#panTadeusz1834. Regulamin i zasady konkursu online

Aktualizacje regulaminu na dole strony w pkt. 17.

1. Cele konkursu


#panTadeusz1834 - nazwa (hasztag) zastępująca pełną: "Pan Tadeusz - konkurs z cytatami online - to projekt nastawiony na masowe uczestnictwo, integrację środowiska szkolnego i wprowadzanie innowacji edukacyjnych. Powstał dla uczczenia 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, a także w podziękowaniu wszystkim poetom i pisarzom, dla których w okresie zaborów (1795-1918) słowo "Polska" było największą świętością.

Cele szczegółowe:

 1. Popularyzacja czytelnictwa epopei Adama Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz" wśród dzieci, młodzieży, studentów i ich rodzin w 220. rocznicę urodzin wieszcza, a także w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i szybkiego czytania.
 3. Wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do dziedzictwa kulturalnego, w którego skład wchodzi język polski i literatura polska.
 4. Integrowanie i aktywizacja Uczestników życia szkolnego wokół określonego zadania edukacyjnego w ważnym dla Polski roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
 5. Promocja placówek szkolnych (zob. pkt 14) w social mediach.
 6. Dostosowanie i wykorzystanie smartfonów do celów edukacyjnych (zob. pkt 8).
 7. Wprowadzanie innowacji edukacyjnych z języka polskiego.

2. Kalendarium konkursu

 1. Zgłoszenie do konkursu - do dnia 14.11.2018 r.
 2. Rozpoczęcie ćwiczeń w ELIMINATORZE - rozwiązywanie testów konkursowych - 15.11.2018 r. (zob. pkt 3 i 7).
 3. Dostęp do TESTU próbnego - 09.12.2018 r.
 4. KONKURS dla Uczestników - 10 - 14.12.2018 r. (g. 8.00 - 15.00).
 5. KONKURS dla rodziców i znajomych Uczestników - 16.12.2018 r. (g. 9.00 - 16.00).
 6. Udostępnienie wyników Dyrektorom placówek uczestniczących w KONKURSIE - 17-22.12.2018 r.
 7. Przygotowanie i udostępnianie raportu konkursowego Dyrektorom placówek - 24.12.2018 r. (220 rocznica urodzin A. M.)
 8. Rozliczenie - wysyłanie faktur/rachunków Dyrektorom - styczeń 2019 r.

3. Terminologia regulaminu

 1. Części konkursu #panTadeusz1834: ELIMINATOR (ćwiczenia) i KONKURS (test główny).
 2. #panTadeusz1834 - nazwa skrócona, hasztag, od pełnej nazwy: #panTadeusz1834. "Pan Tadeusz" - konkurs z cytatami online
 3. W regulaminie użyto terminu "konkurs" na oznaczenie dwóch wartości:
  1. konkurs - mała litera - dla wyrażenia całości działań testowych prowadzących do efektu, jakim będzie rozwiązywanie i poszukiwanie odpowiedzi do testów, wydarzenie;
  2. KONKURS - wersaliki - jako skrócona nazwa końcowej fazy testu głównego sprawdzającego zdobyte wiadomości i umiejętności: konkurs główny - test wiedzy.
 4. ELIMINATOR to termin użyty tutaj w znaczeniu od rzeczownika "eliminacja", pierwszy etap konkursu z pewnym zastrzeżeniem. Wersaliki, pismo wielkimi literami, ma oznaczać, że jest to etap ważny konkursu niosący ze sobą bagaż doświadczeń i ciężkiej pracy Uczestnika nastawionego na rywalizację indywidualną, ale także dla klasy i szkoły. Uczestnik może na tym etapie poprzestać zmagania konkursowe, sprawdzając się i uznając, iż jeszcze za wcześnie na KONKURS. Rezygnacja nie zamyka drogi do oceny jego zaangażowania przez nauczycieli i wychowawcę, Dyrektora i rodziców. Aktywność w ELIMINATORZE jest mierzalna i archiwizowana.
 5. Mistrz "Pana Tadeusza" i Mistrzowie "Pana Tadeusza" - tytuły zdobywane przez Uczestników indywidualnie oraz dla klasy i szkoły. Zwycięzcy KONKURSU wykazujący się najlepszymi rezultatami: rozwiązywanie testu głównego a czas rozwiązania.
 6. "Mistrz szkolnego marketingu" i "Mistrzowie szkolnego marketingu" - tytuły indywidualne oraz dla klasy i szkoły zdobywane przez Uczestników wraz z zaproszonymi przez siebie do udziału w KONKURSIE rodzicami, nauczycielami i znajomymi z social mediów.
 7. Dyrektor szkoły (placówki) - to osoba podejmująca wiążące decyzje, od której zależy zgłoszenie do konkursu i dalsze działania w obrębie szkoły mające ważny wpływ na przebieg przygotowań do i przebieg konkursu.
 8. Kod dostępu - to hasło otrzymane przez Dyrektora szkoły po zgłoszeniu do udziału w konkursie. Będzie miał związek z nazwą szkoły Uczestnika, aby i tę wiedzę utrwalać.
 9. Konkurs online - obie części konkursu odbywają się w internecie, czyli konieczny jest dostęp do sieci i wskazanej strony www (kochamjp.pl).
 10. Test wyboru - autor ukrył prawidłową odpowiedź wśród kilku podobnych, lecz niewłaściwych - Uczestnik musi wskazać tę właściwą. Dotyczy ELIMINATORA.
 11. Pytania otwarte - w KONKURSIE Uczestnik samodzielnie wpisuje odpowiedzi, z reguły będzie to jeden, dwa lub trzy wyrazy oddzielone spacjami - bez kropki na końcu wiersza i bez spacji na końcu wpisu.
 12. Uczestnik - to każda osoba biorąca udział w konkursie #panTadeusz1834, logująca się do niego, korzystająca z kodu dostępu: Dyrektor, uczeń, nauczyciel, rodzic, znajomy.
 13. Uczestnik i Dyrektor to rzeczowniki pospolite - zapis wielką literą wyraża szacunek organizatora dla osób aktywnych w konkursie.

4. Zgłaszanie do konkursu i kontakt

 1. Zgłoszenia szkoły (placówki) dokonuje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Zgłaszający otrzymuje kod dostępu.
 3. Zgłoszenie jest dobrowolne.
 4. Udział w ELIMINATORZE jest bezpłatny.
 5. Udział w KONKURSIE jest odpłatny dla szkoły (pkt 6 regulaminu).
 6. Zgłoszenie oznacza zapoznanie się i zgodę na warunki udziału w konkursie umieszczone na tej stronie "#panTadeusz1834. Regulamin i zasady konkursu online".
 7. Dyrektor może zgłosić do konkursu tylko wybrane klasy lub grupy osób. Oznacza to jednak rezygnację z udziału w rywalizacji Mistrzowie "Pana Tadeusza" i Mistrzowie szkolnego marketingu jako placówki.
 8. Zgłaszający do konkursu placówkę ma prawo do wycofania zgłoszenia w każdej chwili trwania ELIMINATORA.
 9. Organizator udziela informacji o Uczestnikach i wynikach wyłącznie Dyrektorom na podany w zgłoszeniach adres elektroniczny.
 10. Udział w KONKURSIE jest związany z opłatą (zob. pkt 6.), co wyklucza możliwość wycofania się z konkursu po rozwiązaniu testu KONKURSU.
 11. Kontakt z administratorem konkursu #panTadeusz1834 - mailowy: kochamjp@kochamjp.pl (w temacie: #panTadeusz1834); WhatsApp tel. - 728324266.

5. Formularz zgłaszania do konkursu

 1. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie na adres mailowy kochamjp@kochamjp.pl formularza: tabeli wypełnionej następującymi danymi:
A

Skrócona nazwa szkoły (uczelni) plus miejscowość: małe litery, bez polskich znaków, bez spacji:

Dane szkoły do rachunku lub faktury.

Gmina

Powiat

Województwo

Email kontaktowy

Ilość uczniów w szkole

Ilość uczniów zgłaszanych do konkursu

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Przykład

sp12koloniamala
Nie wpisujemy patrona czy patronki szkoły.

Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. gen. Andersa 23, 89-900 Kolonia, tel. 314141414 Mała, NIP 751989822
Nie wpisujemy patrona czy patronki szkoły.

dyrektor@sp12

165

160

Uzasadnienie

Posłuży jako nazwa bazy danych szkoły w konkursie.

 • Informacje te zostaną użyte po konkursie do Raportu końcowego wraz z rankingami.
 • Informacja o ilości uczniów w szkole będzie potrzebna do obliczenia rankingu szkoły w konkursie: Mistrzowie "Pan Tadeusz" i Mistrzowie szkolnego marketingu 2018 wg wzoru: wynik szkoły w konkursie/ilość uczniów szkoły; wynik w konkursie znajomych uczniów/ilość uczniów szkoły.

Zaznaczamy myszką wiersze A i B, kopiujemy, wklejamy do maila i wpisujemy dane w komórkach 1-8. Są to dane jawne.

 1. W temacie e-maila zgłoszeniowego powinien wystąpić wpis: #panTadeusz1834.
 2. Kod dostępu jest wysyłany na bieżąco, nie później niż w ciągu 12h od zgłoszenia Dyrektora, który przekaże kod nauczycielom i uczniom.

6. Opłata za udział w konkursie, sponsorzy


Opłata za udział szkoły w konkursie zależy od liczby uczących się w niej osób i wynosi odpowiednio:

 1. Dla szkół poniżej 170 uczniów: 140 zł.
 2. Dla szkół z liczbą uczniów 170 i więcej: 210 zł.
 3. Dla szkół powyżej 400 uczniów: 350 zł.
 4. Dla placówek z liczbą uczniów powyżej 600 uczniów cena do uzgodnienia.
 5. Opłata będzie pobierana po KONKURSIE i tylko za udziału w nim. Zgłaszający uzyskają kod dostępu do testów konkursowych na skrzynkę e-mail lub po zalogowaniu zobaczą je nad testem. Nieobecność placówki podczas dni, w których będzie rozgrywany KONKURS, zwalnia ją z opłaty.
 6. Udział w ELIMINATORZE jest bezpłatny, ale wymaga kodu dostępu. Placówka może rozwiązywać zadania ELIMINATORA po to, aby np.:
  • zebrać informacje o aktywności Uczestników od nauczycieli i ją ocenić;
  • zebrać informacje o aktywności Uczestników odpłatnie od administratora KONKURSU - statystyki przesłane będą na adres zgłoszony przez Dyrektora (koszt 35 zł.);
  • zebrać opinie Uczestników i podjąć decyzję co do udziału w KONKURSIE;
  • zintegrować i zaktywizować środowisko szkolne w duchu pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności czytania;
  • uczcić wydarzenie, jakim jest 220. rocznica urodzin Adama Mickiewicza;
  • sprawdzić możliwości organizacyjne związane z okazją udziału w pierwszym konkursie online z wykorzystaniem internetu i smartfonów.
  • zdobywać doświadczenia przed kolejnymi tego typu konkursami - np. #ortograf2019 na stronie kochamjp.pl.
 7. Sponsorzy nagród nie kontaktują się z organizatorem konkursu, ale z Dyrektorami szkół (placówek) na ich wniosek.

7. Struktura i czas testów ELIMINATORA oraz KONKURSU

 

ELIMINATOR to część ćwiczeniowa - wstępna konkursu #panTadeusz1834. Przez kilka tygodni uczestnicy będą poznawać, utrwalać znajomość "Pana Tadeusza" i ćwiczyć 270 zadań konkursowych zbudowanych następująco:

 1. Z każdej księgi zaczerpnięto cytaty i ułożono związane z nimi pytania wielokrotnego wyboru. Przykład:

logo konkursu

Screen z ekranu komputera powyżej pokazuje po lewej stronie w przeglądarce cytat z "Pana Tadeusza" z numerem księgi łamane przez numer wersu, od którego zaczęto cytowanie: 1/69. Po prawej stronie widzimy otwarty dokument pdf z numeracją wersów i zaznaczonym na czerwono numerem cytatu. W tym rejonie księgi Uczestnik powinien zacząć poszukiwania odpowiedzi na pytanie.

  1. Rozwiązujący testy ELIMINATORA musi zapoznać się z fragmentem lub fragmentami dzieła, aby poprawnie wybrać zawsze jedną z prezentowanych odpowiedzi.
  2. Za każdą odpowiedź można zdobyć jeden punkt.
  3. Na każdą odpowiedz Uczestnik ma 2 minuty. Przy 10. pytaniach testu będzie zatem miał 20 minut na znalezienie wszystkich poprawnych odpowiedzi. Na rozwiązanie wszsytkich 270 zadań ELIMINATORA przewidziano 9 godzin.
  4. Po zakończeniu testu Uczestnik zobaczy próbę (swoje podejście) z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami. Tam, gdzie trafnie udzielił odpowiedzi, będzie zobaczy punktację: 1/1. Przy pomyłce, 0/1 pkt, będzie musiał wrócić do zadania i poszukać poprawnych odpowiedzi.
  5. Uczestnicy mogą ćwiczyć z wieloma otwartymi zakładkami przeglądarek www i w grupach.
  6. Testy z ksiąg i poszukiwania odpowiedzi mają utrwalić znajomość "Pana Tadeusza" do tego stopnia, aby w KONKURSIE Uczestnik mógł samodzielnie wpisywać poprawne odpowiedzi w pytaniach otwartych.
  7. Jednorazowy TEST próbny zawiera 10 pytań i należy go rozwiązać w 3 minuty, wpisując poprawne odpowiedzi. Został napisany, aby Uczestnik spróbował swoich sił, starając się zwrócić uwagę na stres, koncentrację i metodę wpisywania odpowiedzi szczególnie w smartfonach.
  8. Jednorazowe podejście do KONKURSU zawiera 24 zadania otwarte i Uczestnicy mają następujące limity czasowe do ich napisania:
   1. 14 minut w szkole podstawowej i w gimnazjum;
   2. 8 minut na rozwiązanie testu mają uczniowie szkół średnich i studenci;
   3. 16 minut uczniowie z zaświadczeniami PPP w szkole podstawowej i gimnazjum;
   4. 16 minut rozwiązują test obcokrajowcy w szkołach średnich;
   5. 14 minut test rozwiązują rodzice i znajomi Uczestników z social mediów.
UWAGA: W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów (np. 100%) przez wielu Uczestników o najwyższych lokatach decyduje czas zakończenia podejścia.

Screeny z wyświetlacza telefonu z testów ELIMINATORA i KONKURSU:

 


ELIMINATOR na wyświetlaczu smartfona

Test z księgi pierwszej "Pana Tadeusza".

Test wyboru w ELIMINATORZE

Pytanie otwarte KONKURSU.

8. Standardy techniczne, smartfony

 1. Strona „Kocham język polski” - kochamjp.pl została zbudowana na silniku moodle i jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami elektronicznymi: komputerami, tabletami i smartfonami. Nie ma potrzeby instalowania żadnej aplikacji, wystarczy ulubiona przeglądarka stron www Uczestnika.
 2. Do uczestnictwa szkoły w konkursie wymagany jest dostęp do internetu oraz urządzenia typu komputery, laptopy czy tablety.
 3. Uczestnicy mogą zadeklarować pisanie KONKURSU na smartfonach.
 4. Ćwiczenia zadań ELIMINATORA i TESTU próbnego mogą odbywać się na każdym urządzeniu wymienionym w punkcie 2 i 3 powyżej w zasięgu szkolnego wi-fi.
 5. W dniu KONKURSU (zob. pkt 2 regulaminu) hasło do testu konkursowego zostanie podane przez Dyrektora szkoły lub pojawi się nad testem.
 6. Podczas KONKURSU Uczestnik wylosuje pytania i po rozwiązaniu testu dowie się o ilości zdobytych punktów. Wgląd do testu nastąpi po zakończeniu konkursu (zob. pkt 2).
 7.  Dostosowanie KONKURSU do smartfonów polega na tym, że: 
  1. Ilość znaków zespacjami w pytaniach została ograniczona do 160.;
  2. W udzielanych i wpisywanych przez Uczestników odpowiedziach nie jest ważna wielkość liter;
  3. W udzielanych i wpisywanych przez Uczestników odpowiedziach nie są ważne polskie znaki, czyli zamiast liter: ł, ż, ą, ę, ó - można wpisać: l, z, a, e, o - i program nie odczyta tego jako błędu.
  4. Dostosowanie skryptu do dysortografików i dyslektyków, a także obcokrajowców polega po pierwsze na: wydłużeniu czasu rozwiązywania konkursu, po drugie: na zaliczaniu błędów ortograficznych jako odpowiedzi pełnowartościowych, np. w wyrazach typu "dwór" zapisanych w postaci: "dwor" lub "dwur" czy "hrabia" albo "chrabia" - to udogodnienie dotyczy wszystkich Uczestników.
  5. Zalecany poziom naładowania baterii smartfona w dniu KONKURSU: 100%.
  6. Zalecana pozycja wyświetlaczy smartfonów: pionowa.
  7. Zalecane ustawienia systemu pracy smartfonów: wyłączona opcja autouzupełniania klawiatury (!), wyłączone aplikacje w tle, wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów, a także wyłączony dźwięk i wibracje. Szczególnie ważne jest wyłączenie funkcji "autouzupełniania", aby po wpisaniu odpowiedzi nie doszło do wypadku typu - Uczestnik wpisał: "Wojski", zatwierdził i dopiero po KONKURSIE zobaczył we wpisie: "Wojsko".
  8. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu KONKURSU i nie uniemożliwia Uczestnikom swobody koncentracji.

9. Logowanie na stronie i zapisy do konkursu

 1. Uczestnicy konkursu bezpiecznie (protokół ssl) i samodzielnie logują się na stronie.
 2. Logowanie jest możliwe po wcześniejszym wypełnieniu formularza i aktywacji linka przesłanego przez skrypt na adres e-mail użytkownika. Uwaga: czasami ląduje on w skrzynce e-mail w folderze "spam" lub "oferta", więc i tam należy zerknąć.
 3. Na stronie głównej znajduje się przycisk "Zaloguj się". Po przeniesieniu na stronę logowania wciskamy przycisk: "Zacznij teraz od utworzenia własnego konta" i wypełniamy rzetelnie formularz. Uwaga: ta sama procedura dotyczy uczniów, rodziców, nauczycieli czy znajomych.
 4. Pola formularza:
  1. W miejscu „Nazwa użytkownika” wpisujemy tzw. nicka, czyli pseudonim - małymi literami.
  2. Wpisując wymyślone przez siebie hasło, pamiętamy, że ma ono mieć co najmniej 8 znaków. Zapamiętujemy je, zapisując w notatniku w smartfonie lub w zeszycie.
  3. W rubryce: „Imię” wpisujemy - imię, w rubryce: „Nazwisko” - nazwisko - zaczynamy wielką literą. UWAGA! Zaniedbanie tego, zamiana miejsc imienia z nazwiskiem utrudni pracę podczas klasyfikacji punktowej i może wykluczyć odpowiedzi na zapytania Uczestnika konkursu, którego nazwiska będziemy szukać w bazie danych w rekordzie: „Nazwiska”, nie zaś „Imiona”.
  4. Dwukrotnie wpisujemy swój adres e-mali, na który to zostanie wysłany link aktywujący konto.
  5. Podczas zakładania konta należy podać skróconą nazwę szkoły (np. psp1warszawa - małymi literami, bez spacji) i nr klasy (np. 2bg). Jest to ważne dla ustalenia rankingu wewnątrzszkolnego klas na poziomie szkoły. Jeżeli Uczestnik nie poda numeru klasy (np. 3b), po zakończeniu konkursu Dyrektor będzie musiał samodzielnie ustalać te dane, co wydłuży okres ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Do kursu #panTadeusz1834 - "Pan Tadeusz" - konkurs z cytatami online zapisujemy się na kochamjp.pl, wpisując kod dostępu podany przez Dyrektora.
 6. W celu identyfikacji (wyliczenia) najlepszej klasy "Mistrzów szkolnego marketingu" rodzice, nauczyciele, znajomi zaproszeni do udziału w konkursie przez Uczestnika logują się, wpisując jego szkołę i klasę, a także kod dostępu podany przez Uczestnika a przeznaczony dla rodziców i znajomych, otrzymany wcześniej od Dyrektora.
 7. W celu identyfikacji (wyliczenia) "Mistrza szkolnego marketingu" rodzice i znajomi przy klasie wpisują Nazwisko i pierwszą literę imienia Uczestnika, który zaprosił ich do wzięcia udziału w konkursie wg wzoru np.: 3fl Nowak J.

10. Zasady i porządek działań w dniu KONKURSU

  1. Placówka (szkoła) zapewnia Uczestnikom dostęp do internetu w dniu KONKURSU i do urządzeń, jakie posiada, na których można pracować online, typu: komputery stacjonarne, laptopy, tablety.
  2. Harmonogram kolejności wypełniania testu konkursowego, niezależnie od rodzaju urządzeń, na jakich Uczestnicy będą rozwiązywać test, ustala Dyrektor, dostosowując możliwości szkolnego internetu (wi-fi) do liczby urządzeń będących w jednej chwili online.
  3. Placówka (szkoła) zapewnia wysoki standard etyczny KONKURSU: Uczestnicy są zdyscyplinowani, przyzwyczajeni do poważnego, uczciwego traktowania zadań wykonywanych pod nadzorem nauczycieli i opiekunów.
  4. Osoby nadzorujące pracę Uczestników powinny widzieć zawartość monitorów lub wyświetlaczy urządzeń zastosowanych w konkursie, aby nie dochodziło do korzystania z innych niż formularz konkursu stron www.
  5. Nadzorujący pracę niesamodzielnego Uczestnika mają obowiązek przerwania mu konkursu, nakazując odsunięcie się od urządzenia, na którym wykonuje test.
  6. Wskazane jest, aby uczestnicy siedzieli w komfortowych dla siebie warunkach oraz w odległościach gwarantujących samodzielność wykonywanych zadań.
  7. Dźwięk, wibracje w telefonach uczestników powinny być wyłączone przed wejściem do sali konkursowej, aby nie przeszkadzały Uczestnikom podzas trwania KONKURSU.
  8. Nadzorujący pracę Uczestników konkursu mają prawo nie dopuścić do udziału w nim osób, które:
   1. Nie potrafią zalogować się na stronie z powodu zagubienia, zapomnienia loginu lub hasła.
   2. Dopiero przybywszy na KONKURS, próbują założyć konto na stronie, aby wziąć udział w KONKURSIE (nie będzie to możliwe w tym dniu).

11. Uwagi i reklamacje

   1. Po nieudanej z powodów losowych próbie KONKURSU Dyrektor placówki może wystąpić do administratora z prośbą o przełożenie KONKURSU lub jego powtórzenie (brak prądu, brak sygnału internetowego, alarm ppoż. itp. zdarzenia niezależne od pracownika szkoły).
   2. Uczestnik nie może składać reklamacji z powodu literówek typu: "stomik" zamiast "stolnik", "rabajło" zamiast "rebajło" (Rębajło) i niezrozumienia pytania np. "Jak naprawdę nazywał się ksiądz Robak (2)?". Cyfra dwa w nawiasie oznacza, że należy wpisać dwa wyrazy, aby otrzymać punkt: "Jacek Soplica" lub "jacek soplica"; nie wolno wpisać: "Soplica", 0 pkt, gdyż w dziele jest trzech Sopliców; 0,5 pkt otrzymamy za odpowiedź na to pytanie: "Jacek".

12. Punktacja konkursowa i ocenianie

   1. Uczniowie, biorąc udział w KONKURSIE, pracują na ocenę o wadze sprawdzianu z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
   2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie "Pana Tadeusza".
   3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.

13. Prawa Uczestnika i zastrzeżenia prawne

 1. Uczestnik ma następujące prawa:
  1. każdy uczeń lub student zgłaszanej placówki ma prawo wziąć udział w konkursie.
  2. każdy rodzic lub członek rodziny, nauczyciel i znajomy Uczestnika ma prawo wziąć udział w konkursie.
  3. rzetelnie i uczciwie wykonywać zadania z korzyścią dla siebie, klasy, szkoły, a także rodziców i znajomych.
  4. wykonywania nieograniczonej liczby testów ELIMINATORA, a także do jednorazowych podejść do Testu próbnego i KONKURSU.
  5. zgłaszania bezpośrednio do administratora konkursu uwag technicznych, zapytań i wątpliwości merytorycznych na podany na dole strony adres kontaktowy.
  6. podania przekazanego mu przez Dyrektora kodu dostępu dla rodziców i znajomych.
  7. wglądu do wykonanych przez siebie testów po zakończeniu KONKURSU.
 1. Uczestnik nie ma prawa:
  1. rozwiązywania testu KONKURSU głównego bez nadzoru nauczyciela lub opiekuna wskazanego przez Dyrektora.
  2. udostępniania lub przekazywania swojego konta i kodów dostępu do użytku osobom trzecim, które wykonają za niego zadania KONKURSU.
  3. udostępniania treści konkursu osobom trzecim oraz publikacji ich bez zgody autora.

14. Charakter innowacyjny konkursu #panTadeusz1834

To pierwszy konkurs:

   1. online w Polsce;
   2. dający szansę wszystkim - bez preselekcji motywującej często uczniów już zmotywowanych;
   3. w którym nie chodzi o to, kto będzie najlepszy, lecz ile osób zajmie pierwsze miejsca, podwyższając średni wynik klasy i szkoły;
   4. napisany także "na smartfony" uznawane za symbol współczesnych pokoleń uczniów;
   5. w którym uczestnicy będą utrwalać wiedzę, a następnie sprawdzą ją w KONKURSIE;
   6. wykorzystujący marketing szeptany w social mediach do reklamy lokalnej określonych działań edukacyjnych - przez kilka tygodni uczniowie ćwiczący testy będą zachęcać rodziców, nauczycieli i znajomych, aby także i oni wzięli udział w konkursie, zdobywając punkty dla nich, dla ich klasy i szkoły. W ten sposób zareklamują swoją szkołę, w której dzieje się coś ciekawego.
   7. zapraszający do udziału uczniów szkół podstawowych, średnich, studentów, a także ich rodziców i znajomych - takie pospolite ruszenie w służbie edukacji.

15. Link do strony konkursu na stronie szkoły


logo konkursu

Aby umieścić na swojej stronie www link dla Uczestników biorących udział w konkursie #panTadeusz1834, należy skopiować i wstawić kod: <p><a href="https://kochamjp.pl" title="#panTadeusz1834"><img src="https://kochamjp.pl/images/logo_220_mickiewicz_300.png" alt="#panTadeusz1834" width="300" height="300" /></a></p>.

Dla węższych kolumn:

#panTadeusz1834

kod: <p><a href="https://kochamjp.pl" title="#panTadeusz1834"><img src="https://kochamjp.pl/images/logo_220_mickiewicz_150.png" alt="logo konkursu" width="150" height="150" /></a></p>

16. Zasady strony i RODO


Regulamin strony, z którym mają obowiązek zapoznania się wszyscy nowi użytkownicy, znajduje się powyżej pod przyciskiem REGULAMIN STRONY.

17. Aktualizacje Regulaminu


Organizator konkursu #panTadeusz1834 dołoży wszelkich starań, aby ELIMINATOR i KONKURS odbyły się sprawnie i bez problemów. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do ewentualnego wprowadzania zmian, które tę organizację mogłyby ulepszyć. Uczestnicy będą o nich informowani poniżej:

 

LP. Data Godzina Zmiana Po aktualizacji
2 09.11.2018 10.41 Dodanie w pkt. 5 ósmej kolumny w tabeli formularza zgłoszeniowego. Ilość osób zgłaszanych do konkursu.
1 07.11.2018 23.11 Ukończenie prac nad treścią Regulaminu. -

 

Copyright © 2018 Roman Rzadkowski
Kontakt:  kochamjp@kochamjp.pl  - temat: #panTadeusz1834
WhatsApp tel. -  728324266 

KONKURSY

logo konkursu

Aby umieścić na swojej stronie www link dla Uczestników biorących udział w konkursie #panTadeusz1834, należy skopiować i wstawić kod: <p><a href="https://kochamjp.pl" title="#panTadeusz1834"><img src="https://kochamjp.pl/images/logo_220_mickiewicz_300.png" alt="#panTadeusz1834" width="300" height="300" /></a></p>.

#panTadeusz1834

kod: <p><a href="https://kochamjp.pl" title="#panTadeusz1834"><img src="https://kochamjp.pl/images/logo_220_mickiewicz_150.png" alt="logo konkursu" width="300" height="150" /></a></p>

W przygotowaniu


#ortograf2019

#przecinek2019