#tabliczka2020

Z powodu kwarantanny termin testu głównego zostanie przesunięty i ustalony
po powrocie uczniów do szkół.

ZAKŁADANIE KONT NA kochamjp.pl   LOGOWANIE DO KONKURSU

#tabliczka2020 – Mnożenie do 100.

Regulamin


1. Kalendarium konkursu | 2. Zwycięzcy | 3. Przebieg | 4. Cele konkursu | 5. Idea EWM |  6. Budowa i zadania | 7. Innowacyjność  |  8. Formularz zgłoszeniowy | 9. Opłata… | 10. Punktacja… | 11. Inne zalecenia i regulacje

1. Kalendarium konkursu

 1. Zgłaszanie (dyrektor, nauczyciel) udziału szkoły – od: 13.01.2020 r. (Poniżej formularz zgłoszeniowy i formularz zamawiania kont dla dzieci U13.)
 2. Start eliminatora błędów dnia: 24.02.2020 r. (Przez ponad dwa miesiące można podczas zajęć używać platformy i przygotowanych tam materiałów do ćwiczeń tabliczki mnożenia.)
 3. Test główny: 04-10.05.2020 r. (Nauczyciel wybiera dzień i lekcję, na której uczniowie napiszą test główny.)
 4. Wysłanie informacji z wynikami uczniów na adresy e-mail zgłaszających do 7 dni po zakończeniu testu głównego.

2. Zwycięzcy

I. Konkurs wiedzy

 1. Po zakończeniu testu głównego każdy uczeń (i uczestnik) samodzielnie odczytuje osiągnięcie wg podanej klasyfikacji procentowej.
 2. Dostęp do własnych prób (odpowiedzi w teście) uczestnicy otrzymują po zakończeniu tygodnia testu głównego.
 3. Do tygodnia po konkursie sporządzany jest protokół. Umieszczane są w nim informacje dotyczące ilości uczestników – całej grupy, a także szkoły znajdujące się na podium. Protokół rozsyłany jest do zgłaszających szkoły do konkursu po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.
 4. Z racji trudności w odczytywaniu klas uczestników lub zakodowania danych nie jest możliwe stworzenie rankingu klas biorących udział w konkursie.
 5. W przypadku gdy żadnej ze szkół nie uda się znaleźć na podium, przyznawane są wyróżnienia i certyfikaty uczestnictwa.

Przedziały procentowe dla podium

LP. MIEJSCE TYTUŁ PUNKTACJA
1. Pierwsze Mistrz 85-100%
2. Drugie Vice mistrz 70%+
3. Trzecie Laureat 50%+

II. Konkurs Mistrzowie szkolnego marketingu

Zwycięzcami konkursu są szkoły, które najlepiej wykorzystały możliwość tworzenia i wzmacniania swojego wizerunku w oparciu o Edukacyjne Wyzwanie Medialne, jakim jest konkurs. Liczony jest udział nauczycieli, rodziców i znajomych uczniów z socjal mediów, którzy wzięli udział w niedzielnym teście głównym, zakładając konta i w formularzu logowania w miejscu Szkoła – wpisali klucz dostępu placówki, w miejscu Klasa – klasę uczestnika, który udanie zachęcił ich do podjęcia wyzwania.

3. Przebieg

Po zgłoszeniu uczestników z użyciem formularza zgłoszeń, szkoła otrzymuje klucz dostępu. Uczestnicy zakładają konta i logują się do strony oraz do konkursu z użyciem tego klucza (zob. Logowanie i zakładanie kont)

schemat konkursu

4. Cele konkursu

 1. Wychowawcze: uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości pod wspólnym logiem “Niepodległej”; wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do polskich tradycji naukowych; integrowanie i aktywizacja uczestników życia szkolnego.
 2. Edukacyjne: powtórzenie i utrwalanie znajomości tabliczki mnożenia do 100;  wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach z matematyki, w tym zastosowanie smartfonów do celów edukacyjnych.
 3. Marketingowe: promocja placówki szkolnej w social mediach, środowisku lokalnym i w kraju; podwyższanie prestiżu szkoły i jej przedsięwzięć edukacyjnych.

5. Idea EWM

W formule Edukacyjne Wyzwania Medialne nie chodzi o zgłoszenie jednego ucznia, który napisze test główny na 100%, ale o zaproszenie do podjęcia wyzwania wszystkich uczniów.

Za cel wyjściowy postawią sobie osiągnięcie np. 50% punktów. To pozwoli szkole zająć 3. miejsce w kraju. Istnieje zamknięta pula zadań a z nich 20, dla każdego inne, będą losowane do testu głównego. Wszystkie są dostępne w eliminatorze błędów do ćwiczenia.

Więcej o formule EWM na stronie głównej portalu – zob. kochamjp.pl

6. Budowa i zadania

W konkursie w części teoretycznej (książka) umieszczono plansze graficzne i prezentację flash ze strony Tabliczka mnożenia – napisałem ją z myślą  o nauczaniu tabliczki mnożenia i problemach uczniów – do wykorzystania na zajęciach z matematyki z użyciem rzutników i tablic multimedialnych.

Konkurs dzieli się na dwie części: eliminator błędów i test główny.

A. Eliminator błędów

Uczestnik samodzielnie decyduje, jaki obszar i rodzaj ćwiczeń wybiera – zależnie z czym ma największy problem. Może pracować na lekcji z nauczycielem lub w grupie, a także w domu.

Test wyboru – wybieramy wynik mnożenia.
Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę
Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę
 1. Eliminator błędów – ćwiczenia zadań testów głównych – składa się z 5. poziomów: na każdym trzeba mnożyć i zapamiętywać, utrwalać wiedzę.
 2. Tylko poziom 1. został zbudowany z testów wyboru i bez limitu czasu – to część adaptacyjna, wyrównująca wiedzę.
 3. Kolejne cztery poziomy to zadania otwarte, w których należy wpisać wynik samodzielnie z dodatkowym utrudnieniem: limitem czasu. Do rozwiązania jest każdorazowo tylko 8 zadań.
 4. Poziom 4. i 5. to testy otwarte, gdzie ćwiczymy działania na liczbach 2-5 oraz 6-9.
 5. Gdy uczestnik ukończy którykolwiek z testów, zdobywając 50% punktów, zobaczy tę aktywność jako zaliczoną.
 6. Po zakończeniu każdego testu zobaczymy wynik i swoje odpowiedzi, ewentualne błędy.
Testy wyboru – wybieramy odpowiedź

B. Test główny

 1. Nie ma ograniczenia przystąpienia do konkursu głównego.
 2. Test główny konkursu złożono z 20. zadań otwartych ćwiczonych na wszystkich poziomach eliminatora.
 3. Ograniczenie czasowe testu głównego to 2. minuty, czyli 8 sekund na każde działanie pokazane niżej na screenach.

Screeny z wyświetlacza telefonu z testów:

Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę
Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę

7. Innowacyjność

To pierwszy konkurs matematyczny (edycja 2.):

 • ogólnopolski online z użyciem smartfonów;.
 • bez preselekcji motywującej często uczniów już zmotywowanych;
 • w którym bardziej chodzi o aktywizację i integrację uczestników życia szkolnego wokół zadania edukacyjnego oraz medialnego niż o to, kto zajmie pierwsze miejsce – ma je zająć szkoła: konkretna placówka z uczniami, nauczycielami, rodzicami uczniów, znajomymi z social mediów, którzy razem osiągną satysfakcję z pracy i będą świętować wspólny sukces;
 • w którym uczestnicy będą znać pytania testu głównego, ćwiczyć je i utrwalać;
 • wykorzystujący marketing szeptany w social mediach do reklamy lokalnej określonych działań edukacyjnych i swojej szkoły.

8. Formularze zgłoszeniowe dla szkół

Uwaga: zakładanie konta i logowanie się do kochamjp.pl znajduje się TUTAJ!

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną przy użyciu formularza poniżej i otrzymanie klucza dostępu.
 • Klucze dostępu są wysyłane na bieżąco, nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia i dotyczą całej szkoły.

A. Formularz zgłaszania szkoły

Z tego formularza mogą skorzystać osoby zgłaszające szkołę. Nie mogą uczniowie.

  B. Formularz zamawiania kont (U13*)

  U13* – dotyczy uczestników poniżej 13 lat, którzy nie mają skrzynek e-mail. Konta dla nich na kochamjp.pl utworzy administrator z użyciem adresu e-mail opiekuna (nauczyciela).

   Procedura postępowania z listą kont uczniów U13
   1 Nauczyciel otrzymuje od admina listę w pdf z zamówionymi kontami. Będą miały formę np: ania12, ania13, ania14 plus hasła itd., – wszystkie będą połączone mailem nauczyciela. Uwaga – dla nauczycielki Anny Nowak konto uczennicy pierwszej może wyglądać: Anna Nowak01 – nick anna_01 (8 znaków) a kolejni uczniowie np. Anna Nowak02 – nick anna_02 itd. Podobnie takie dane będą przypisane do chłopców. Mogą je zmienić po zalogowaniu.
   2 Drukujemy listę kont.
   3 W ostatnich kolumnach tabeli wpisujemy personalia ucznia, aby móc ich później rozpoznać.
   4 Kserujemy uzupełnioną o prawdziwe nazwiska uczniów listę i rozcinamy jeden arkusz na paski. Przydzielamy konta (paski) uczniom – wklejając je w zeszytach np. na ostatniej stronie.
   5 Po przydzieleniu kont uczniowie mogą się zalogować do strony kochamjp.pl – https://kochamjp.pl/login/index.php 
   UWAGA. Podczas tworzenia kont wszystkim uczniom przypisano numer klasy: 3. Koniecznie należy to zaktualizować w ścieżce: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne/Opcjonalne – będzie to potrzebne podczas ustalania rankingu najlepszych klas w konkursie i w danej szkole.
   6 Jeśli uczeń zapomni hasła, zerknie do zeszytu na wklejony tam pasek z danymi konta otrzymany od nauczyciela.
   7 Jeśli uczeń zapomni hasła, nie będzie miał zeszytu itp., nauczyciel będzie mógł zalogować się za ucznia na jego konto przy użyciu wcześniej wydrukowanych danych – nicka i hasła.
   8 Jeśli uczeń i nauczyciel zapomną hasła, ale będą pamiętać nazwę użytkownika np. ania12, będą mogli użyć skryptu resetowania hasła, a wszelkie dane będą spływać na konto e-mail nauczyciela. Uwaga: nie będzie możliwe resetowanie hasła za pomocą e-maila, gdyż uczniów o tym e-mailu będzie więcej niż jeden.
   9 Jeśli konta pozostaną zakodowane (anonimowe), po zakończeniu konkursu nauczyciel otrzyma wyniki typu: anna_12 – 75%, anna_13 – 55%, anna_14 – 86% i samodzielnie będzie musiał zmienić w spisie uczestników anonimowe nazwy na prawdziwe z nazwiskami uczniów.
   10 W związku z możliwością wystąpienia pomyłki przy odkodowywaniu ucznia po ogłoszeniu wyników proszę rozważyć czy nie mogliby pod okiem osoby dorosłej wejść do konta: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne i zmienić swoje personalia: Imię, Nazwisko na własne, nicka i e-mail pozostawiając bez zmian.
   11 Niezależnie od wyboru i decyzji o anonimowości najmłodszych uczniów po zalogowaniu się do konta należy sprawdzić i ewentualnie dopisać w: Ustawienia/Modyfikuj profil/Opcjonalne dane: Szkoła (wpisujemy klucz dostępu, który jest skróconą nazwą szkoły) i klasa (np. 4b – polskimi cyframi bez spacji)

   9. Opłata i nagrody

   1. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział w konkursie jest bezpłatny.
   2. Organizator nie sponsoruje nagród.
   3. Organizator przygotowuje szablony certyfikatów, wyróżnień i dyplomów do wydrukowania w szkole.
   4. Po zakończeniu konkursu zgłaszający są proszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która ma charakter dokumentacji udziału szkoły w konkursie.

   10. Punktacja konkursowa i ocenianie

   1. Uczniowie, biorąc udział w teście głównym, pracują na ocenę o wadze (randze) sprawdzianu z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
   2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie epok literackich.
   3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.
   4. Każdy uczestnik: uczeń – może zdobyć w konkursie głównym maksymalnie 20 pkt. Przelicza się je na oceny wg wartości procentowych:
   Pkt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   % 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
   1. Punkty zdobywane przez uczniów, klasy i szkoły są sumowane, aby oznaczyć miejsce w rywalizacji klas i szkół.
   2. Punktacja testów konkursowych uczestników: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie “Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
    1. Za udział w teście: 5 pkt.
    2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

   11. Inne zalecenia i regulacje

   • Porządek działań w dniu testu głównego;
   • Zalecenia dla użytkowników smartfonów;
   • Prawa uczestnika konkursu i zastrzeżenia prawne;
   • Uwagi i reklamacje dla wszystkich konkursów zostały opisane na stronie

   (zob.) Regulamin portal u część II

   12. Pomoce dydaktyczne do wydruku

   Zalogowani do konkursu uczniowie, ich rodzice i nauczyciele będą mogli pobrać bonus w postaci zestawu 34 różnych plansz do wydruku. Mogą służyć do ćwiczeń, a także sprawdzianów domowych i na zajęciach (format pdf). Przykłady:

   Plansze do wypełnienia dla początkujących.
   Plansza do wypełnienia najtrudniejszych liczb.
   Plansza z wolnymi do uzupełnienia sześcianami.
   Plansza z miejscami do wypełnienia na ukos.