#panTadeusz1834

#panTadeusz1834 – Pan Tadeusz – konkurs z cytatami online. Regulamin konkursu

1. Kalendarium konkursu i 2. ZWYCIĘZCY | 3. Cele konkursu | 4. Opłata za udział  | 5. Formularz zgłoszeniowy | 6. Cechy eliminatora i testu głównego | 7. Zalecenia dla użytkowników smartfonów | 8. Porządek działań w dniu testu głównego | 9. Punktacja konkursowa i ocenianie | 10. Prawa uczestnika i zastrzeżenia prawne | 11. Uwagi i reklamacje

1. Kalendarium konkursu

 1. Zgłaszanie do konkursu od dnia 01.09.2019 r.
 2. Start eliminatora błędów – ćwiczenia z cytatami i tekstem – od 23.09.2019 r.
 3. Test próbny – 08.12.2019 r.
 4. Test główny dla uczniów i studentów – 09 – 13.12.2019 r. (g. 8.00 – 15.00).
 5. Test główny dla rodziców i znajomych uczniów – 15.12.2018 r. (g. 10.00 – 18.00).
 6. Udostępnienie testów do wglądu 15.12.2019 r. (po godzinie 18.00).
 7. Ogłoszenie wyników dla szkół – 24.12.2019 r. (221. rocznica urodzin A. Mickiewicza – g. 12.00)
 8. Rozsyłanie protokołu i oficjalnych wyników uczniów na adresy szkół 31.12.2019 r

Zmiany po edycji 1.

 • Kolejność pytań w testach eliminatora błędów jest stała: wszystkim uczniom wyświetlają się w tej samej kolejności. Oznacza to, iż można na zajęciach pracować indywidualnie lub z podziałem na grupy: każda poszukuje części odpowiedzi w tekście lektury i uczniowie wspólnie tworzą mapę myśli (haseł) dla każdej księgi dzieła. Uczą się jej, bowiem test główny polega na samodzielnym i bezbłędnym wpisywaniu odpowiedzi.
 • Wydłużono czas pracy w eliminatorze aż do dwóch i pół miesiąca, aby: bez pośpiechu można było naprawdę pracować z lekturą, poznając ją, a w efekcie aby jak największa liczba uczestników uzyskała pułap 50% i więcej poprawnych odpowiedzi w teście głównym; z myślą o uczniach z dysleksją i obcokrajowców, a także dorosłych znajomych i rodziny uczniów, którzy mają zaproszenie do podjęcia wyzwania konkursowego.

2. Cele konkursu

 1. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez środowisko szkolne.
 2. Popularyzacja czytelnictwa epopei Adama Mickiewicza pt. “Pan Tadeusz” wśród dzieci, młodzieży, studentów i ich rodzin w 221. rocznicę urodzin wieszcza, a także w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 3. Wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do dziedzictwa kulturowego, w którego skład wchodzi język ojczysty i literatura polska.
 4. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i szybkiego czytania.
 5. Dostosowanie i wykorzystanie smartfonów do celów edukacyjnych.
 6. Wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach z języka polskiego.
 7. Integrowanie i aktywizacja Uczestników życia szkolnego, w tym szczególnie uczniów, ich rodziców i rodzin, a także znajomych z social mediów wokół określonego zadania edukacyjnego.
 8. Promocja placówek szkolnych w social mediach, środowiskach lokalnych i w kraju.

WAŻNE WSKAZANIA

 1. Konkurs jest dedykowany wszystkim uczniom mającym w programie nauczania analizę dzieła Adama Mickiewicza, klasom szkoły podstawowej i średniej, a także jako materiał powtórzeniowy dla maturzystów.
 2. Aby szkoła była liczona w konkursie, musi wziąć w nim udział chociaż 50% klas.
 3. Zgłaszamy szkołę. Po otrzymaniu klucza dostępu można go podać na stronie www placówki, aby każdy uczeń, nauczyciel, rodzic, znajomy uczniów mógł korzystać z zadań eliminatora błędów przeznaczonego do ćwiczeń zadań testu głównego. Decyzję o udziale w nim danej klasy można podjąć podczas miesiąca ćwiczeń.
 4. Ogłoszeniu wyników podlegają trzy pierwsze miejsca szkół wg średniej osiągniętej podczas konkursu. Listę laureatów szkolnych, klasowych zweryfikuje i ogłosi dyrektor szkoły lub koordynator konkursu, do którego takowa zostaną przesłane wyniki.

3. PRZEDZIAŁY PROCENTOWE –  ZWYCIĘZCY

Intencją konkursów EWM jest taka aktywizacja i integracja środowiska szkolnego, aby jak największa liczba uczestników znalazła się w przedziale pierwszym a uczeń poczuł się odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za wynik klasy i szkoły. Dlatego ma możliwość ćwiczenia zadań testu głównego przez miesiąc z uwzględnieniem mogących wystąpić problemów technicznych i manualnych w pracy ze smartfonem.

Po zakończeniu testu głównego każdy uczeń i uczestnik, a także szkoła, samodzielnie odczyta swoje osiągnięcie wg podanej klasyfikacji procentowej:

PRZEDZIAŁY PROCENTOWE - podium
LP. MIEJSCE TYTUŁ PUNKTACJA
1. Pierwsze Mistrz 85-100%
2. Drugie Vice mistrz 70%+
3. Trzecie Laureat 50%+

W formule EWM ważna jest także promocja szkoły, konkretnej placówki w lokalnym środowisku. Dlatego też uczniowie – uczestnicy zapraszają do udziału w teście głównym jak największej liczby nauczycieli, członków rodziny i znajomych z social mediów. Chodzi o tzw. marketing szeptany, aby w mediach jak najczęściej była mowa właśnie o Waszej placówce. Zachęcani do wzięcia udziału uczestnicy, którzy nie są uczniami, także zdobywają dla klasy i szkoły punkty.

schemat konkursu

4. Opłata, podziękowania, dyplomy

 1. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział w konkursie #panTadeusz1834 jest bezpłatny.
 2. Zgłoszona do konkursu szkoła wysyła pisemne podziękowanie za przygotowanie konkursu organizatorowi po odebraniu oficjalnych wyników.
 3. Organizator konkursu nie sponsoruje nagród, opracowuje szablon dyplomów i rozsyła je do szkół.

5. Formularz zgłoszeniowy

6. Cechy eliminatora i testu głównego

Eliminator błędów to część ćwiczeniowa konkursu #panTadeusz1834. Przez 12 tygodni uczestnicy będą poznawać, utrwalać znajomość “Pana Tadeusza” i ćwiczyć 270 zadań zbudowanych następująco:

 1. Z każdej księgi zaczerpnięto cytaty i ułożono związane z nimi pytania wielokrotnego wyboru. Przykład:

logo konkursu

Screen powyżej pokazuje po lewej stronie w przeglądarce cytat z “Pana Tadeusza” z numerem księgi łamane przez numer wersu, od którego zaczęto cytowanie: 1/69. Po prawej stronie widzimy otwarty dokument pdf z numeracją wersów i zaznaczonym na czerwono numerem cytatu. W tym obszarze księgi uczestnik powinien zacząć poszukiwania odpowiedzi na pytanie.

  1. Rozwiązujący testy eliminatora musi zapoznać się z fragmentem lub fragmentami dzieła, aby poprawnie wybrać zawsze jedną z prezentowanych odpowiedzi.
  2. Za każdą odpowiedź można zdobyć jeden punkt.
  3. Na każdą odpowiedz uczestnik ma 2 minuty. Przy 10. pytaniach testu będzie zatem miał 20 minut na znalezienie wszystkich poprawnych odpowiedzi. Na rozwiązanie wszystkich 270 zadań przewidziano 9 godzin – trudno je wygospodarować na zajęciach i po lekcjach.
  4. Po zakończeniu testu uczestnik zobaczy próbę (swoje podejście) z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami. Tam, gdzie trafnie udzielił odpowiedzi, zobaczy punktację: 1/1. Przy pomyłce: 0/1 pkt będzie musiał wrócić do zadania i poszukać poprawnych odpowiedzi. Nie będzie jej w podglądzie próby.
  5. Uczestnicy mogą ćwiczyć z wieloma otwartymi zakładkami przeglądarek www i w grupach.
  6. Testy z ksiąg i poszukiwania odpowiedzi mają utrwalić znajomość “Pana Tadeusza” do tego stopnia, aby w teście głównym uczestnik mógł samodzielnie wpisywać poprawne odpowiedzi w pytaniach otwartych.
  7. Jednorazowy “Test próbny” zawiera 10 pytań i należy go rozwiązać w 3 minuty, wpisując poprawne odpowiedzi. Został napisany, aby uczestnik spróbował swoich sił, starając się zwrócić uwagę na stres, koncentrację i metodę wpisywania odpowiedzi szczególnie w smartfonach.
  8. Pytania testu głównego powstały na bazie pytań eliminatora. Ich cechy to zwięzłość i konkretność. Odpowiedziami są pojedyncze wyrazy (z wyjątkami oznaczanymi cyframi 2 lub 3, gdzie wpisujemy dwa lub trzy wyrazy oddzielone spacjami) lub liczby. Należy je wpisać samodzielnie w oknie dialogowym testu.
  9. Jednorazowe podejście do testu głównego zawiera 20 zadań otwartych. Są one losowane dla każdego uczestnika indywidualnie. Limity czasowe testu głównego:
CZAS TESTU GŁÓWNEGO
TYP SZKOŁY CZAS TESTU GŁÓWNEGO
szkoła podstawowa 12 minut
szkoła podstawowa – PPP 14 minut
szkoły średnie, uczelnie 8 minut
obcokrajowcy 14 minut
rodzice i znajomi 14 minut
Screeny z wyświetlacza telefonu z testów ELIMINATORA i KONKURSU:

ELIMINATOR na wyświetlaczu smartfona

Test z księgi pierwszej “Pana Tadeusza”.

Test wyboru w ELIMINATORZE

Pytanie otwarte KONKURSU.

7. Zalecenia dla użytkowników smartfonów

UWAGA. Zadania otwarte KONKURSU są losowane indywidualnie z bazy ponad 200 pytań i zmieniana jest ich kolejność. Niewielkie jest więc prawdopodobieństwo, że uczestnicy siedzący obok siebie wylosują ten sam zestaw pytań ułożonych w podobnej kolejności.

 1. W udzielanych odpowiedziach nie używamy w ogóle spacji, chyba że między wyrazami, jeśli w pytaniu pojawi się w nawiasach komunikat: (2) lub (3). Wówczas chodzić będzie o odpowiedź typu: Jacek Soplica (można wpisać: jacek soplica – jedna spacja) lub Hrabia i Gerwazy (można wpisać: hrabia i gerwazy lub chrabia i gerwazy – dwie spacje). Jeżeli w pytaniu nie zaznaczono w nawiasie (2) lub (3) a na pytanie np. “Pilnował zamku Horeszków” wpisano: “Klucznik Gerwazy” zamiast “Gerwazy” lub “Klucznik” – chodziło o jeden wyraz – to odpowiedź jest niepoprawna i nie otrzyma punktów. Dlaczego? Dlatego, że każdą z możliwych odpowiedzi administrator musi zakodować i jeśli każdy w emocjach będzie sobie wpisywał, co chce, trudno to będzie zakodować, czyli przewidzieć. Dlatego takie przypadki nie podlegają reklamacjom. Wyobraźmy sobie, że test rozwiązało 5. tys. osób i na pytanie o Gerwazego padły odpowiedzi od: “Chyba Rębajło albo Klucznik Gerwazy” do “Klucznik Gerwazy”. Wszystkie odpowiedzi zawierające powyżej jednego wyrazu skrypt “uzna” za błędne, bo został zaprogramowany na jeden wyraz – ciąg znaków.  Wpisujemy zatem jeden wyraz, chyba że zobaczymy oznaczenia przy pytaniu: (2) lub (3).
 2. Dostosowanie skryptu do dysortografików i dyslektyków, a także obcokrajowców polega po pierwsze na: wydłużeniu czasu rozwiązywania KONKURSU, po drugie: na zaliczaniu błędów ortograficznych jako odpowiedzi pełnowartościowych, np. w wyrazach typu “dwór” zapisanych w postaci: “dwor” lub “dwur” czy “hrabia” albo “chrabia” – to udogodnienie dotyczy wszystkich uczestników.
 3. W udzielanych i wpisywanych przez uczestników odpowiedziach nie jest ważna wielkość liter.
 4. W udzielanych i wpisywanych przez uczestników odpowiedziach nie są ważne polskie znaki, czyli zamiast liter: ł, ż, ą, ę, ó – można wpisać: l, z, a, e, o – i program nie odczyta tego jako błędu.
 5. Ilość znaków ze spacjami w pytaniach została ograniczona do 144.

Zalecenia dla użytkowników smartfonów

W związku z powyżej wymienionymi dostosowaniami uczestnicy piszący test główny na smartfonach własnych powinni uwzględnić:

 1. Zalecany poziom naładowania baterii smartfona: 80-100%.
 2. Zalecana pozycja wyświetlaczy smartfonów: pionowa (widoczna klawiatura).
 3. Wyłączony dźwięk i wibracje.
 4. Wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów.
 5. Wyłączone aplikacje w tle.
 6. Wyłączona opcja autouzupełniania i autokorekty, słownik T9, aby uniknąć sytuacji typu: Uczestnik wpisał: “Wojski”, zatwierdził i dopiero po KONKURSIE zobaczył we wpisie: “Wojsko” – słownik automatycznie mu to poprawił, bezwiednie. Trudno takie odpowiedzi przewidzieć i zakodować w teście.
 7. Wyłączenie klawiatury swype, która może zadziałać jak wyżej opisane.
 8. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu testu głównego innym.

8. Porządek działań w dniu testu głównego

 1. Placówka (szkoła) zapewnia uczestnikom dostęp do internetu w dniu testu głównego i do urządzeń, na których można pracować online, typu: komputery stacjonarne, laptopy, tablety.
 2. Harmonogram kolejności wypełniania testu konkursowego ustala Dyrektor, dostosowując możliwości szkolnego internetu (wi-fi) do liczby urządzeń będących w jednej chwili online.
 3. Placówka (szkoła) zapewnia wysoki standard etyczny testu: uczestnicy są zdyscyplinowani, przyzwyczajeni do poważnego, uczciwego traktowania zadań wykonywanych pod nadzorem nauczycieli i opiekunów.
 4. Osoby nadzorujące pracę uczestników powinny widzieć zawartość monitorów lub wyświetlaczy urządzeń zastosowanych w konkursie, aby nie dochodziło do korzystania z innych niż formularz konkursu stron www.
 5. Nadzorujący pracę niesamodzielnego uczestnika mają obowiązek przerwania mu konkursu, nakazując odsunięcie się od urządzenia, na którym wykonuje test.
 6. Rozwiązujący test uczestnicy powinni wyłączyć dźwięk i wibracje w telefonach przed wejściem do sali konkursowej, aby nie przeszkadzały innym uczestnikom.
 7. Nadzorujący pracę konkursu mają prawo nie dopuścić do udziału w nim osób, które:
  1. Nie potrafią zalogować się na stronie z powodu zagubienia, zapomnienia loginu lub hasła.
  2. Dopiero przybywszy na KONKURS, próbują założyć konto na stronie, aby wziąć udział w KONKURSIE.

9. Punktacja konkursowa i ocenianie

 1. Uczniowie, biorąc udział w KONKURSIE, pracują na ocenę o wadze sprawdzianu z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
 2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie “Pana Tadeusza”.
 3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.
 4. Każdy uczestnik: uczeń – może zdobyć w KONKURSIE głównym maksymalnie 20 pkt. Przelicza się je na oceny wg wartości procentowych:
Punkty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
 1. Punktacja testów konkursowych: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie “Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
  1. Za udział w teście: 5 pkt.
  2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

10. Prawa uczestnika i zastrzeżenia prawne

 1. Uczestnik ma następujące prawa:
  1. każdy uczeń lub student zgłaszanej placówki ma prawo wziąć udział w konkursie;
  2. każdy rodzic lub członek rodziny, nauczyciel i znajomy uczestnika ma prawo wziąć udział w konkursie;
  3. rzetelnie i uczciwie wykonywać zadania z korzyścią dla siebie, klasy, szkoły, a także rodziców i znajomych;
  4. wykonywania nieograniczonej liczby testów ELIMINATORA, a także do jednorazowych podejść do Testu próbnego i KONKURSU;
  5. zgłaszania bezpośrednio do administratora konkursu uwag technicznych, zapytań i wątpliwości merytorycznych na podany na dole strony adres kontaktowy;
  6. podania przekazanego mu przez Dyrektora klucza dostępu dla rodziców i znajomych;
  7. wglądu do wykonanych przez siebie testów po zakończeniu KONKURSU.
 2. Uczestnik nie ma prawa do:
  1. rozwiązywania testu KONKURSU głównego bez nadzoru nauczyciela lub opiekuna wskazanego przez Dyrektora;
  2. udostępniania lub przekazywania swojego konta i kluczy dostępu do użytku osobom trzecim, które wykonają za niego testu;
  3. robienia screenów, notatek podczas testu głównego i przekazywania ich innym;
  4. sztucznego tworzenia kont i podszywania się pod wielu uczestników. Jest to procedura nadzorowana przez administratora podczas tworzenia raportów wyników. Może być powodem do dyskwalifikacji uczestnika;
  5. udostępniania treści konkursu osobom trzecim oraz publikacji ich bez zgody autora w celach innych niż edukacyjne;
  6. zgłaszania wątpliwości, błędów po KONKURSIE, jeśli nie ćwiczył ELIMINATORA.

11. Uwagi i reklamacje

 1. Po nieudanej z powodów losowych próbie KONKURSU Dyrektor placówki może wystąpić do administratora z prośbą o przełożenie KONKURSU lub jego powtórzenie (brak prądu, brak sygnału internetowego, alarm ppoż. itp. zdarzenia niezależne od pracownika szkoły).
 2. KONKURS główny kończy się weryfikacją każdego testu, w którym uczestnik – uczeń uzyskał minimum 50% punktów – 10/20. Sprawdzane są błędne wpisy. Literówki i odpowiedzi zakwalifikowane jako bliskie poprawnej odpowiedzi są punktowane na korzyść uczestnika.
 3. W teście głównym dla znajomych weryfikacji podlega każdy test, w którym uczestnik uzyskał minimum 70% punktów – 14/20. Sprawdzane są błędne wpisy. Literówki i odpowiedzi zakwalifikowane jako bliskie poprawnej odpowiedzi są punktowane na korzyść Uczestnika.
 4. Uczestnik nie może składać reklamacji z powodu literówek typu: “stomik” zamiast “stolnik”, “rabajło” zamiast “rebajło” (Rębajło) i niezrozumienia pytania np. “Jak naprawdę nazywał się ksiądz Robak (2)?”. Cyfra dwa w nawiasie oznacza, że należy wpisać dwa wyrazy, aby otrzymać punkt: “Jacek Soplica” lub “jacek soplica”; nie wolno wpisać: “Soplica”, 0 pkt, gdyż w dziele jest trzech Sopliców; 0,5 pkt otrzymamy za odpowiedź na to pytanie: “Jacek”