#ortograf2019

logo konkursu #ortograf2019

Zgłoszenia od 28.01.2019 r.

#ortograf2019 – 100 trudnych wyrazów. Regulamin konkursu

1. Kalendarium konkursu | 2. Cele | 3. Idea EWM |  4. Budowa i zadania | 5. Innowacyjność  |  6. Formularz zgłoszeniowy | 7. Opłata… | 8. Porządek działań… | 9. Punktacja konkursowa i ocenianie | 10. Prawa uczestnika | 11. Uwagi i reklamacje | 12. Zaproszenia i logo do pobrania | 13. Regulamin strony |

Zasady logowania do kochamjp.pl

1. Kalendarium konkursu

 1. Zgłaszanie przez dyrektora lub osobę upoważnioną udziału – od: 28.01.2019 r.
 2. Start eliminatora błędów – ćwiczenia testów konkursowych: 25.02.2019 r.
 3. Test próbny – 24.03.2019 r., test główny: 25-29. i 31.03.2019 r.
 4. Ogłoszenia wyników oficjalnych szkół: 04.04.2019 r. dla zalogowanych użytkowników – tylko trzy pierwsze miejsca szkół wg klucza procentowego.
 5. Wysłanie informacji z wynikami uczniów na adresy e-mail szkół i szablonów dyplomów do wydrukowania dla uczestników (zob. pkt. 7.3 poniżej) do 07.04.2019 r.

WAŻNE WSKAZANIA

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół i uczelni bez ograniczeń wiekowych. Aby szkoła była liczona w konkursie, musi wziąć w nim udział chociaż 50% klas.
 2. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych mogą mieć na platformie konta założone przez administratora (zob. zasady zakładania kont pkt. 1.3).
 3. Zgłaszamy do konkursu szkołę. Po otrzymaniu klucza dostępu można go podać na stronie www placówki, aby każdy uczeń, nauczyciel, rodzic, znajomy uczniów mógł korzystać z zadań eliminatora błędów przeznaczonego do ćwiczeń zadań testu głównego. Decyzję o udziale w nim danej klasy można podjąć podczas miesiąca ćwiczeń.
 4. Ogłoszeniu wyników podlegają trzy pierwsze miejsca szkół wg średniej osiągniętej podczas konkursu. Listę laureatów szkolnych, klasowych zweryfikuje i ogłosi dyrektor szkoły lub koordynator konkursu, do którego takowa zostaną przesłane wyniki.

KLUCZ PROCENTOWY WYNIKÓW

Po zakończeniu testu głównego każdy uczestnik samodzielnie odczyta swoje osiągnięcie wg podanej klasyfikacji procentowej (zob. też pkt. 9 poniżej):

 1. Pierwsze miejsce i tytuł „Mistrza ortografii” przypada zdobywcom 85-100% pkt.
 2. Drugie miejsce i tytuł „Vice mistrza” za wynik 70% pkt. i więcej.
 3. Trzecie miejsce za zdobycie 50% pkt. i więcej.
 4. Czwarte miejsce 30% pkt. i więcej.
 5. Piąte miejsce10% pkt. i więcej.

Intencją konkursów EWM jest taka aktywizacja i integracja środowiska szkolnego wokół celu edukacyjnego, aby jak największa liczba uczestników znalazła się w przedziale pierwszym a uczeń poczuł się odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za wynik klasy i szkoły. Dlatego ma możliwość ćwiczenia zadań testu głównego przez miesiąc z uwzględnieniem mogących wystąpić problemów technicznych i manualnych w pracy ze smartfonem.

W formule EWM ważna jest także promocja szkoły, konkretnej placówki w lokalnym środowisku. Dlatego też uczniowie – uczestnicy zapraszają do udziału w teście głównym jak największej liczby nauczycieli, członków rodziny i znajomych z social mediów. Chodzi o tzw. marketing szeptany, aby w mediach jak najczęściej była mowa właśnie o Waszej placówce. Zachęcani do wzięcia udziału uczestnicy, którzy nie są uczniami, także zdobywają dla klasy i szkoły punkty.

2. Cele konkursu

 1. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez środowisko szkolne.
 2. Utrwalanie znajomości pisowni wyrazów trudnych i ortografii.
 3. Wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do tradycji języka ojczystego.
 4. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i szybkiego czytania.
 5. Integrowanie i aktywizacja uczestników życia szkolnego wokół zadania edukacyjnego.
 6. Promocja placówek szkolnych w social mediach, środowisku lokalnym i w kraju.
 7. Podwyższanie prestiżu szkoły i jej przedsięwzięć edukacyjnych.
 8. Dostosowanie smartfonów do celów edukacyjnych.
 9. Wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach z języka polskiego.
EWM formuła W formule EWM nie chodzi o zgłoszenie jednego ucznia, który napisze test główny na 100%, ale o zaproszenie do podjęcia wyzwania wszystkich uczniów. Za cel wyjściowy postawią sobie osiągnięcie np. 50% punktów. To pozwoli szkole zająć 3. miejsce w kraju. Istnieje zamknięta pula zadań a z nich 20, dla każdego inne, będą losowane do testu głównego. Wszystkie są dostępne w eliminatorze błędów do miesięcznego ćwiczenia.

3. Idea EWM w konkursie online

Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami i uczniami reaguje na zaproszenie do podjęcia wyzwania udziału w konkursie #ortograf2019 – 100 trudnych wyrazów. Akceptując zaproszenie, informuje o tym uczniów i zaprasza ich do podjęcia wyzwania. Od tej chwili wszyscy zainteresowani włączają się aktywnie do działań w „eliminatorze błędów”, integrując się wokół zadania i mając miesiąc na przygotowanie się do testu głównego. Cele działań są dwa, pierwszy: uzyskać jak najlepszy dla całej szkoły wynik, np. powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów w teście głównym; po drugie: wykorzystać konkurs do promowania szkoły w środowisku lokalnym poprzez zaproszenie do współdziałania członków społeczności szkoły wraz ze znajomymi z social mediów. Niezależnie od celów szkoły każda grupa, klasa, analizując testy i swoje możliwości – po tygodniu prac w „eliminatorze błędów”, może postawić przed sobą osobne wyzwanie, np. „Chcemy osiągnąć rezultat powyżej 70% punktów” lub np. klasa 3c „Zaprasza do podjęcia wyzwania klasę 3a”, aby nawiązać z nią pozytywną rywalizację. Kolor żółty na poniższej grafice oznacza, że wszyscy działają w celu doskonalenia konkretnego zdania edukacyjnego.

Zaproszenie do konkursu rodziców i znajomych ma spełnić wiele celów, a w tym: promować zadania edukacyjne poza szkołą, wzmacniając jej prestiż w środowisku lokalnym; dawać szansę działania rodzicom, dziadkom, znajomym uczniów w celu powtórzenia i utrwalenia ważnego wycinka wiedzy; edukować także dorosłych w zakresie korzystania z internetu i nowinek informatycznych; integrować środowisko szkolne.

4. Budowa i zadania

Konkurs dzieli się na dwie części: eliminator błędów i test główny.

A. Eliminator błędów

 1. Dzieli się na 8 poziomów jak w grach komputerowych. Aby przejść do kolejnego poziomu, należy poprzedni przećwiczyć, zdobywając co najmniej 50% punktów.
 2. Testy są zróżnicowane pod względem trudności, ale wszystkie polegają na wyborze prawidłowej odpowiedzi: klikamy wyrazy, przeciągamy wyrazy na puste pole, klikamy prawdę lub fałsz, dokonujemy wyboru właściwej odpowiedzi spośród podanych kilku możliwych.
 3. Każdy poziom ma swoją bazę pytań testowych: od 10 do 40. Przed rozpoczęciem testu wyświetla się komunikat typu: Rozwiąż 10 z 40. zadań… Oznacza to, iż w bazie tego poziomu jest 40 pytań. Jeśli rozwiązujemy go po raz pierwszy, zobaczymy tylko 10 z nich. Uzyskawszy wynik 50%, możemy przejść dalej, na wyższy poziom, ale pozostało do rozwiązania jeszcze 30 zadań. Można je zignorować, jednak aby nie być zaskoczonym na teście głównym, należy ćwiczyć test na danym poziomie dopóty, dopóki żadne z zadań nas nie zaskoczy i wszystkie okażą się rozwiązywalne.
 4. Po zakończeniu testu na każdym poziomie zobaczymy wynik i swoje odpowiedzi. Przy odpowiedzi wyzerowanej, gdzie zobaczymy 0 pkt., należy zerknąć do tabeli wyrazów na stronie konkursu (otworzyć ją w drugiej zakładce), aby odszukać prawidłowe rozwiązanie i nie popełniać więcej danego błędu.
 5. Pozytywne zaliczenie ostatniego poziomu, ósmego, pozwala przejść do testu głównego, a przed nim do testu próbnego.B. Test główny 

 1. Do testu głównego będą mogli przystąpić tylko ci uczestnicy konkursu, którzy przeszli wszystkie poziomy, zaliczając testy na 50% pkt. minimum.
 2. Z bazy 200. pytań ośmiu poziomów konkursu (gry) skrypt wylosuje dla każdego uczestnika 20 zadań, na których rozwiązanie będzie określona liczba minut.
 3. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli 7 (podobnie rodzice i znajomi) a pozostali tylko 5 minut na rozwiązanie testu.
 4. Test główny ma wyłonić zwycięzców w kategoriach „Mistrz ortografii” i „Mistrz szkolnego marketingu”. Oba tytuły mają charakter symboliczny i umowny.

Screeny z wyświetlacza telefonu z testów:

Przeciągamy wyraz

Klikamy w wyraz z błędem

5. Innowacyjność #ortograf2019

To pierwszy konkurs ortograficzny:

 • ogólnopolski online z użyciem smartfonów;
 • bez preselekcji motywującej często uczniów już zmotywowanych;
 • w którym bardziej chodzi o aktywizację i integrację uczestników życia szkolnego wokół zadania edukacyjnego oraz medialnego niż o to, kto zajmie pierwsze miejsce – ma je zająć szkoła: konkretna placówka z uczniami, nauczycielami, rodzicami uczniów, znajomymi z social mediów, którzy razem osiągną satysfakcję z pracy i będą świętować wspólny sukces;
 • w którym uczestnicy będą znać pytania testu głównego, ćwiczyć je i utrwalać;
 • wykorzystujący marketing szeptany w social mediach do reklamy lokalnej określonych działań edukacyjnych i swojej szkoły;
 • uwzględniający problemy z ortografią i dysleksją uczniów;
 • uwzględniający problemy językowe uczniów cudzoziemców;
 • powszechny: zapraszający do udziału uczniów szkół podstawowych, średnich, studentów, a także ich rodziców i znajomych.

Zaproszenie do podjęcia wyzwania – przykłady

Pobierz przykłady

6. Formularz zgłoszeniowy dla szkoły

Uwaga: zakładanie konta i logowanie się do kochamjp.pl znajduje się TUTAJ!

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną przy użyciu formularza poniżej i otrzymanie klucza dostępu.
 • Klucze dostępu są wysyłane na bieżąco, nie później niż w ciągu 12h od zgłoszenia i dotyczą całej szkoły.

7. Opłata, podziękowania, dyplomy

 1. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział w konkursie #ortograf2019 jest bezpłatny.
 2. W związku z pkt. 1 powyżej organizator konkursu nie sponsoruje nagród, ale opracowuje dyplomy dla szkół za zajęcie miejsc 1-3 i szablony dyplomów dla laureatów, uczestników, a następnie rozsyła je do szkół w plikach pdf. Dyrekcja i koordynatorzy szkolni konkursu mają lepszą wiedzę na temat pisowni danych personalnych uczniów i nauczycieli zaangażowanych w przygotowaniach konkursowych.
 3. Po odebraniu oficjalnych wyników zgłoszona do konkursu szkoła wysyła organizatorowi elektroniczne podziękowanie za przygotowanie konkursu.

8. Porządek działań w dniu testu głównego

 1. Placówka (szkoła) zapewnia uczestnikom dostęp do internetu w dniu testy głównego i do urządzeń, na których można pracować online, typu: komputery stacjonarne, laptopy, tablety.
 2. Uczestnicy mają prawo zgłosić chęć uczestnictwa w teście głównym z użyciem własnych smartfonów (zalecenia poniżej).
 3. Harmonogram kolejności wypełniania testu ustala dyrektor lub nauczyciel, dostosowując możliwości szkolnego internetu (wi-fi) do liczby urządzeń będących w jednej chwili online.
 4. Placówka (szkoła) zapewnia wysoki standard etyczny: uczestnicy są zdyscyplinowani, przyzwyczajeni do poważnego, uczciwego traktowania zadań wykonywanych pod nadzorem nauczycieli i opiekunów.
 5. Osoby nadzorujące pracę uczestników powinny widzieć zawartość monitorów lub wyświetlaczy urządzeń zastosowanych w konkursie, aby nie dochodziło do korzystania z innych niż formularz konkursu stron www.
 6. Nadzorujący pracę niesamodzielnego uczestnika mają obowiązek przerwania mu konkursu, nakazując odsunięcie się od urządzenia, na którym wykonuje test.
 7. Rozwiązujący test główny uczestnicy powinni wyłączyć dźwięk i wibracje w telefonach przed wejściem do sali konkursowej, aby nie przeszkadzały innym uczestnikom.
 8. Nadzorujący pracę konkursu mają prawo nie dopuścić do udziału w nim osób, które:
  1. Nie potrafią zalogować się na stronie z powodu zagubienia, zapomnienia loginu lub hasła.
  2. Dopiero przybywszy na test, próbują założyć konto na stronie, aby wziąć udział.

Zalecenia dla użytkowników smartfonów

Uczestnicy piszący testy na smartfonach powinni uwzględnić:

 1. Poziom naładowania baterii: 80-100%.
 2. Pozycja wyświetlaczy: dowolna.
 3. Wyłączony dźwięk i wibracje.
 4. Wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów.
 5. Wyłączone aplikacje w tle.
 6. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu KONKURSU i nie uniemożliwia innym Uczestnikom swobody koncentracji.

9. Punktacja i ocenianie

 1. Uczniowie, biorąc udział w teście głównym, pracują na ocenę o wadze sprawdzianu ortograficznego z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
 2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie ortografii.
 3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.
 4. Każdy uczestnik: uczeń – może zdobyć w konkursie głównym maksymalnie 20 pkt. Przelicza się je na oceny wg wartości procentowych:
Punkty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
 1. Punkty zdobywane przez uczniów, klasy i szkoły są sumowane, aby oznaczyć miejsce w rywalizacji klas i szkół.
 2. Punktacja testów konkursowych uczestników: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie „Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
  1. Za udział w teście: 5 pkt.
  2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

10. Prawa uczestnika i zastrzeżenia prawne

 1. Uczestnik ma następujące prawa:
  1. każdy uczeń lub student zgłaszanej placówki ma prawo wziąć udział w konkursie;
  2. każdy rodzic lub członek rodziny, nauczyciel i znajomy uczestnika ma prawo wziąć udział w konkursie;
  3. rzetelnie i uczciwie wykonywać zadania z korzyścią dla siebie, klasy, szkoły, a także rodziców i znajomych;
  4. wykonywania nieograniczonej liczby testów eliminatora błędów, a także do jednorazowych podejść do testu próbnego i głównego;
  5. zgłaszania bezpośrednio do administratora uwag technicznych, zapytań i wątpliwości merytorycznych na podany na dole strony adres kontaktowy;
  6. podania przekazanego mu przez dyrektora klucza dostępu dla rodziców i znajomych;
  7. wglądu do wykonanych przez siebie testów po zakończeniu konkursu.
 2. Uczestnik nie ma prawa do:
  1. rozwiązywania testu głównego bez nadzoru nauczyciela lub opiekuna wskazanego przez dyrektora;
  2. udostępniania lub przekazywania swojego konta i kluczy dostępu do użytku osobom trzecim, które wykonają za niego test główny;
  3. robienia screenów, notatek podczas testu głównego i przekazywania ich innym uczestnikom;
  4. sztucznego tworzenia kont i podszywania się pod wielu uczestników. Jest to procedura nadzorowana przez administratora podczas tworzenia raportów wyników. Może być powodem do dyskwalifikacji uczestnika;
  5. udostępniania treści konkursu osobom trzecim oraz publikacji ich bez zgody autora w celach innych niż edukacyjne;
  6. zgłaszania wątpliwości, błędów po teście głównym, jeśli nie ćwiczył testów eliminatora błędów.

11. Uwagi i reklamacje

 1. Po nieudanej z powodów losowych próbie konkursu dyrektor placówki może wystąpić do administratora z prośbą o przełożenie testu lub jego powtórzenie (brak prądu, brak sygnału internetowego, alarm ppoż. itp. zdarzenia niezależne od pracownika szkoły).
 2. Jeśli szkoła zgłaszająca uczestnictwo w konkursie nie weźmie udziału w teście głównym w przypadku innym niż opisany wyżej w punkcie 1., może pisać test w późniejszym terminie, nie później niż w ciągu trzech kolejnych dni pracy szkoły. Traci jednak miejsce w rankingach konkursu.
 3. Po teście głównym i otwarciu testów do wglądu uczeń może przeanalizować wątpliwości ze swoim nauczycielem, aby ustalić ocenę końcową, jaka ma być wpisana do dziennika. Na jej wysokość może mieć wpływ aktywność ucznia w eliminatorze błędów – co jest sprawdzalne na koncie konkursowym uczestnika.

12. Zaproszenia i logo do pobrania na strony www szkół i fanpage

Elementy graficzne można pobierać w celu umieszczania ich na stronie szkoły czy w social mediach (linkować do strony kochamjp.pl) z wyjątkiem logo „Niepodległej” chronionego prawnie – zob. warunki uzyskania zgody na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/logo/