#tabliczka2019

Zgłoszenia od 24.03.2019 r.

#tabliczka2019 – Mnożenie do 100. Regulamin konkursu

1. Kalendarium konkursu | 2. Cele | 3. Idea EWM |  4. Budowa i zadania | 5. Innowacyjność  |  6. Formularz zgłoszeniowy | 7. Opłata… | 8. Porządek działań… | 9. Punktacja konkursowa i ocenianie | 10. Prawa uczestnika | 11. Uwagi i reklamacje | 12. Zaproszenia i logo do pobrania | 13. Regulamin strony

Zasady logowania do kochamjp.pl

1. Kalendarium konkursu

 1. Zgłaszanie przez dyrektora lub osobę upoważnioną udziału – od: 24.03 2019 r.
 2. Start eliminatora błędów – ćwiczenia testów konkursowych: 25.04.2019 r.
 3. Test główny: 27-31.05.2019 r. i 02.06.2019 r.
 4. Ogłoszenia wyników oficjalnych szkół: 4.06.2019 r. dla zalogowanych użytkowników – tylko trzy pierwsze miejsca szkół wg klucza procentowego.
 5. Wysłanie informacji z wynikami uczniów na adresy e-mail szkół i szablonów dyplomów do wydrukowania dla uczestników (zob. pkt. 7).

WAŻNE WSKAZANIA

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas szkoły podstawowej, w których program nauczania wdraża i utrwala znajomość tabliczki mnożenia (klasy 3. do 6.). Nie ma ograniczeń wiekowych.
 2. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych mogą mieć na platformie konta założone przez administratora (zob. zasady p. 6B poniżej).
 3. Zgłaszamy do konkursu szkołę. Po otrzymaniu klucza dostępu można go podać na stronie www placówki, aby każdy uczeń, nauczyciel, rodzic, znajomi uczniów mógli korzystać z zadań eliminatora błędów przeznaczonego do ćwiczeń zadań testu głównego. Decyzję o udziale w nim danej klasy można podjąć podczas miesiąca ćwiczeń.
 4. Ogłoszeniu wyników podlegają trzy pierwsze miejsca szkół wg średniej osiągniętej podczas konkursu. Listę laureatów szkolnych, klasowych zweryfikuje i ogłosi dyrektor szkoły lub koordynator konkursu, do którego takowa zostaną przesłane wyniki.

KLUCZ PROCENTOWY WYNIKÓW

Po zakończeniu testu głównego każdy uczestnik samodzielnie odczyta swoje osiągnięcie wg podanej klasyfikacji procentowej:

 1. Pierwsze miejsce i tytuł „Mistrza tabliczki mnożenia” przypada zdobywcom 85-100% punktów;
 2. Drugie miejsce i tytuł „Vice mistrza” zdobędzie każdy za osiągnięcie wyniku w przedziale 70% punktów i więcej;
 3. Trzecie miejsce osiągnie uczestnik za zdobycie 50% punków i więcej (zob. też pkt. 9 poniżej).

W formule EWM ważna jest także promocja szkoły, konkretnej placówki w lokalnym środowisku. Dlatego też uczniowie – uczestnicy zapraszają do udziału w teście głównym jak największej liczby nauczycieli, członków rodziny i znajomych z social mediów. Chodzi o tzw. marketing szeptany, aby w mediach jak najczęściej była mowa właśnie o Waszej placówce. Zachęcani do wzięcia udziału uczestnicy, którzy nie są uczniami, także zdobywają dla klasy i szkoły punkty.

2. Cele konkursu

 1. Uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez środowisko szkolne.
 2. Utrwalanie znajomości tabliczki mnożenia w zakresie do 100.
 3. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z matematyki.
 4. Integrowanie i aktywizacja uczestników życia szkolnego wokół zadania edukacyjnego.
 5. Promocja placówek szkolnych w social mediach, środowisku lokalnym i w kraju.
 6. Podwyższanie prestiżu szkoły i jej przedsięwzięć edukacyjnych.
 7. Dostosowanie smartfonów do celów edukacyjnych.
 8. Wprowadzanie innowacji edukacyjnych na lekcjach matematyki.
EWM formuła W formule EWM nie chodzi o zgłoszenie jednego ucznia, który napisze test główny na 100%, ale o zaproszenie do podjęcia wyzwania wszystkich uczniów. Za cel wyjściowy postawią sobie osiągnięcie np. 50% punktów. To pozwoli szkole zająć 3. miejsce w kraju. Istnieje zamknięta pula zadań a z nich 20, dla każdego inne, będą losowane do testu głównego. Wszystkie są dostępne w eliminatorze błędów do miesięcznego ćwiczenia.

3. Idea EWM w konkursie online

Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami i uczniami reaguje na zaproszenie do podjęcia wyzwania udziału w konkursie #tabliczka2019 – Mnożenie do 100. Akceptując zaproszenie, informuje o tym uczniów i zaprasza ich do podjęcia wyzwania. Od tej chwili wszyscy zainteresowani włączają się aktywnie do działań w „eliminatorze błędów”, integrując się wokół zadania i mając miesiąc na przygotowanie się do testu głównego (zakładanie kont, ćwiczenia na lekcjach i w domu). Cele działań są dwa, pierwszy: uzyskać jak najlepszy dla całej szkoły wynik, np. powyżej 50% możliwych do zdobycia punktów w teście głównym; po drugie: wykorzystać konkurs do promowania szkoły w środowisku lokalnym poprzez zaproszenie do współdziałania członków społeczności szkoły wraz ze znajomymi z social mediów. Niezależnie od celów szkoły każda grupa, klasa, analizując testy i swoje możliwości – po tygodniu prac w „eliminatorze błędów”, może postawić przed sobą osobne wyzwanie, np. „Chcemy osiągnąć rezultat powyżej 70% punktów” lub np. klasa 3c „Zaprasza do podjęcia wyzwania klasę 3a”, aby nawiązać z nią pozytywną rywalizację. Kolor żółty na poniższej grafice oznacza, że wszyscy działają w celu doskonalenia konkretnego zdania edukacyjnego.

Zaproszenie do konkursu rodziców i znajomych ma spełnić wiele celów, a w tym: promować zadania edukacyjne poza szkołą, wzmacniając jej prestiż w środowisku lokalnym; dawać szansę działania rodzicom, dziadkom, znajomym uczniów w celu powtórzenia i utrwalenia ważnego wycinka wiedzy; edukować także dorosłych w zakresie korzystania z internetu i nowinek informatycznych; integrować środowisko szkolne.

4. Budowa i zadania

W konkursie w części teoretycznej (książka) umieszczono plansze graficzne i prezentację flash ze strony Tabliczka mnożenia – napisałem ją z myślą  o nauczaniu tabliczki mnożenia i problemach uczniów – do wykorzystania na zajęciach z matematyki z użyciem rzutników i tablic multimedialnych.

Konkurs dzieli się na dwie części: eliminator błędów i test główny.

A. Eliminator błędów

Uczestnik samodzielnie decyduje, jaki obszar i rodzaj ćwiczeń wybiera – zależnie z czym ma największy problem. Może pracować na lekcji z nauczycielem lub w grupie, a także w domu.

Test wyboru – wybieramy wynik mnożenia.
Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę
Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę
 1. Eliminator błędów – ćwiczenia zadań testów głównych – składa się z 5. poziomów: na każdym trzeba mnożyć i zapamiętywać, utrwalać wiedzę.
 2. Tylko poziom 1. został zbudowany z testów wyboru i bez limitu czasu – to część adaptacyjna, wyrównująca wiedzę.
 3. Kolejne cztery poziomy to zadania otwarte, w których należy wpisać wynik samodzielnie z dodatkowym utrudnieniem: limitem czasu. Do rozwiązania jest każdorazowo tylko 8 zadań.
 4. Poziom 4. i 5. to testy otwarte, gdzie ćwiczymy działania na liczbach 2-5 oraz 6-9.
 5. Gdy uczestnik ukończy którykolwiek z testów, zdobywając 50% punktów, zobaczy tę aktywność jako zaliczoną.
 6. Po zakończeniu każdego testu zobaczymy wynik i swoje odpowiedzi, ewentualne błędy.
Testy wyboru – wybieramy odpowiedź

B. Test główny

 1. Nie ma ograniczenia przystąpienia do konkursu głównego.
 2. Test główny konkursu złożono z 20. zadań otwartych ćwiczonych na wszystkich poziomach eliminatora.
 3. Ograniczenie czasowe testu głównego to 2. minuty, czyli 8 sekund na każde działanie pokazane niżej na screenach.

Screeny z wyświetlacza telefonu z testów:

Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę
Test otwarty – wpisujemy właściwą cyfrę

5. Innowacyjność #tabliczka2019

To pierwszy konkurs matematyczny:

 • ogólnopolski online z użyciem smartfonów;
 • bez preselekcji motywującej często uczniów już zmotywowanych;
 • w którym bardziej chodzi o aktywizację i integrację uczestników życia szkolnego wokół zadania edukacyjnego oraz medialnego niż o to, kto zajmie pierwsze miejsce – ma je zająć szkoła: konkretna placówka z uczniami, nauczycielami, rodzicami uczniów, znajomymi z social mediów, którzy razem osiągną satysfakcję z pracy i będą świętować wspólny sukces;
 • w którym uczestnicy będą znać pytania testu głównego, ćwiczyć je i utrwalać;
 • wykorzystujący marketing szeptany w social mediach do reklamy lokalnej określonych działań edukacyjnych i swojej szkoły.

Zaproszenie do podjęcia wyzwania – przykłady

Pobierz przykłady

6. Formularze zgłoszeniowe dla szkół

Uwaga: zakładanie konta i logowanie się do kochamjp.pl znajduje się TUTAJ!

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły przez dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną przy użyciu formularza poniżej i otrzymanie klucza dostępu.
 • Klucze dostępu są wysyłane na bieżąco, nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia i dotyczą całej szkoły.

A. Formularz zgłaszania szkoły

Z tego formularza mogą skorzystać osoby zgłaszające szkołę. Nie mogą uczniowie.

B. Formularz zamawiania kont (U13*)

U13* – dotyczy uczestników poniżej 13 lat, którzy nie mają skrzynek e-mail. Konta dla nich na kochamjp.pl utworzy administrator z użyciem adresu e-mail opiekuna (nauczyciela).

Procedura postępowania z listą kont uczniów U13

1 Nauczyciel otrzymuje od admina listę w pdf z zamówionymi kontami. Będą miały formę np: ania12, ania13, ania14 plus hasła itd., – wszystkie będą połączone mailem nauczyciela. Uwaga – dla nauczycielki Anny Nowak konto uczennicy pierwszej może wyglądać: Anna Nowak01 – nick anna_01 (8 znaków) a kolejni uczniowie np. Anna Nowak02 – nick anna_02 itd. Podobnie takie dane będą przypisane do chłopców. Mogą je zmienić po zalogowaniu.
2 Drukujemy listę kont.
3 W ostatnich kolumnach tabeli wpisujemy personalia ucznia, aby móc ich później rozpoznać.
4 Kserujemy uzupełnioną o prawdziwe nazwiska uczniów listę i rozcinamy jeden arkusz na paski. Przydzielamy konta (paski) uczniom – wklejając je w zeszytach np. na ostatniej stronie.
5 Po przydzieleniu kont uczniowie mogą się zalogować do strony kochamjp.pl – https://kochamjp.pl/login/index.php 
UWAGA. Podczas tworzenia kont wszystkim uczniom przypisano numer klasy: 3. Koniecznie należy to zaktualizować w ścieżce: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne/Opcjonalne – będzie to potrzebne podczas ustalania rankingu najlepszych klas w konkursie i w danej szkole.
6 Jeśli uczeń zapomni hasła, zerknie do zeszytu na wklejony tam pasek z danymi konta otrzymany od nauczyciela.
7 Jeśli uczeń zapomni hasła, nie będzie miał zeszytu itp., nauczyciel będzie mógł zalogować się za ucznia na jego konto przy użyciu wcześniej wydrukowanych danych – nicka i hasła.
8 Jeśli uczeń i nauczyciel zapomną hasła, ale będą pamiętać nazwę użytkownika np. ania12, będą mogli użyć skryptu resetowania hasła, a wszelkie dane będą spływać na konto e-mail nauczyciela. Uwaga: nie będzie możliwe resetowanie hasła za pomocą e-maila, gdyż uczniów o tym e-mailu będzie więcej niż jeden.
9 Jeśli konta pozostaną zakodowane (anonimowe), po zakończeniu konkursu nauczyciel otrzyma wyniki typu: anna_12 – 75%, anna_13 – 55%, anna_14 – 86% i samodzielnie będzie musiał zmienić w spisie uczestników anonimowe nazwy na prawdziwe z nazwiskami uczniów.
10 W związku z możliwością wystąpienia pomyłki przy odkodowywaniu ucznia po ogłoszeniu wyników proszę rozważyć czy nie mogliby pod okiem osoby dorosłej wejść do konta: Ustawienia/Modyfikuj profil/Ogólne i zmienić swoje personalia: Imię, Nazwisko na własne, nicka i e-mail pozostawiając bez zmian.
11 Niezależnie od wyboru i decyzji o anonimowości najmłodszych uczniów po zalogowaniu się do konta należy sprawdzić i ewentualnie dopisać w: Ustawienia/Modyfikuj profil/Opcjonalne dane: Szkoła (wpisujemy klucz dostępu, który jest skróconą nazwą szkoły) i klasa (np. 4b – polskimi cyframi bez spacji)

7. Opłata, podziękowania, dyplomy

 1. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości udział w konkursie #tabliczka2019 jest bezpłatny.
 2. W związku z pkt. 1 powyżej organizator konkursu nie sponsoruje nagród, ale opracowuje dyplomy dla szkół za zajęcie miejsc 1-3 i szablony dyplomów dla laureatów, uczestników, a następnie rozsyła je do szkół w plikach pdf. Dyrekcja i koordynatorzy szkolni konkursu mają lepszą wiedzę na temat pisowni danych personalnych uczniów i nauczycieli zaangażowanych w przygotowaniach konkursowych.
 3. Po odebraniu oficjalnych wyników zgłoszona do konkursu szkoła wysyła organizatorowi elektroniczne podziękowanie za przygotowanie konkursu.

8. Porządek działań w dniu testu głównego

 1. Placówka (szkoła) zapewnia uczestnikom dostęp do internetu w dniu testy głównego i do urządzeń, na których można pracować online, typu: komputery stacjonarne, laptopy, tablety.
 2. Uczestnicy mają prawo zgłosić chęć uczestnictwa w teście głównym z użyciem własnych smartfonów (zalecenia poniżej).
 3. Harmonogram kolejności wypełniania testu ustala dyrektor lub nauczyciel, dostosowując możliwości szkolnego internetu (wi-fi) do liczby urządzeń będących w jednej chwili online.
 4. Placówka (szkoła) zapewnia wysoki standard etyczny: uczestnicy są zdyscyplinowani, przyzwyczajeni do poważnego, uczciwego traktowania zadań wykonywanych pod nadzorem nauczycieli i opiekunów.
 5. Osoby nadzorujące pracę uczestników powinny widzieć zawartość monitorów lub wyświetlaczy urządzeń zastosowanych w konkursie, aby nie dochodziło do korzystania z innych niż formularz konkursu stron www.
 6. Nadzorujący pracę niesamodzielnego uczestnika mają obowiązek przerwania mu konkursu, nakazując odsunięcie się od urządzenia, na którym wykonuje test.
 7. Rozwiązujący test główny uczestnicy powinni wyłączyć dźwięk i wibracje w telefonach przed wejściem do sali konkursowej, aby nie przeszkadzały innym uczestnikom.
 8. Nadzorujący pracę konkursu mają prawo nie dopuścić do udziału w nim osób, które:
  1. Nie potrafią zalogować się na stronie z powodu zagubienia, zapomnienia loginu lub hasła.
  2. Dopiero przybywszy na test, próbują założyć konto na stronie, aby wziąć udział.

Zalecenia dla użytkowników smartfonów

Uczestnicy piszący testy na smartfonach powinni uwzględnić:

 1. Poziom naładowania baterii: 80-100%.
 2. Pozycja wyświetlaczy: dowolna.
 3. Wyłączony dźwięk i wibracje.
 4. Wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów.
 5. Wyłączone aplikacje w tle.
 6. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu KONKURSU i nie uniemożliwia innym Uczestnikom swobody koncentracji.

9. Punktacja i ocenianie

 1. Uczniowie, biorąc udział w teście głównym, pracują na ocenę o wadze sprawdzianu. Otrzymują ją na podstawie ilości procentowej uzyskanych punktów stosownie do przyjętej w danej szkole skali.
 2. Uczniowie zdobywają punkty dla siebie, klasy i szkoły w konkursie Mistrzowie tabliczki mnożenia.
 3. Uczniowie, ich rodzice i rodziny, nauczyciele, znajomi z social mediów swoimi punktami powiększają liczbę zdobytych punktów szkoły w konkursie Mistrzowie szkolnego marketingu.
 4. Każdy uczestnik: uczeń – może zdobyć w konkursie głównym maksymalnie 20 pkt. Przelicza się je na oceny wg wartości procentowych:
Punkty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
% 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
 1. Punkty zdobywane przez uczniów, klasy i szkoły są sumowane, aby oznaczyć miejsce w rywalizacji klas i szkół.
 2. Punktacja testów konkursowych uczestników: rodziców, nauczycieli i znajomych jest doliczana do zdobyczy punktowych ucznia, klasy i szkoły w konkursie „Mistrzowie szkolnego marketingu” następująco:
  1. Za udział w teście: 5 pkt.
  2. Za zdobycie 15 i więcej punktów: 10 pkt.

10. Prawa uczestnika i zastrzeżenia prawne

 1. Uczestnik ma następujące prawa:
  1. każdy uczeń lub student zgłaszanej placówki ma prawo wziąć udział w konkursie;
  2. każdy rodzic lub członek rodziny, nauczyciel i znajomy uczestnika ma prawo wziąć udział w konkursie;
  3. rzetelnie i uczciwie wykonywać zadania z korzyścią dla siebie, klasy, szkoły, a także rodziców i znajomych;
  4. wykonywania nieograniczonej liczby testów eliminatora błędów, a także do jednorazowych podejść do testu próbnego i głównego;
  5. zgłaszania bezpośrednio do administratora uwag technicznych, zapytań i wątpliwości merytorycznych na podany na dole strony adres kontaktowy;
  6. podania przekazanego mu przez dyrektora klucza dostępu dla rodziców i znajomych;
  7. wglądu do wykonanych przez siebie testów po zakończeniu konkursu.
 2. Uczestnik nie ma prawa do:
  1. rozwiązywania testu głównego bez nadzoru nauczyciela lub opiekuna wskazanego przez dyrektora;
  2. udostępniania lub przekazywania swojego konta i kluczy dostępu do użytku osobom trzecim, które wykonają za niego test główny;
  3. robienia screenów, notatek podczas testu głównego i przekazywania ich innym uczestnikom;
  4. sztucznego tworzenia kont i podszywania się pod wielu uczestników. Jest to procedura nadzorowana przez administratora podczas tworzenia raportów wyników. Może być powodem do dyskwalifikacji uczestnika;
  5. udostępniania treści konkursu osobom trzecim oraz publikacji ich bez zgody autora w celach innych niż edukacyjne;
  6. zgłaszania wątpliwości, błędów po teście głównym, jeśli nie ćwiczył testów eliminatora błędów.

11. Uwagi i reklamacje

 1. Po nieudanej z powodów losowych próbie konkursu dyrektor placówki może wystąpić do administratora z prośbą o przełożenie testu lub jego powtórzenie (brak prądu, brak sygnału internetowego, alarm ppoż. itp. zdarzenia niezależne od pracownika szkoły).
 2. Po teście głównym i otwarciu testów do wglądu uczeń może przeanalizować wątpliwości ze swoim nauczycielem, aby ustalić ocenę końcową, jaka ma być wpisana do dziennika. Na jej wysokość może mieć wpływ aktywność ucznia w ELIMINATORZE – co jest sprawdzalne na koncie konkursowym uczestnika.

12. Zaproszenia i logo do pobrania na strony www szkół i fanpage

Elementy graficzne można pobierać w celu umieszczania ich na stronie szkoły czy w social mediach (linkować do strony kochamjp.pl).