Rola autorytetu w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Omów zagadnienie na podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Młodzi ludzie kształtowani są przez wiele różnych czynników. Dużą rolę w procesie tworzenia się ich osobowości czy światopoglądu mają oczywiście rodzice, ale nie można bagatelizować także wpływu środowiska, znajomych, kultury, wydarzeń politycznych i społecznych czy autorytetów, jakie młodzi ludzie obierają sobie w czasie swojego dorastania.

Jak twórcy ukazują realia PRL-u? Omów zagadnienie na podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Epoka PRL-u była czymś, co wpłynęło na życie całego społeczeństwa polskiego i pozostawiło na nim niezatarty do dziś ślad. Z czasem zaczęła ona nabierać cech czegoś kultowego, co wiąże się z nostalgią i sentymentem ludzi, którzy w ubiegłym systemie przeżyli swoją młodość. O ile dziś z nostalgią wspomina się wczasy pracownicze, zakłady pracy, kultowe samochody czy sieć sklepów Pewex, to jednak w literaturze, która w tamtych czasach powstała trudno dopatrywać się pozytywnych obrazów.

Raport o stanie wojennym – streszczenie

Marek Nowakowski to polski autor i jeden z przedstawicieli tak zwanego małego realizmu. „Raport o stanie wojennym” to jedno z jego najważniejszych dzieł. Początkowo ukazało się ono poza granicami Polski, w Instytucie Literackim w Paryżu w 1982 i 1983 roku. Podzielono je bowiem na dwie części cyklu, a w Polsce w tamtym czasie nie mogło się oficjalnie ukazać ze względów politycznych i cenzurę.

Madame – streszczenie

„Madame” autorstwa Antoniego Libery to powieść, która zabiera współczesnego czytelnika w podróż do czasów poprzedniego ustroju i zapoznaje go z realiami życia w ówczesnym systemie. Opowiada ona przede wszystkim historię miłości zdolnego ucznia do jego nauczycielki języka francuskiego, tytułowej Madame. Dzieło to zostało opublikowane w roku 1998 po konkursie literackim, jakie zorganizowało wydawnictwo Znak. Jest to z jednej strony historia młodzieńczego uczucia, a z drugiej obraz życia w realiach Polski Ludowej, jaki zostaje sporządzony przez autora po latach na podstawie jego wspomnień.

Historia Kaina i Abla – streszczenie

Biblia jest bardzo ważnym tekstem dla wszystkich osób wyznających wiarę chrześcijańską. Jest oprócz tego też niezwykle istotnym tekstem literackim i pojawia się w niej wiele opowieści. Niektóre z nich dotyczą stworzenia świata i losów pierwszych ludzi. Do tej drugiej kategorii należy historia Kaina i Abla, czyli synów Adama i Ewy, a pochodzi ona z Księgi Rodzaju.

Historia Adama i Ewy – streszczenie

Biblia to jeden z najważniejszych tekstów literackich w historii ludzkości. Stanowi ona podstawę religii chrześcijańskiej i dla wielu osób jest też swoistym kodeksem moralnym, wyznaczającym standardy właściwego postępowania. Biblia też w sposób metaforyczny przybliża to, w jaki sposób powstał świat i jak znaleźli się na nim pierwsi ludzie. Jest to opowieść o losach Adama i Ewy.

Historia arki Noego – streszczenie

Biblia to jeden z najważniejszych tekstów literackich, jakie powstały w czasie historii ludzkości. Zawiera ona wiele opowieści, które są też fundamentem wiary chrześcijańskiej i przedstawiają dawne losy ludzi związanych z tą religią oraz to, w jaki sposób według niej powstał świat i jak kształtowała się historia cywilizacji. Jedną z najbardziej znanych jest z pewnością historia arki Noego.

Historia Abrahama – streszczenie

Biblia pełna jest różnorodnych historii niezwykłych postaci, których losy wpłynęły na to, jak kształtowała się religia chrześcijańska na przestrzeni wieków. Z tego powodu jest ona też najważniejszym tekstem dla osób, które wyznają tę wiarę i jest też jednym z najistotniejszych dla ludzkości tekstów literackich. Przykładem jednej z takich wyjątkowych opowieści jest życie hebrajskiego patriarchy i proroka, czyli Abrahama.

Za­ufa­nie jako pod­sta­wa two­rze­nia re­la­cji mię­dzy­ludz­kich. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Relacje ludzie powstają pod wpływem różnych czynników, ale jednym z najważniejszych spośród nich jest zaufanie. To dzięki niemu ludzie wiedzą, że mogą na sobie nawzajem polegać, zwierzyć się z różnych tajemnic czy mieć pewność, że w trudnej chwili ktoś przyjdzie im z pomocą. Gdy brakuje zaufania, to często jest to powód, dla którego wiele związków międzyludzkich po prostu się rozpada.

Ja­kie de­cy­zje po­dej­mu­je czło­wiek w prze­ło­mo­wych mo­men­tach ży­cia i czym je mo­ty­wu­je? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Każdy człowiek przeżywa w swoim życiu dobre i złe momenty, ale niektóre z nich można określić jako prawdziwie przełomowe, czyli takie, które często całkowicie zmieniają życie danej osoby. W takich chwilach ludzie podejmują rozmaite, często zaskakujące decyzje, a ich wybory bywają nawet niezrozumiałe dla innych.

Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Tradycja to coś, czym szczyci się chyba każdy kraj na świecie. Można w niej znaleźć obyczaje, reguły, zasady czy wspomnienia związane z historią danego obszaru, kultywowane od lat i przekazywane kolejnym pokoleniom. Wiele osób widzi w tradycji i w jej kontynuowaniu wartość samą w sobie i pielęgnuje dawne zwyczaje, które powstały często przed wiekami.