Do prostego człowieka – interpretacja

Autor: Karolina Czajecka

Wiersz Do prostego człowieka autorstwa Juliana Tuwima, czołowego przedstawiciela Dwudziestolecia Międzywojennego, opublikowany został w 1929 roku na łamach dziennika „Robotnik”, wydawanego wówczas w Warszawie. Utwór ten jest jednym z najbardziej znanych polskich manifestów antywojennych. Tuwim, jako przedstawiciel grupy literackiej „Skamander”, niezwykle często podejmował w swoich dziełach tematy związane z sytuacją polityczną kraju. Poeci „Skamandra” propagowali wzorzec poety zaangażowanego w życie państwa, charakteryzującego się postawą aktywistyczną, która polegała na ciągłej działalności społecznej, ekonomicznej i gospodarczej.

Do prostego człowieka – analiza stylistyczna utworu

Wiersz napisany został tekstem ciągłym, nie posiada podziały na strofy – autor zastosował więc budowę stychiczną. Zbudowany jest czterdziestu wersów i napisany został dziewięciozgłoskowcem. Poeta zastosował w utworze rymy parzyste oraz krzyżowe.

Ze względu na typ liryki zastosowanej w wierszu, utwór podzielić możemy na dwie części. Pierwsza z nich należy do liryki pośredniej, opisowej. W drugiej części pojawia się apostrofa, czyli bezpośredni zwrot do adresata, mowa tutaj o liryce inwokacyjnej.

W tekście zastosowany został cały wachlarz środków stylistycznych. Oprócz licznych apostrof („O, przy­ja­cie­lu nie­uczo­ny”, „„Twoja jest krew, a ich jest nafta!”), pojawiają się również liczne epitety – „ko­lo­ro­wym go­dłem”, „dzi­kich bab”, „tłu­ste szu­je”, „czar­ny druk”. Zabieg ten dodaje plastyczności do opisu, którego dokonuje podmiot liryczny. Widoczną są również cechy charakterystyczne dla twórczości grupy „Skamander”, czyli zastosowanie kolokwializmów („byle drab, i byle szczeniak”, „bujda, granda zwykła”) oraz wulgaryzmów („tłu­ste szu­je”, „rozścierwi się, rozchami”).

Dodatkową emocjonalność wypowiedzi zapewniają wykrzyknienia – „Rżnij ka­ra­bi­nem w bruk uli­cy! / Two­ja jest krew, a ich jest naf­ta!”, „Broń na ra­mię!”. Emocjonalnego wydźwięku utworu dodają także anafory („O piędzi […] / O ojcach […] / O bohaterach”). Poeta zastosował również metafory – „Na alarm czar­ny druk ude­rzy”, „Że gdzieś im nafta z ziemi sikła / I obrodziła dolarami”. W utworze pojawiają się także wyliczenia („biskup, pastor, rabin”, „O piędzi, chwale i rubieży / O ojcach, dziadach i sztandarach, / O bohaterach i ofiarach”) i powtórzenia („I byle drab, i byle szczeniak”).

Do prostego człowieka – interpretacja utworu

Utwór Tuwima Do prostego człowieka skierowany jest, jak w tytule, do prostego pracownika, osoby często niewykształconej. Przestrzega aby nie dać się ponieść wszechobecnej propagandzie, tworzonej przez bogaczy. Wiersz jest niejako bezpośrednią krytyką wobec walk zbrojnych. W wojnie pomiot liryczny upatruje także możliwość ogromnych korzyści finansowych, jednak „prości ludzie”, którzy staną na pierwszej linii frontu mogą jedynie stracić zdrowie lub życie.

Tuwim został skrytykowany przez prawice, a powodem tego było rzekome nakłanianie między innymi do dezercji. Poeta jednak tłumacząc się nie odejmował bohaterstwa osobom walczącym za niepodległość kraju, wyrażając z tym swój podziw wobec ich bohaterskości i patriotyzmowi. Wiersz Do prostego człowieka wydany został w piśmie „Robotnik”. Co ciekawe redaktor tego czasopisma został pociągnięty do odpowiedzialności karnej, za zgodę na opublikowanie utworu Tuwima.

Poglądy pacyfistyczne

Wiersz wyraża wyraźne poglądy antywojenne. Poeta przekonuje do unikania rozwiązywania konfliktów, przy pomocy sił zbrojnych. Przemawiając do „prostego człowieka” autor przemawia do osób, które w przypadku wojny zmuszone zostaną do walki na froncie. Uzmysławia także, że istota wojny w dużej mierze ogranicza się jedynie do osiągnięcia korzyści majątkowych przez bogaczy, a sam konflikt spowodowany jest najczęściej rządzą pieniądza – „Wiedz, że to buj­da, gran­da zwy­kła, / Gdy ci wo­ła­ją: „Broń na ra­mię!”, / Że im gdzieś naf­ta z zie­mi si­kła / I ob­ro­dzi­ła do­la­ra­mi; / Że coś im w ban­kach nie szty­mu­je, / Że gdzieś zwę­szy­li kasy peł­ne / Lub upa­trzy­ły tłu­ste szu­je / Cło ja­kieś grub­sze na ba­weł­nę”. 

Poeta zaangażowany w życie polityczne kraju

Julian Tuwim jako przedstawiciel grupy literackiej „Skamander” często odnosił się w swoich utworach do sytuacji politycznej w kraju. Dla Skamandrytów wzorem poety, był poeta aktywnie zaangażowany w sprawy polityczne narodu, a także sytuacje ekonomiczną i gospodarczą. Artysta poeta powinien być aktywistą, co stanowiło niezwykły kontrast z rolą poety w epoce Młodej Polski, gdzie poeta oddawał się bardziej prądom filozoficznym, nawiązując w tym do założeń epoki romantyzmu. Dla grupy „Skamander” niezwykle istotne było, by poezja pozostawała w ciągłym kontakcie z polityką. 

Julian Tuwim w wierszu Do prostego człowieka przemawia przeciwko konfliktom zbrojnym. Kierując swoje słowa do ludzi, którzy w przypadku zagrożenia staną na froncie, stara się zaszczepić w nich pomysł buntu przeciwko władzy, stawiającej wyżej wartość pieniądza, niż ogólne dobro społeczeństwa. Przestrzega przed wszechobecną propagandą, wierząc że świadomość „prostych ludzi” zapewni utrzymanie pokoju na świecie.

Dodaj komentarz