie szkoły lub kilku szkół jako wyzwanie medialne organizowane przez zainteresowaną placówkę lub nauczyciela.

 1. Zgłaszanie do konkursu od dnia 15.10.2021 r.
 2. Start eliminatora błędów – ćwiczenia z cytatami i tekstem – od 18.10.2021 r.
 3. Test próbny – 16.12.2021 r.
 4. Test główny dla uczniów – 07 – 17.12.2019 r. (g. 8.00 – 15.00) – termin ustala z klasą nauczyciel.
 5. Test główny dla rodziców i znajomych uczniów – 19.12.2021 r. (g. 12.00 – 20.00).
 6. Udostępnienie testów do wglądu 19.12.2021 r. (po godzinie 18.00).
 7. Ogłoszenie wyników dla szkół – 24.12.2019 r. (223. rocznica urodzin A. Mickiewicza – g. 12.00)
 8. Rozsyłanie protokołu i oficjalnych wyników uczniów na adresy szkół 31.12.2021 r.

Z powodu pandemii trudno planować terminy ogólnopolskie. Zachęcam do wykorzystania gotowych konkursów w swojej pracy szkolnej, lokalnej, regionalnej.

2. Cele konkursu

 1. Popularyzacja czytelnictwa i znajomości „Pana Tadeusza”.
 2. Wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do dziedzictwa kulturowego.
 3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i szybkiego czytania.
 4. Dostosowanie i wykorzystanie smartfonów do celów edukacyjnych.
 5. Wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach z języka polskiego.
 6. Integrowanie i aktywizacja środowiska szkolnego wokół wyzwania edukacyjnego EWM.
 7. Promocja placówek szkolnych w social mediach, środowiskach lokalnych i w kraju.

3. Przebieg konkursu

 1. Nauczyciel, wychowawca, osoba wskazana przez dyrektora zgłasza szkołę do udziału w konkursie niezależnie od ilości uczestników z adresu w 4. poniżej, uwzględniając „opłatę wpisową”.
 2. Po otrzymaniu klucza dostępu w mailu zwrotnym uczniowie mogą samodzielnie zakładać konto i logować się do konkursu „Pana Tadeusza”.
 3. Rozpoczyna się tzw. „Eliminator” – ćwiczenia bez ograniczeń testów z 12 ksiąg lektury podczas lekcji, w domu, na smartfonach w każdym miejscu pobytu uczestnika.
 4. Nauczyciel – polonista otrzymuje uprawnienia „Prowadzącego bez możliwości edycji” – co pozwala na obserwację, kontrolę postępów rozwiązywania testów, a także planowania i urządzania sprawdzianów z omawianego materiału (kolejnych ksiąg epopei) online.
 5. Materiał testowy „Eliminatora” można wykorzystywać bez ograniczeń podczas zajęć do prac indywidualnych i grupowych.
 6. Udział w eliminacjach nie wymusza udziału w teście głównym. Decyzję o udziale w nim danej szkoły/klasy można podjąć w dowolnym czasie.
 7. Test głównykonkurs – dla uczniów odbywa się na zajęciach szkolnych wybranych przez nauczyciela w tygodniu 7-17 grudnia br. bez naruszania planu lekcji z użyciem smartfonów uczniów, a także na każdym dostępnym urządzeniu elektronicznym (lub w domu – nauczanie zdalne) .
 8. Ogłoszeniu wyników konkursu podlegają trzy pierwsze miejsca szkół wg średniej. Listę laureatów szkolnych, klasowych zweryfikuje nauczyciel i nie jest umieszczana na stronie konkursu (zob. poprzednie konkursy).

4. Zgłaszanie i „opłata wpisowa”

Konkurs dedykowany jest Antosiowi Dziaczukowi, niemowlakowi walczącemu z SMA. Dlatego do zgłoszenia szkoły należy dołączyć screena z przelewem na wskazane niżej konto. W tytule wpłaty obok nazwy szkoły lub nazwiska proszę dodać kochamjp.pl. Ma to być wpłata nie mniejsza niż 200 zł. Jedna szkoła, jedna wpłata dla wszystkich konkursów, jakie są dostępne.

UWAGA – z powodu pandemii i/lub niskiego naboru szkół konkurs może zostać odwołany. Nie oznacza to, iż nie może się odbyć na terenie szkoły lub kilku szkół jako wyzwanie medialne organizowane przez zainteresowaną placówkę lub nauczyciela.

Wyślij zgłoszenie mailem ze screenem wpłaty dla Antosia z widocznym na screenie dopiskiem kochamjp.pl

Antoś chce żyć
Antoś chce żyć normalnie

5. Zwycięzcy i podium

Intencją konkursów EWM jest taka aktywizacja i integracja środowiska szkolnego, aby jak największa liczba uczestników znalazła się w przedziale pierwszym a uczeń poczuł się odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za wynik klasy i szkoły. Dlatego ma możliwość ćwiczenia zadań testu głównego przez wiele tygodni z uwzględnieniem mogących wystąpić problemów technicznych i manualnych w pracy ze smartfonem.

Po zakończeniu testu głównego każdy uczeń i uczestnik, a także szkoła, samodzielnie odczyta swoje osiągnięcie wg podanej klasyfikacji procentowej:

PRZEDZIAŁY PROCENTOWE - podium
LP. MIEJSCE TYTUŁ PUNKTACJA
1. Pierwsze Mistrz 85-100%
2. Drugie Vice mistrz 70%+
3. Trzecie Laureat 50%+

W formule EWM ważna jest także promocja szkoły, konkretnej placówki w lokalnym środowisku. Dlatego też uczniowie – uczestnicy zapraszają do udziału w teście głównym jak największej liczby nauczycieli, członków rodziny i znajomych z social mediów. Chodzi o tzw. marketing szeptany, aby w mediach jak najczęściej była mowa właśnie o Waszej placówce. Zachęcani do wzięcia udziału uczestnicy, którzy nie są uczniami, także zdobywają dla klasy i szkoły punkty.

schemat konkursu

6. Budowa zadań

Eliminator błędów to część ćwiczeniowa konkursu #panTadeusz1834. Przez 12 tygodni uczestnicy będą poznawać, utrwalać znajomość „Pana Tadeusza” i ćwiczyć 270 zadań zbudowanych następująco:

 1. Z każdej księgi zaczerpnięto cytaty i ułożono związane z nimi pytania wielokrotnego wyboru. Przykład:

logo konkursu

Screen powyżej pokazuje po lewej stronie w przeglądarce cytat z „Pana Tadeusza” z numerem księgi łamane przez numer wersu, od którego zaczęto cytowanie: 1/69. Po prawej stronie widzimy otwarty dokument pdf z numeracją wersów i zaznaczonym na czerwono numerem cytatu. W tym obszarze księgi uczestnik powinien zacząć poszukiwania odpowiedzi na pytanie.

  1. Rozwiązujący testy eliminatora musi zapoznać się z fragmentem lub fragmentami dzieła, aby poprawnie wybrać zawsze jedną z prezentowanych odpowiedzi.
  2. Za każdą odpowiedź można zdobyć jeden punkt.
  3. Na każdą odpowiedz uczestnik ma 2 minuty. Przy 10. pytaniach testu będzie zatem miał 20 minut na znalezienie wszystkich poprawnych odpowiedzi. Na rozwiązanie wszystkich 270 zadań przewidziano 9 godzin – trudno je wygospodarować na zajęciach i po lekcjach.
  4. Po zakończeniu testu uczestnik zobaczy próbę (swoje podejście) z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami. Tam, gdzie trafnie udzielił odpowiedzi, zobaczy punktację: 1/1. Przy pomyłce: 0/1 pkt będzie musiał wrócić do zadania i poszukać poprawnych odpowiedzi. Nie będzie jej w podglądzie próby.
  5. Uczestnicy mogą ćwiczyć z wieloma otwartymi zakładkami przeglądarek www i w grupach.
  6. Testy z ksiąg i poszukiwania odpowiedzi mają utrwalić znajomość „Pana Tadeusza” do tego stopnia, aby w teście głównym uczestnik mógł samodzielnie wpisywać poprawne odpowiedzi w pytaniach otwartych.
  7. Jednorazowy „Test próbny” zawiera 10 pytań i należy go rozwiązać w 3 minuty, wpisując poprawne odpowiedzi. Został napisany, aby uczestnik spróbował swoich sił, starając się zwrócić uwagę na stres, koncentrację i metodę wpisywania odpowiedzi szczególnie w smartfonach.
  8. Pytania testu głównego powstały na bazie pytań eliminatora. Ich cechy to zwięzłość i konkretność. Odpowiedziami są pojedyncze wyrazy (z wyjątkami oznaczanymi cyframi 2 lub 3, gdzie wpisujemy dwa lub trzy wyrazy oddzielone spacjami) lub liczby. Należy je wpisać samodzielnie w oknie dialogowym testu.
  9. Jednorazowe podejście do testu głównego zawiera 20 zadań otwartych. Są one losowane dla każdego uczestnika indywidualnie. Limity czasowe testu głównego:
CZAS TESTU GŁÓWNEGO
TYP SZKOŁY CZAS TESTU GŁÓWNEGO
szkoła podstawowa 12 minut
szkoła podstawowa – PPP 14 minut
szkoły średnie, uczelnie 8 minut
obcokrajowcy 14 minut
rodzice i znajomi 14 minut
Screeny z wyświetlacza telefonu z testów ELIMINATORA i KONKURSU:

ELIMINATOR na wyświetlaczu smartfona

Test z księgi pierwszej „Pana Tadeusza”.

Test wyboru w ELIMINATORZE

Pytanie otwarte KONKURSU.

7. Zalecenia dla użytkowników smartfonów

UWAGA. Zadania otwarte KONKURSU są losowane indywidualnie z bazy ponad 200 pytań i zmieniana jest ich kolejność. Niewielkie jest więc prawdopodobieństwo, że uczestnicy siedzący obok siebie wylosują ten sam zestaw pytań ułożonych w podobnej kolejności.

 1. W udzielanych odpowiedziach nie używamy w ogóle spacji, chyba że między wyrazami, jeśli w pytaniu pojawi się w nawiasach komunikat: (2) lub (3). Wówczas chodzić będzie o odpowiedź typu: Jacek Soplica (można wpisać: jacek soplica – jedna spacja) lub Hrabia i Gerwazy (można wpisać: hrabia i gerwazy lub chrabia i gerwazy – dwie spacje). Jeżeli w pytaniu nie zaznaczono w nawiasie (2) lub (3) a na pytanie np. „Pilnował zamku Horeszków” wpisano: „Klucznik Gerwazy” zamiast „Gerwazy” lub „Klucznik” – chodziło o jeden wyraz – to odpowiedź jest niepoprawna i nie otrzyma punktów. Dlaczego? Dlatego, że każdą z możliwych odpowiedzi administrator musi zakodować i jeśli każdy w emocjach będzie sobie wpisywał, co chce, trudno to będzie zakodować, czyli przewidzieć. Dlatego takie przypadki nie podlegają reklamacjom. Wyobraźmy sobie, że test rozwiązało 5. tys. osób i na pytanie o Gerwazego padły odpowiedzi od: „Chyba Rębajło albo Klucznik Gerwazy” do „Klucznik Gerwazy”. Wszystkie odpowiedzi zawierające powyżej jednego wyrazu skrypt „uzna” za błędne, bo został zaprogramowany na jeden wyraz – ciąg znaków.  Wpisujemy zatem jeden wyraz, chyba że zobaczymy oznaczenia przy pytaniu: (2) lub (3).
 2. Dostosowanie skryptu do dysortografików i dyslektyków, a także obcokrajowców polega po pierwsze na: wydłużeniu czasu rozwiązywania KONKURSU, po drugie: na zaliczaniu błędów ortograficznych jako odpowiedzi pełnowartościowych, np. w wyrazach typu „dwór” zapisanych w postaci: „dwor” lub „dwur” czy „hrabia” albo „chrabia” – to udogodnienie dotyczy wszystkich uczestników.
 3. W udzielanych i wpisywanych przez uczestników odpowiedziach nie jest ważna wielkość liter.
 4. W udzielanych i wpisywanych przez uczestników odpowiedziach nie są ważne polskie znaki, czyli zamiast liter: ł, ż, ą, ę, ó – można wpisać: l, z, a, e, o – i program nie odczyta tego jako błędu.
 5. Ilość znaków ze spacjami w pytaniach została ograniczona do 144.

Zalecenia dla użytkowników smartfonów

W związku z powyżej wymienionymi dostosowaniami uczestnicy piszący test główny na smartfonach własnych powinni uwzględnić:

 1. Zalecany poziom naładowania baterii smartfona: 80-100%.
 2. Zalecana pozycja wyświetlaczy smartfonów: pionowa (widoczna klawiatura).
 3. Wyłączony dźwięk i wibracje.
 4. Wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów.
 5. Wyłączone aplikacje w tle.
 6. Wyłączona opcja autouzupełniania i autokorekty, słownik T9, aby uniknąć sytuacji typu: Uczestnik wpisał: „Wojski”, zatwierdził i dopiero po KONKURSIE zobaczył we wpisie: „Wojsko” – słownik automatycznie mu to poprawił, bezwiednie. Trudno takie odpowiedzi przewidzieć i zakodować w teście.
 7. Wyłączenie klawiatury swype, która może zadziałać jak wyżej opisane.
 8. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu testu głównego innym.

8. Porządek działań w dniu testu głównego

 1. Placówka (szkoła) zapewnia uczestnikom dostęp do internetu w dniu testu głównego i do urządzeń, na których można pracować online, typu: komputery stacjonarne, laptopy, tablety.
 2. Harmonogram kolejności wypełniania testu konkursowego ustala Dyrektor, dostosowując możliwości szkolnego internetu (wi-fi) do liczby urządzeń będących w jednej chwili online.
 3. Placówka (szkoła) zapewnia wysoki standard etyczny testu: uczestnicy są zdyscyplinowani, przyzwyczajeni do poważnego, uczciwego traktowania zadań wykonywanych pod nadzorem nauczycieli i opiekunów.
 4. Osoby nadzorujące pracę uczestników powinny widzieć zawartość monitorów lub wyświetlaczy urządzeń zastosowanych w konkursie, aby nie dochodziło do korzystania z innych niż formularz konkursu stron www.
 5. Nadzorujący pracę niesamodzielnego uczestnika mają obowiązek przerwania mu konkursu, nakazując odsunięcie się od urządzenia, na którym wykonuje test.
 6. Rozwiązujący test uczestnicy powinni wyłączyć dźwięk i wibracje w telefonach przed wejściem do sali konkursowej, aby nie przeszkadzały innym uczestnikom.
 7. Nadzorujący pracę konkursu mają prawo nie dopuścić do udziału w nim osób, które:
  1. Nie potrafią zalogować się na stronie z powodu zagubienia, zapomnienia loginu lub hasła.
  2. Dopiero przybywszy na KONKURS, próbują założyć konto na stronie, aby wziąć udział w KONKURSIE.

9. Punktacja i ocenianie

 1. Uczniowie, biorąc udział w KONKURSIE, pracują na ocenę o wadze sprawdzianu z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
 2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie „Pana Tadeusza”.
 3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.
 4. Każdy uczestnik: uczeń – może zdobyć w KONKURSIE głównym maksymalnie 20 pkt. Przelicza się je na oceny wg wartości procentowych:
Punkty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
 1. Punktacja testów konkursowych: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie „Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
  1. Za udział w teście: 5 pkt.
  2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

10. Prawa uczestnika i zastrzeżenia prawne

 1. Uczestnik ma następujące prawa:
  1. każdy uczeń lub student zgłaszanej placówki ma prawo wziąć udział w konkursie;
  2. każdy rodzic lub członek rodziny, nauczyciel i znajomy uczestnika ma prawo wziąć udział w konkursie;
  3. rzetelnie i uczciwie wykonywać zadania z korzyścią dla siebie, klasy, szkoły, a także rodziców i znajomych;
  4. wykonywania nieograniczonej liczby testów ELIMINATORA, a także do jednorazowych podejść do Testu próbnego i KONKURSU;
  5. zgłaszania bezpośrednio do administratora konkursu uwag technicznych, zapytań i wątpliwości merytorycznych na podany na dole strony adres kontaktowy;
  6. podania przekazanego mu przez Dyrektora klucza dostępu dla rodziców i znajomych;
  7. wglądu do wykonanych przez siebie testów po zakończeniu KONKURSU.
 2. Uczestnik nie ma prawa do:
  1. rozwiązywania testu KONKURSU głównego bez nadzoru nauczyciela lub opiekuna wskazanego przez Dyrektora;
  2. udostępniania lub przekazywania swojego konta i kluczy dostępu do użytku osobom trzecim, które wykonają za niego testu;
  3. robienia screenów, notatek podczas testu głównego i przekazywania ich innym;
  4. sztucznego tworzenia kont i podszywania się pod wielu uczestników. Jest to procedura nadzorowana przez administratora podczas tworzenia raportów wyników. Może być powodem do dyskwalifikacji uczestnika;
  5. udostępniania treści konkursu osobom trzecim oraz publikacji ich bez zgody autora w celach innych niż edukacyjne;
  6. zgłaszania wątpliwości, błędów po KONKURSIE, jeśli nie ćwiczył ELIMINATORA.

11. Uwagi i reklamacje

 1. Po nieudanej z powodów losowych próbie KONKURSU Dyrektor placówki może wystąpić do administratora z prośbą o przełożenie KONKURSU lub jego powtórzenie (brak prądu, brak sygnału internetowego, alarm ppoż. itp. zdarzenia niezależne od pracownika szkoły).
 2. KONKURS główny kończy się weryfikacją każdego testu, w którym uczestnik – uczeń uzyskał minimum 50% punktów – 10/20. Sprawdzane są błędne wpisy. Literówki i odpowiedzi zakwalifikowane jako bliskie poprawnej odpowiedzi są punktowane na korzyść uczestnika.
 3. W teście głównym dla znajomych weryfikacji podlega każdy test, w którym uczestnik uzyskał minimum 70% punktów – 14/20. Sprawdzane są błędne wpisy. Literówki i odpowiedzi zakwalifikowane jako bliskie poprawnej odpowiedzi są punktowane na korzyść Uczestnika.
 4. Uczestnik nie może składać reklamacji z powodu literówek typu: „stomik” zamiast „stolnik”, „rabajło” zamiast „rebajło” (Rębajło) i niezrozumienia pytania np. „Jak naprawdę nazywał się ksiądz Robak (2)?”. Cyfra dwa w nawiasie oznacza, że należy wpisać dwa wyrazy, aby otrzymać punkt: „Jacek Soplica” lub „jacek soplica”; nie wolno wpisać: „Soplica”, 0 pkt, gdyż w dziele jest trzech Sopliców; 0,5 pkt otrzymamy za odpowiedź na to pytanie: „Jacek”