regulaminy

schemat konkursu

#panTadeusz1834 – Pan Tadeusz – konkurs z cytatami online. Regulamin i zasady konkursu online

1. Cele konkursu | 2. Budowa i zadania konkursu | 3. Innowacyjność konkursu #panTadeusz1834 | 4. Kalendarium konkursu | 5. Opłata za udział w konkursie, sponsorzy | 6. Terminologia regulaminu | 7. Zgłaszanie do konkursu, kontakt z administratorem | 8. Formularz zgłoszeniowy | 9. Logowanie na stronie i w konkursie | 10. Cechy ELIMINATORA i KONKURSU | 11. Standardy techniczne | 12. Dostosowania i zalecenia dla użytkowników smartfonów w KONKURSIE | 13. Porządek działań w dniu KONKURSU | 14. Punktacja konkursowa i ocenianie | 15. Prawa Uczestnika i zastrzeżenia prawne | 16. Uwagi i reklamacje | 17. Zasady strony i RODO | 18. Aktualizacje Regulaminu

#panTadeusz1834 – nazwa (hasztag) zastępująca pełną: „Pan Tadeusz – konkurs z cytatami online” to projekt nastawiony na masowe uczestnictwo, integrację środowiska szkolnego i wprowadzanie innowacji edukacyjnych. Zgłoszeni Uczestnicy przygotowują się do testu głównego i grają o tytuły mistrzowskie, ale też zapraszają do konkursu rodziców, nauczyczieli i znajomych z social mediów, którzy zdobywają punkty dla nich, ich klasy i szkoły. W ten sposób konkurs popularyzuje cele edukacyjne i konkretną placówkę biorącą w nim udział. Dodajmy, że Uczestnicy mogą pisać KONKURS główny na swoich smartfonach 😉

1. Cele konkursu

 1. Popularyzacja czytelnictwa epopei Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz” wśród dzieci, młodzieży, studentów i ich rodzin w 220. rocznicę urodzin wieszcza, a także w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Wzmacnianie tożsamości narodowej i szacunku do dziedzictwa kulturowego, w którego skład wchodzi język ojczysty i literatura polska.
 3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i szybkiego czytania.
 4. Dostosowanie i wykorzystanie smartfonów do celów edukacyjnych.
 5. Wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach z języka polskiego.
 6. Integrowanie i aktywizacja Uczestników życia szkolnego, w tym szczególnie uczniów, ich rodziców i rodzin, a także znajomych z social mediów wokół określonego zadania edukacyjnego.
 7. Promocja placówek szkolnych w social mediach, środowiskach lokalnych i w kraju.

2. Budowa i zadania konkursu

Konkurs dzieli się na dwie części: ELIMINATOR i KONKURS główny.

A. Zadania ELIMINATORA:

 1. Ćwiczenia przygotowujące do testu głównego nazywanego KONKURSEM.
 2. Analizowanie przez Uczestników, indywidualne lub grupowe, przygotowanych pytań z cytatami z „Pana Tadeusza”, na bazie których powstały pytania otwarte do KONKURSU.

B. Zadania KONKURSU to wyłonienie zwycięzców w kategoriach mistrzowskiego opanowania znajomości dzieła Adama Mickiewicza i zainicjowanie wyzwania edukacyjnego, społecznego i medialnego:

 1. Mistrz „Pana Tadeusza” w: klasie, szkole, gminie, powiecie, województwie, w Polsce
 2. Klasa (jeśli przystąpi do KONKURSU cała) i Szkoła (jeśli przystąpi do KONKURSU cała) z tytułami: Mistrzowie „Pana Tadeusza” w szkole, gminie, powiecie, województwie, w Polsce
 3. Mistrz szkolnego marketingu*** w: klasie, szkole, gminie, powiecie, województwie, w Polsce
 4. Klasa (jeśli przystąpi do KONKURSU cała) i Szkoła (jeśli przystąpi do KONKURSU cała) z tytułami Mistrzowie szkolnego marketingu w szkole, gminie, powiecie, województwie, w Polsce

***Chodzi o marketing szeptany polegający na zachęcaniu przez Uczestników konkursu innych uczniów, rodziców, nauczycieli i znajomych z social mediów do wzięcia udziału w konkursie, aby poprzez to popularyzować znajomość literatury i powiększyć konto Uczestnika / Uczestników (klas i szkół) o dodatkowe punkty. Dla przykładu: szkoła zgłosi do KONKURSU 50. uczniów, ci wraz z dyrekcją i nauczycielami zachęcą do udziału pozostałych uczniów szkoły, powiedzmy około 250 osób. Wszyscy razem zaproszą do KONKURSU głównego na dzień 16.12.2018 r. rodziców, rodziny, nauczycieli, pracowników szkoły, znajomych z social mediów, sąsiadów itd. Liczba Uczestników wzrośnie do, załóżmy, około 1200 osób. Szkoła przystępując do konkursu, wykreuje wyzwanie edukacyjne, społeczne i medialne, dzięki któremu zyska popularność i prestiż. Uczestnicy nie tylko będą się przygotowywać do testu głównego, ale skierują swoją wirtualną aktywność na cele edukacyjne.

Powyższe tytuły będą policzalne i zgodne z wynikami testu głównego. Tytuły w odniesieniu do marketingu są związane z deklaracją rodziców, rodziny, nauczycieli i znajomych z social mediów: dla kogo grają. Z tego powodu ważne jest, aby znajomi zaznaczali nazwisko ucznia w rubryce Ustawienia/Mój profil – Opcjonalne: Klasa np. 2a Nowak J. Wyjaśnia to punkt Logowanie do strony i konkursu poniżej.

schemat konkursu


Więcej...

3. Innowacyjność konkursu #panTadeusz1834

To pierwszy konkurs:

 • ogólnopolski online;
 • z użyciem smartfonów;
 • bez preselekcji motywującej często uczniów już zmotywowanych;
 • w którym nie chodzi o to, kto będzie najlepszy, lecz ile – jaki procent – Uczestników osiągnie 100% punktów w teście, czyli zaangażuje się naprawdę, aby samodzielnie odnieść sukces, a tym samym podwyższyć średni wynik klasy i szkoły;
 • uwzględniający problemy z ortografią i dysleksją uczniów;
 • uwzględniający problemy językowe uczniów cudzoziemców;
 • w którym uczestnicy będą utrwalać podaną wiedzę, aby następnie sprawdzić się w teście głównym;
 • wykorzystujący marketing szeptany w social mediach do reklamy lokalnej określonych działań edukacyjnych: przez kilka tygodni uczniowie ćwiczący testy będą zachęcać rodziców, nauczycieli i znajomych, aby także i oni wzięli udział w konkursie, zdobywając punkty dla nich, dla ich klasy i szkoły. W ten sposób zareklamują swoją szkołę, w której dzieje się coś ciekawego;
 • powszechny: zapraszający do udziału uczniów szkół podstawowych, średnich, studentów, a także ich rodziców i znajomych.

4. Kalendarium konkursu

 1. Zgłaszanie do ELIMINATORA od dnia 01.11.2018 r.
 2. Praca z zadaniami ELIMINATORA – ćwiczenia z cytatami i tekstem – od 14.11.2018 r.
 3. Zgłaszanie do KONKURSU głównego do dnia 08.12.2018 r.
 4. Dostęp do TESTU próbnego – 09.12.2018 r.
 5. KONKURS dla Uczestników – 10 – 14.12.2018 r. (g. 8.00 – 15.00).
 6. KONKURS dla rodziców i znajomych Uczestników – 16.12.2018 r. (g. 9.00 – 16.00).
 7. Udostępnienie wyników Dyrektorom placówek uczestniczących w KONKURSIE – 17-22.12.2018 r.
 8. Przygotowanie i udostępnianie raportu konkursowego Dyrektorom placówek – 24.12.2018 r. (220 rocznica urodzin A. M.)

5. Opłata, podziękowania, dyplomy

 1. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział w konkursie #panTadeusz`834 jest bezpłatny.
 2. Zgłoszona do konkursu szkoła wysyła pisemne podziękowanie za przygotowanie konkursu organizatorowi po odebraniu oficjalnych wyników.
 3. Organizator konkursu nie sponsoruje nagród, opracowuje szablon dyplomów i rozsyła je do szkół.

6. Terminologia regulaminu

 1. Części konkursu #panTadeusz1834: ELIMINATOR (ćwiczenia) i KONKURS (test główny).
 2. #panTadeusz1834 – nazwa skrócona, hasztag, od pełnej nazwy: #panTadeusz1834. „Pan Tadeusz” – konkurs z cytatami online
 3. W regulaminie użyto terminu „konkurs” na oznaczenie dwóch wartości:
  1. konkurs – mała litera – dla wyrażenia całości działań testowych prowadzących do efektu, jakim będzie rozwiązywanie i poszukiwanie odpowiedzi do testów, wyzwanie;
  2. KONKURS – wersaliki – jako skrócona nazwa końcowej fazy testu głównego sprawdzającego zdobyte wiadomości i umiejętności: konkurs główny – test wiedzy.
 4. ELIMINATOR to termin użyty tutaj w znaczeniu od czasownika „eliminować”: ćwiczenia z cytatami, aby utrwalić wiedzę z lektury i jej bohaterach, najważniejszych wyzwaniach w celu wyeliminowania błędów w banku swojej wiedzy w głowie. Nie jest to natomiast zbiór zadań, których wykonanie warunkuje zakwalifikowanie się do KONKURSU. Można podejść do niego bez ćwiczenia ELIMINATORA. Jeśli ktoś zna dzieło A. Mickiewicza i nie musi przypominać sobie treści, niech spokojnie czeka na test główny.
 5. Mistrz „Pana Tadeusza” i Mistrzowie „Pana Tadeusza” – tytuły zdobywane przez Uczestników indywidualnie oraz dla klasy i szkoły. Zwycięzcy KONKURSU wykazujący się najlepszymi rezultatami: rozwiązywanie testu głównego a czas rozwiązania.
 6. „Mistrz szkolnego marketingu” i „Mistrzowie szkolnego marketingu” – tytuły indywidualne oraz dla klasy i szkoły zdobywane przez Uczestników wraz z zaproszonymi przez siebie do udziału w KONKURSIE rodzicami, nauczycielami i znajomymi z social mediów.
 7. Dyrektor szkoły (placówki) – to osoba podejmująca wiążące decyzje, od której zależy zgłoszenie do konkursu i dalsze działania w obrębie szkoły mające ważny wpływ na przebieg przygotowań do i przebieg konkursu.
 8. Klucz dostępu – to hasło otrzymane przez Dyrektora szkoły po zgłoszeniu do udziału w konkursie. Będzie miał związek z nazwą szkoły Uczestnika, aby i tę wiedzę utrwalać.
 9. Konkurs online – obie części konkursu odbywają się w internecie, czyli konieczny jest dostęp do sieci i wskazanej strony www (kochamjp.pl).
 10. Test wyboru – autor ukrył prawidłową odpowiedź wśród kilku podobnych, lecz niewłaściwych – Uczestnik musi wskazać tę właściwą. Dotyczy ELIMINATORA.
 11. Pytania otwarte – w KONKURSIE Uczestnik samodzielnie wpisuje odpowiedzi, z reguły będzie to jeden, dwa lub trzy wyrazy oddzielone spacjami – bez kropki na końcu wiersza i bez spacji na końcu wpisu.
 12. Uczestnik – to każda osoba biorąca udział w konkursie #panTadeusz1834, logująca się do niego, korzystająca z klucza dostępu: Dyrektor, uczeń, nauczyciel, rodzic, znajomy.
 13. Uczestnik i Dyrektor to rzeczowniki pospolite – zapis wielką literą wyraża szacunek organizatora dla osób aktywnych w konkursie.

7. Zgłaszanie do konkursu, kontakt z administratorem

 1. Zgłoszenia szkoły (placówki)/grupy osób dokonuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Zgłoszenie jest dobrowolne.
 3. Zgłaszający otrzymuje klucze dostępu dla uczniów: klucz(u) oraz rodziców i znajomych: klucz(z).
 4. Udział w konkursie może pomóc:
  • zebrać informacje o aktywności Uczestników od nauczycieli i ją ocenić;
  • zebrać informacje o aktywności Uczestników w ELIMINATORZE odpłatnie od administratora – statystyki przesłane będą na adres zgłoszony przez Dyrektora (koszt 35 zł.);
  • zebrać opinie Uczestników i podjąć decyzję co do udziału w KONKURSIE głównym;
  • zintegrować i zaktywizować środowisko szkolne;
  • uczcić wydarzenie, jakim jest 220. rocznica urodzin Adama Mickiewicza i 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę;
  • sprawdzić możliwości organizacyjne związane z okazją udziału w pierwszym konkursie online z wykorzystaniem internetu i smartfonów.
  • zdobywać doświadczenia przed kolejnymi tego typu konkursami – np. #ortograf2019 na stronie kochamjp.pl.
 5. Zgłoszenie oznacza zapoznanie się i zgodę na warunki udziału w konkursie umieszczone na tej stronie „#panTadeusz1834. Regulamin i zasady konkursu online”.
 6. Dyrektor może zgłosić do konkursu szkołę lub wybrane klasy czy grupy osób. Oznacza to jednak rezygnację z udziału w rywalizacji Mistrzowie „Pana Tadeusza” i Mistrzowie szkolnego marketingu jako placówki.
 7. Zgłaszający do konkursu placówkę ma prawo do wycofania się z KONKURSU poprzez brak aktywności.
 8. Organizator udziela informacji o Uczestnikach i wynikach wyłącznie Dyrektorom na podany w zgłoszeniach adres elektroniczny.
 9. Kontakt z administratorem konkursu #panTadeusz1834 – mailowy: kochamjp@kochamjp.pl (w temacie: #panTadeusz1834); WhatsApp tel. – 728324266.

8. Formularz zgłoszeniowy

 1. Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie na adres mailowy kochamjp@kochamjp.pl formularza: tabeli wypełnionej następującymi danymi:

 

A Skrócona nazwa szkoły (uczelni) plus miejscowość: małe litery, bez polskich znaków, bez spacji: Dane szkoły do rachunku lub faktury. Gmina Powiat Województwo Email kontaktowy Ilość uczniów w szkole Ilość uczniów zgłaszanych do konkursu
B 1 2 3 4 5 6

7

8
Przykład sp12kolonia
Nie wpisujemy patrona szkoły.
Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. gen. Andersa 23, 89-900 Kolonia, tel. 314141414
Nie wpisujemy patrona szkoły.
dyrektor@sp12.pl 165 160

Zaznaczamy myszką wiersze A i B, kopiujemy, wklejamy do maila i wpisujemy dane w komórkach 1-8. Są to dane jawne.

 1. W temacie e-maila zgłoszeniowego powinien wystąpić wpis: #panTadeusz1834.
 2. Klucze dostępu są wysyłane na bieżąco, nie później niż w ciągu 12h od zgłoszenia.

9. Logowanie na stronie i w konkursie

 1. Uczestnicy konkursu bezpiecznie (protokół ssl) i samodzielnie logują się na stronie.
 2. Logowanie jest możliwe po wcześniejszym wypełnieniu formularza i aktywacji linka przesłanego przez skrypt na adres e-mail użytkownika. Uwaga: czasami ląduje on w skrzynce e-mail w folderze „spam” lub „oferta”, więc i tam należy zerknąć.
 3. Na stronie głównej znajduje się przycisk „Zaloguj się”. Po przeniesieniu na stronę logowania wciskamy przycisk: „Zacznij teraz od utworzenia własnego konta” i wypełniamy rzetelnie formularz. Uwaga: ta sama procedura dotyczy uczniów, rodziców, nauczycieli czy znajomych.
 4. Pola formularza:
  1. W miejscu „Nazwa użytkownika” wpisujemy tzw. nicka, czyli pseudonim – małymi literami.
  2. Wpisując wymyślone przez siebie hasło, pamiętamy, że ma ono mieć co najmniej 8 znaków. Zapamiętujemy je, zapisując w notatniku w smartfonie lub w zeszycie.
  3. W rubryce: „Imię” wpisujemy – imię, w rubryce: „Nazwisko” – nazwisko – zaczynamy wielką literą. UWAGA! Zaniedbanie tego, zamiana miejsc imienia z nazwiskiem utrudni pracę podczas klasyfikacji punktowej i może wykluczyć odpowiedzi na zapytania Uczestnika konkursu, którego nazwiska będziemy szukać w bazie danych w rekordzie: „Nazwiska”, nie zaś „Imiona”.
  4. Dwukrotnie wpisujemy swój adres e-mali, na który to zostanie wysłany link aktywujący konto.
  5. Podczas zakładania konta należy podać skróconą nazwę szkoły (np. psp1warszawa – małymi literami, bez spacji) i nr klasy (np. 2bg). Jest to ważne dla ustalenia rankingu wewnątrzszkolnego klas na poziomie szkoły. Jeżeli Uczestnik nie poda numeru klasy (np. 3b), po zakończeniu konkursu Dyrektor będzie musiał samodzielnie ustalać te dane, co wydłuży okres ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Do kursu #panTadeusz1834 – „Pan Tadeusz” – konkurs z cytatami online zapisujemy się na kochamjp.pl, wpisując klucz dostępu podany przez Dyrektora.
 6. W celu identyfikacji (wyliczenia) najlepszej klasy „Mistrzów szkolnego marketingu” rodzice, nauczyciele, znajomi zaproszeni do udziału w konkursie przez Uczestnika logują się, wpisując jego szkołę i klasę, a także klucz dostępu podany przez Uczestnika a przeznaczony dla rodziców i znajomych, otrzymany wcześniej od Dyrektora.
 7. W celu identyfikacji (wyliczenia) „Mistrza szkolnego marketingu” rodzice i znajomi przy klasie wpisują Nazwisko i pierwszą literę imienia Uczestnika, który zaprosił ich do wzięcia udziału w konkursie wg wzoru np.: 3fl Nowak J.
 8. Jeśli Uczestnik zapomniał wpisać dane: „Szkoła” i „Klasa” – może to zrobić w trakcie ćwiczeń, posługując się po zalogowaniu ścieżką – Ustawienia/ Modyfikuj profil – Opcjonalne (zob. poniżej).
modyfikuj profil

Wchodzimy do ustawień.
/Modyfikuj profil/Opcjonalne

modyfikuj profil

Wpisujemy klasę i ucznia,
dla którego gramy; szkołę.

10. Cechy ELIMINATORA i KONKURSU

ELIMINATOR to część ćwiczeniowa – wstępna konkursu #panTadeusz1834. Przez kilka tygodni uczestnicy będą poznawać, utrwalać znajomość „Pana Tadeusza” i ćwiczyć 270 zadań zbudowanych następująco:

 1. Z każdej księgi zaczerpnięto cytaty i ułożono związane z nimi pytania wielokrotnego wyboru. Przykład:

logo konkursu

Screen powyżej pokazuje po lewej stronie w przeglądarce cytat z „Pana Tadeusza” z numerem księgi łamane przez numer wersu, od którego zaczęto cytowanie: 1/69. Po prawej stronie widzimy otwarty dokument pdf z numeracją wersów i zaznaczonym na czerwono numerem cytatu. W tym obszarze księgi Uczestnik powinien zacząć poszukiwania odpowiedzi na pytanie.

  1. Rozwiązujący testy ELIMINATORA musi zapoznać się z fragmentem lub fragmentami dzieła, aby poprawnie wybrać zawsze jedną z prezentowanych odpowiedzi.
  2. Za każdą odpowiedź można zdobyć jeden punkt.
  3. Na każdą odpowiedz Uczestnik ma 2 minuty. Przy 10. pytaniach testu będzie zatem miał 20 minut na znalezienie wszystkich poprawnych odpowiedzi. Na rozwiązanie wszsytkich 270 zadań ELIMINATORA przewidziano 9 godzin.
  4. Po zakończeniu testu Uczestnik zobaczy próbę (swoje podejście) z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami. Tam, gdzie trafnie udzielił odpowiedzi, będzie zobaczy punktację: 1/1. Przy pomyłce, 0/1 pkt, będzie musiał wrócić do zadania i poszukać poprawnych odpowiedzi.
  5. Uczestnicy mogą ćwiczyć z wieloma otwartymi zakładkami przeglądarek www i w grupach.
  6. Testy z ksiąg i poszukiwania odpowiedzi mają utrwalić znajomość „Pana Tadeusza” do tego stopnia, aby w KONKURSIE Uczestnik mógł samodzielnie wpisywać poprawne odpowiedzi w pytaniach otwartych.
  7. Jednorazowy TEST próbny zawiera 10 pytań i należy go rozwiązać w 3 minuty, wpisując poprawne odpowiedzi. Został napisany, aby Uczestnik spróbował swoich sił, starając się zwrócić uwagę na stres, koncentrację i metodę wpisywania odpowiedzi szczególnie w smartfonach.
  8. Pytania KONKURSU głównego powstały na bazie pytań ELIMINATORA. Ich cechy to zwięzłość i konkretność, a odpowiedziami są pojedyncze wyrazy (z wyjątkami oznaczanymi cyframi 2 lub 3, gdzie wpisujemy dwa lub trzy wyrazy oddzielone spacjami) lub liczby. Należy je wpisać samodzielnie w oknie dialogowym testu. Więcej w p. 12. Dostosowania…
  9. Jednorazowe podejście do KONKURSU zawiera 20 zadań otwartych. Są one losowane dla każdego Uczestnika indywidualnie. Limity czasowe KONKURSU dla Uczestników:
 1. 12 minut w szkole podstawowej i w gimnazjum;
 2. 8 minut na rozwiązanie testu mają uczniowie szkół średnich i studenci;
 3. 14 minut uczniowie z zaświadczeniami PPP w szkole podstawowej i gimnazjum;
 4. 14 minut rozwiązują test obcokrajowcy;
 5. 14 minut test rozwiązują rodzice i znajomi Uczestników z social mediów.

UWAGA: W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów (np. 100%) przez wielu Uczestników o najwyższych lokatach decyduje czas zakończenia podejścia.

Screeny z wyświetlacza telefonu z testów ELIMINATORA i KONKURSU:

ELIMINATOR na wyświetlaczu smartfona

Test z księgi pierwszej „Pana Tadeusza”.

Test wyboru w ELIMINATORZE

Pytanie otwarte KONKURSU.

11. Standardy techniczne

 1. Strona „Kocham język polski” – kochamjp.pl została zbudowana na silniku moodle i jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami elektronicznymi: komputerami, tabletami i smartfonami. Nie ma potrzeby instalowania żadnej aplikacji, wystarczy ulubiona przeglądarka stron www Uczestnika.
 2. Do uczestnictwa szkoły w konkursie wymagany jest dostęp do internetu oraz urządzenia typu komputery, laptopy czy tablety.
 3. Uczestnicy mogą zadeklarować pisanie KONKURSU na smartfonach.
 4. Ćwiczenia zadań ELIMINATORA i TESTU próbnego mogą odbywać się na każdym urządzeniu wymienionym w punkcie 2 i 3 powyżej w zasięgu szkolnego wi-fi.
 5. W dniu KONKURSU hasło do testu konkursowego zostanie podane przez Dyrektora szkoły lub pojawi się nad testem.
 6. Podczas KONKURSU Uczestnik wylosuje pytania i po rozwiązaniu testu dowie się o ilości zdobytych punktów. Wgląd do testu nastąpi po zakończeniu konkursu.

12. Dostosowania i zalecenia dla użytkowników smartfonów w KONKURSIE

UWAGA. Zadania otwarte KONKURSU są losowane indywidualnie z bazy ponad 200 pytań i zmieniana jest ich kolejność. Niewielkie jest więc prawdopodobieństwo, że Uczestnicy siedzący obok siebie wylosują ten sam zestaw pytań ułożonych w podobnej kolejności.

 1. W udzielanych odpowiedziach nie używamy w ogóle spacji, chyba że między wyrazami, jeśli w pytaniu pojawi się w nawiasach komunikat: (2) lub (3). Wówczas chodzić będzie o odpowiedź typu: Jacek Soplica (można wpisać: jacek soplica – jedna spacja) lub Hrabia i Gerwazy (można wpisać: hrabia i gerwazy lub chrabia i gerwazy – dwie spacje). Jeżeli w pytaniu nie zaznaczono w nawiasie (2) lub (3) a na pytanie np. „Pilnował zamku Horeszków” wpisano: „Klucznik Gerwazy” zamiast „Gerwazy” lub „Klucznik” – chodziło o jeden wyraz – to odpowiedź jest niepoprawna i nie otrzyma punktów. Dlaczego? Dlatego, że każdą z możliwych odpowiedzi administrator musi zakodować i jeśli każdy w emocjach będzie sobie wpisywał, co chce, trudno to będzie zakodować, czyli przewidzieć. Dlatego takie przypadki nie podlegają reklamacjom. Wyobraźmy sobie, że test rozwiązało 5. tys. osób i na pytanie o Gerwazego padły odpowiedzi od: „Chyba Rębajło albo Klucznik Gerwazy” do „Klucznik Gerwazy”. Wszystkie odpowiedzi zawierające powyżej jednego wyrazu skrypt „uzna” za błędne, bo został zaprogramowany na jeden wyraz – ciąg znaków.  Wpisujemy zatem jeden wyraz, chyba że zobaczymy oznaczenia przy pytaniu: (2) lub (3).
 2. Dostosowanie skryptu do dysortografików i dyslektyków, a także obcokrajowców polega po pierwsze na: wydłużeniu czasu rozwiązywania KONKURSU, po drugie: na zaliczaniu błędów ortograficznych jako odpowiedzi pełnowartościowych, np. w wyrazach typu „dwór” zapisanych w postaci: „dwor” lub „dwur” czy „hrabia” albo „chrabia” – to udogodnienie dotyczy wszystkich Uczestników.
 3. W udzielanych i wpisywanych przez Uczestników odpowiedziach nie jest ważna wielkość liter.
 4. W udzielanych i wpisywanych przez Uczestników odpowiedziach nie są ważne polskie znaki, czyli zamiast liter: ł, ż, ą, ę, ó – można wpisać: l, z, a, e, o – i program nie odczyta tego jako błędu.
 5. Ilość znaków ze spacjami w pytaniach została ograniczona do 144.

Zalecenia dla użytkowników smartfonów

W związku z powyżej wymienionymi dostosowaniami Uczestnicy piszący KONKURS na smartfonach własnych powinni uwzględnić:

 1. Zalecany poziom naładowania baterii smartfona podczas KONKURSU: 80-100%.
 2. Zalecana pozycja wyświetlaczy smartfonów: pionowa (widoczna klawiatura).
 3. Wyłączony dźwięk i wibracje.
 4. Wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów.
 5. Wyłączone aplikacje w tle.
 6. Wyłączona opcja autouzupełniania i autokorekty, słownik T9, aby uniknąć sytuacji typu: Uczestnik wpisał: „Wojski”, zatwierdził i dopiero po KONKURSIE zobaczył we wpisie: „Wojsko” – słownik automatycznie mu to poprawił, bezwiednie. Trudno takie odpowiedzi przewidzieć i zakodować w teście.
 7. Wyłączenie klawiatury swype, która może zadziałać jak wyżej opisane.
 8. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu KONKURSU i nie uniemożliwia innym Uczestnikom swobody koncentracji.

13. Porządek działań w dniu KONKURSU

 1. Placówka (szkoła) zapewnia Uczestnikom dostęp do internetu w dniu KONKURSU i do urządzeń, na których można pracować online, typu: komputery stacjonarne, laptopy, tablety.
 2. Harmonogram kolejności wypełniania testu konkursowego ustala Dyrektor, dostosowując możliwości szkolnego internetu (wi-fi) do liczby urządzeń będących w jednej chwili online.
 3. Placówka (szkoła) zapewnia wysoki standard etyczny KONKURSU: Uczestnicy są zdyscyplinowani, przyzwyczajeni do poważnego, uczciwego traktowania zadań wykonywanych pod nadzorem nauczycieli i opiekunów.
 4. Osoby nadzorujące pracę Uczestników powinny widzieć zawartość monitorów lub wyświetlaczy urządzeń zastosowanych w konkursie, aby nie dochodziło do korzystania z innych niż formularz konkursu stron www.
 5. Nadzorujący pracę niesamodzielnego Uczestnika mają obowiązek przerwania mu konkursu, nakazując odsunięcie się od urządzenia, na którym wykonuje test.
 6. Rozwiązujący test KONKURSOWY Uczestnicy powinni wyłączyć dźwięk i wibracje w telefonach przed wejściem do sali konkursowej, aby nie przeszkadzały innym Uczestnikom.
 7. Nadzorujący pracę konkursu mają prawo nie dopuścić do udziału w nim osób, które:
  1. Nie potrafią zalogować się na stronie z powodu zagubienia, zapomnienia loginu lub hasła.
  2. Dopiero przybywszy na KONKURS, próbują założyć konto na stronie, aby wziąć udział w KONKURSIE.

14. Punktacja konkursowa i ocenianie

 1. Uczniowie, biorąc udział w KONKURSIE, pracują na ocenę o wadze sprawdzianu z języka polskiego. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
 2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie „Pana Tadeusza”.
 3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.
 4. Każdy Uczestnik: uczeń – może zdobyć w KONKURSIE głównym maksymalnie 20 pkt. Przelicza się je na oceny wg wartości procentowych:
Punkty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
 1. Po KONKURSIE i otwarciu testów do wglądu uczeń może przeanalizować wątpliwości ze swoim nauczycielem, aby ustalić ocenę końcową, jaka ma być wpisana do dziennika. Na jej wysokość może mieć wpływ aktywność ucznia w ELIMINATORZE – co jest sprawdzalne na koncie konkursowym Uczestnika.
 2. Rekomendowana jest ocena celująca dla uczniów z tytułami „Mistrz ortografii”, a także wykazaną wysoką aktywnością w ELIMINATORZE i oceną za test główny co najmniej 80% trafnych odpowiedzi. Dla klasy „Mistrzów ortografii” zalecane jest motywujące ocenianie o stopień wyżej.
 3. Punkty zdobywane przez uczniów, klasy i szkoły są sumowane, aby oznaczyć miejsce w rywalizacji klas i szkół.
 4. Punktacja testów konkursowych Uczestników: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie „Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
  1. Za udział w teście: 5 pkt.
  2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

15. Prawa Uczestnika i zastrzeżenia prawne

 1. Uczestnik ma następujące prawa:
  1. każdy uczeń lub student zgłaszanej placówki ma prawo wziąć udział w konkursie;
  2. każdy rodzic lub członek rodziny, nauczyciel i znajomy Uczestnika ma prawo wziąć udział w konkursie;
  3. rzetelnie i uczciwie wykonywać zadania z korzyścią dla siebie, klasy, szkoły, a także rodziców i znajomych;
  4. wykonywania nieograniczonej liczby testów ELIMINATORA, a także do jednorazowych podejść do Testu próbnego i KONKURSU;
  5. zgłaszania bezpośrednio do administratora konkursu uwag technicznych, zapytań i wątpliwości merytorycznych na podany na dole strony adres kontaktowy;
  6. podania przekazanego mu przez Dyrektora klucza dostępu dla rodziców i znajomych;
  7. wglądu do wykonanych przez siebie testów po zakończeniu KONKURSU.
 2. Uczestnik nie ma prawa do:
  1. rozwiązywania testu KONKURSU głównego bez nadzoru nauczyciela lub opiekuna wskazanego przez Dyrektora;
  2. udostępniania lub przekazywania swojego konta i kluczy dostępu do użytku osobom trzecim, które wykonają za niego testu KONKURSU;
  3. robienia screenów, notatek podczas testu głównego KONKURSU i przekazywania ich innym Uczestnikom;
  4. sztucznego tworzenia kont i podszywania się pod wielu uczestników. Jest to procedura nadzorowana przez administratora podczas tworzenia raportów wyników. Może być powodem do dyskwalifikacji Uczestnika;
  5. udostępniania treści konkursu osobom trzecim oraz publikacji ich bez zgody autora w celach innych niż edukacyjne;
  6. zgłaszania wątpliwości, błędów po KONKURSIE, jeśli nie ćwiczył ELIMINATORA.

16. Uwagi i reklamacje

 

 1. Po nieudanej z powodów losowych próbie KONKURSU Dyrektor placówki może wystąpić do administratora z prośbą o przełożenie KONKURSU lub jego powtórzenie (brak prądu, brak sygnału internetowego, alarm ppoż. itp. zdarzenia niezależne od pracownika szkoły).
 2. KONKURS główny kończy się weryfikacją każdego testu, w którym Uczestnik – uczeń uzyskał minimum 50% punktów – 10/20. Sprawdzane są błędne wpisy. Literówki i odpowiedzi zakwalifikowane jako bliskie poprawnej odpowiedzi są punktowane na korzyść Uczestnika.
 3. W KONKURSIE dla znajomych weryfikacji podlega każdy test, w którym Uczestnik uzyskał minimum 70% punktów – 14/20. Sprawdzane są błędne wpisy. Literówki i odpowiedzi zakwalifikowane jako bliskie poprawnej odpowiedzi są punktowane na korzyść Uczestnika.
 4. Uczestnik nie może składać reklamacji z powodu literówek typu: „stomik” zamiast „stolnik”, „rabajło” zamiast „rebajło” (Rębajło) i niezrozumienia pytania np. „Jak naprawdę nazywał się ksiądz Robak (2)?”. Cyfra dwa w nawiasie oznacza, że należy wpisać dwa wyrazy, aby otrzymać punkt: „Jacek Soplica” lub „jacek soplica”; nie wolno wpisać: „Soplica”, 0 pkt, gdyż w dziele jest trzech Sopliców; 0,5 pkt otrzymamy za odpowiedź na to pytanie: „Jacek”.

17. Zasady strony i RODO

Regulamin strony, z którym mają obowiązek zapoznania się wszyscy nowi użytkownicy, znajduje się powyżej pod przyciskiem REGULAMIN STRONY.

18. Aktualizacje Regulaminu

Organizator konkursu #panTadeusz1834 dołoży wszelkich starań, aby ELIMINATOR i KONKURS odbyły się sprawnie i bez problemów. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do ewentualnego wprowadzania zmian, które tę organizację mogłyby ulepszyć. Uczestnicy będą o nich informowani poniżej:

LP. Data Godzina Zmiana Po aktualizacji
5 26.11.2018 07.50 Pkt. 6 zmieniono: Opłata… 1. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział w konkursie #panTadeusz1834 jest bezpłatny.
4 14.11.2018 07.36 Pkt. 6 zmieniono: „szkół” „szkół/grup”
3 13.11.2018 22.09 Pkt. 2/1: Zgłoszenie do konkursu – do dnia 14.11.2018 r. Zgłaszanie do ELIMINATORA – do dnia 14.11.2018, do KONKURSU głównego do dnia 10.12.2018 r.
2 09.11.2018 10.41 Dodanie w pkt. 5 ósmej kolumny w tabeli formularza zgłoszeniowego. Ilość osób zgłaszanych do konkursu.
1 07.11.2018 23.11 Ukończenie prac nad treścią Regulaminu.
KONKURSY

strona główna

#ortograf2019

#matura2019

#przecinek2019

logo konkursu


strona główna