Motyw anioła w literaturze – przykłady z różnych epok

Motyw anioła

Anioł to tajemnicza istota wywodząca się z religii judaistycznej, obecna w tradycji chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Służące Bogu, przekazujące Jego wolę anioły odnaleźć można jako motyw w literaturze szeroko pojętej cywilizacji łacińskiej. Pełnią tam rozmaite funkcje: od przykładów czystości i stróżów ludzi, po niosące zagładę grzesznikom wcielenia gniewu Bożego.

Fran­cisz­kań­ska idea umi­ło­wa­nia na­tu­ry. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Święty Franciszek z Asyżu jest postacią, która zapisała się w historii filozofii oraz literatury jako twórca ruchu religijnego zwanego jako franciszkanizm. Jest on oparty na założeniu o tym, że wiara powinna być dobra, radosna i prosta, a człowiek powinien być przepełniony miłością do bliźnich i wszystkich żywych istot na świecie.

Aby się stało – interpretacja

Jan Twardowski to znany poeta i duchowny kościoła rzymskokatolickiego, urodzony w 1915 roku w Warszawie. Jego utwory dotykają tematyki religijnej, refleksyjnej, w tym przemijania i wartości życiowych. Jeden z wierszy księdza Twardowskiego nosi tytuł „Aby się stało” i skłania do przemyśleń nad prawdziwym doświadczaniem i przeżywaniem.

Malowani święci – interpretacja

Jan Twardowski to polski poeta, prozaik, a przy tym duchowny kościoła rzymskokatolickiego. Jego wiersze religijne przyjmują nietypową formę refleksji, rozmowy z samym sobą i odchodzą od wielu innych teologicznych tekstów, stanowiących swego rodzaju modlitwę. Niejednokrotnie sięgnął po ironię, ukryte wnioski, żart. Jednym z takich utworów jest wiersz „Malowani święci”.