Regulamin portalu

I. Polityka prywatności, cookies, RODO na kochamjp.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem: https://konkursy.kochamjp.pl i https://zeszyty.kochamjp.pl to dwie strony w Portalu „Kocham język polski – kochamjp.pl” wymagające od Użytkownika logowania się, a zatem i zbierające dane osobowe. W dalszej części będą one nazywane kochamjp.pl.
 2. Właścicielem kochamjp.pl i administratorem danych jest autor Roman Rzadkowski.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem kochamjp.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności poszanowania prywatności Użytkowników kochamjp.pl.

§1. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Administrator zbiera wyłącznie informacje dotyczące osób logujących się na stronie https://kochamjp.pl – „Kocham język polski. Powtórki, testy, kursy, konkursy. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku
 1. logowania się do kochamjp.pl;
 2. korzystania z kursów i konkursów;
 3. korzystania z form aktywności umieszczonych na kochamjp.pl, w tym forum i mailingu;
 4. kontaktowania się z innymi użytkownikami.
 1. W przypadku rejestracji konta Użytkownik podaje:nicka – pseudonim, krótką nazwę;adres e-mail;imię i nazwisko;szkołę i klasę, jeśli bierze udział w konkursach szkolnych.
 2. Podczas rejestracji konta Użytkownik samodzielnie ustala hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie.
 3. Podczas korzystania z kochamjp.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o kursach, w których bierze lub brał udział.
 5. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w kochamjp.pl takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, wtym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

§2. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkownika są przekazywane
 1. Administratorowi i menadżerom kursów online.
 2. Autorom i prowadzącym kursy online.
 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
 1. Z reguły do 21 dni od zakończenia konkursu wakacyjnej aktualizacji i prac konserwacyjnych kochamjp.pl. Wówczas czyszczona jest baza użytkowników i ślady ich aktywności.
 2. Dane osobowe i aktywności nie podlegają archiwizacji w przeciwieństwie do kursów i baz danych pytań do quizów.
 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania kochamjp.pl do preferencji Użytkowników, a także administrowania.
 2. W przypadku skierowania żądania kochamjp.pl udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§3. Mechanizm cookies, adres IP

 1. kochamjp.pl używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez kochamjp.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 2. kochamjp.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
 1. Portal wykorzystuje cookies własne w celu:
 1. uwierzytelniania Użytkownika w kochamjp.pl i zapewnienia sesji Użytkownika na kochamjp.pl (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie kochamjp.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z kochamjp.pl, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputer Użytkownik kochamjp.pl.
 2. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 3. Poniżej przedstawiam, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Internet Explorer;
  2. przeglądarka Microsoft EDGE;
  3. przeglądarka Mozilla Firefox;
  4. przeglądarka Chrome;
  5. przeglądarka Safari;
  6. przeglądarka Opera.
 4. kochamjp.pl może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych umieszczone tam przez Użytkowników. kochamjp.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§4. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił kochamjp.pl.
 2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji.

2. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 1. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. W takim przypadku należy elektronicznie zgłosić chęć skasowania swojego konta wraz z wszystkimi danymi, korzystając z formularza poniżej.
 2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu kochamjp.pl podlega;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Zgłoszenie chęci usunięcie konta Użytkownika

  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

  1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, zktórych korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

  4. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  5. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

  Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

  6. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

  Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

  7. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

  8. Użytkownik ma prawo żądać od RG przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w§6 Polityki Prywatności.

  9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

  §5. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

  1. kochamjp.pl zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika, stosując certyfikat SSL.
  2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w kochamjp.pl utracił hasło dostępu, kochamjp.pl umożliwia wygenerowanie nowego hasła. kochamjp.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w kochamjp.pl. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na kochamjp.pl, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
  3. Administrator kochamjp.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.
  4. W okresie trzech tygodni od zakończenia każdego konkursu jego ustawienia są resetowane a baza danych czyszczona z danych. Oznacza to, iż nie ma możliwości ich odtworzenia wraz z aktywnością uczestników na stronie kochamjp.pl. Wyniki konkursu są przesyłane na adres kontaktowy szkoły.
  5. Konta uczestników konkursów wraz z danymi osobowymi są kasowane w ciągu 21. dni po zakończeniu konkursu lub do 90. dni w przypadku, gdy konkursy szybko następują po sobie.

  II. Zasady konkursów EWM

  §6. Porządek działań w dniu testu głównego

  1. Placówka (szkoła) zapewnia uczestnikom dostęp do internetu w dniu testy głównego i do urządzeń, na których można pracować online, typu: komputery stacjonarne, laptopy, tablety.
  2. Uczestnicy mają prawo zgłosić chęć uczestnictwa w teście głównym z użyciem własnych smartfonów (zalecenia poniżej).
  3. Harmonogram kolejności wypełniania testu ustala Dyrektor lub nauczyciel, dostosowując możliwości szkolnego internetu (wi-fi) do liczby urządzeń będących w jednej chwili online.
  4. Placówka (szkoła) zapewnia wysoki standard etyczny: uczestnicy są zdyscyplinowani, przyzwyczajeni do poważnego, uczciwego traktowania zadań wykonywanych pod nadzorem nauczycieli i opiekunów.
  5. Osoby nadzorujące pracę uczestników powinny widzieć zawartość monitorów lub wyświetlaczy urządzeń zastosowanych w konkursie, aby nie dochodziło do korzystania z innych niż formularz konkursu stron www.
  6. Nadzorujący pracę niesamodzielnego uczestnika mają obowiązek przerwania mu konkursu, nakazując odsunięcie się od urządzenia, na którym wykonuje test.
  7. Rozwiązujący test główny uczestnicy powinni wyłączyć dźwięk i wibracje w telefonach przed wejściem do sali konkursowej, aby nie przeszkadzały innym uczestnikom.
  8. Nadzorujący pracę konkursu mają prawo nie dopuścić do udziału w nim osób, które:
   1. Nie potrafią zalogować się na stronie z powodu zagubienia, zapomnienia loginu lub hasła.
   2. Dopiero przybywszy na test, próbują założyć konto na stronie, aby wziąć udział.

  §7. Zalecenia dla użytkowników smartfonów

  Uczestnicy piszący testy na smartfonach powinni uwzględnić:

  1. Poziom naładowania baterii: 80-100%.
  2. Pozycja wyświetlaczy: dowolna.
  3. Wyłączony dźwięk i wibracje.
  4. Wyłączone komunikaty i powiadomienia komunikatorów.
  5. Wyłączone aplikacje w tle.
  6. Dopuszczalne jest używanie jednego smartfona przez wielu uczestników pod warunkiem, że nie zaburza to organizacji przebiegu KONKURSU i nie uniemożliwia innym Uczestnikom swobody koncentracji.

  §8 Prawa uczestnika konkursu i zastrzeżenia prawne

  1. Uczestnik ma następujące prawa:
   1. każdy uczeń lub student zgłaszanej placówki ma prawo wziąć udział w konkursie;
   2. każdy rodzic lub członek rodziny, nauczyciel i znajomy uczestnika ma prawo wziąć udział w konkursie;
   3. rzetelnie i uczciwie wykonywać zadania z korzyścią dla siebie, klasy, szkoły, a także rodziców i znajomych;
   4. wykonywania nieograniczonej liczby testów ELIMINATORA, a także do jednorazowych podejść do Testu próbnego i głównego;
   5. zgłaszania bezpośrednio do administratora uwag technicznych, zapytań i wątpliwości merytorycznych na podany na dole strony adres kontaktowy;
   6. podania przekazanego mu przez Dyrektora klucza dostępu dla rodziców i znajomych;
   7. wglądu do wykonanych przez siebie testów po zakończeniu konkursu.
  2. Uczestnik nie ma prawa do:
   1. rozwiązywania testu głównego bez nadzoru nauczyciela lub opiekuna wskazanego przez Dyrektora;
   2. udostępniania lub przekazywania swojego konta i kluczy dostępu do użytku osobom trzecim, które wykonają za niego testu głównego;
   3. robienia screenów, notatek podczas testu głównego i przekazywania ich innym uczestnikom;
   4. sztucznego tworzenia kont i podszywania się pod wielu uczestników. Jest to procedura nadzorowana przez administratora podczas tworzenia raportów wyników. Może być powodem do dyskwalifikacji uczestnika;
   5. udostępniania treści konkursu osobom trzecim oraz publikacji ich bez zgody autora w celach innych niż edukacyjne;
   6. zgłaszania wątpliwości, błędów po teście głównym, jeśli nie ćwiczył ELIMINATORA.

  §9. Uwagi i reklamacje

  1. Po nieudanej z powodów losowych próbie konkursu Dyrektor placówki może wystąpić do administratora z prośbą o przełożenie testu lub jego powtórzenie (brak prądu, brak sygnału internetowego, alarm ppoż. itp. zdarzenia niezależne od pracownika szkoły).
  2. Po teście głównym i otwarciu testów do wglądu uczeń może przeanalizować wątpliwości ze swoim nauczycielem, aby ustalić ocenę końcową, jaka ma być wpisana do dziennika. Na jej wysokość może mieć wpływ aktywność ucznia w ELIMINATORZE – co jest sprawdzalne na koncie konkursowym uczestnika.

  §10. Zmiany Polityki Prywatności

  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na tej stronie.