Posted in edukacja felieton strażnicy bramy

Wewnątrzszkolny system oceniania – przegląd

Ustawa Prawo Oświatowe z 2016 r. (PO’16) w art. 98 p. 8. nakłada na szkołę obowiązek umieszczania szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego (WSO) uczniów…

Czytaj więcej...