Motyw tańca w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw tańca

Taniec najczęściej kojarzony jest z aktywnością fizyczną, rozrywką i radością, z muzyką i zabawą, której oddają się tańczący ludzie. Ma on jednak także głębsze znaczenie i w różnych kulturach odbierany jest inaczej. Taniec może wiązać się z tradycją i patriotyzmem, może być także symbolem władzy, znane są także tańce obrzędowe, powiązane z religią.

Motyw wsi w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw wsi

Akcja wielu znanych dzieł literackich toczy się w różnych miejscach – miastach, zamkach, urzędach, a jednym z najczęściej wykorzystywanych motywów jest wieś. Tereny wiejskie są szczególnie mocno obecne w literaturze polskiej. Pisarze często obrazowali wieś na różne sposoby – czasami jako miejsce dostatnie, sielskie i szczęśliwe, czasami jednak opisywane było jako symbol biedy, nieszczęścia i ciągłej walki o przetrwanie. Wieś obecna jest jako motyw w literaturze już od czasów starożytnych, dzięki czemu prześledzić można, jak zmieniał się jej obraz i postrzeganie przez społeczeństwo.

Motyw pracy w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw pracy

Praca to jedna z podstawowych czynności, jaką ludzie wykonują codziennie, by zapewnić sobie środki do życia. Zmieniała się ona jednak na przestrzeni wieków, miała inny cel i inaczej była wynagradzana. Niezmienna jest tylko jej obecność.

Czym dla człowieka może być praca? Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Współcześnie praca jest dla człowieka zachodniej cywilizacji głównym środkiem zdobycia funduszy na jego życie. Praca przynosi pieniądze, za które można kupić niezbędne produkty. Niektóre zawody z kolei sprawiają, że praca staje się także szlachetnym powołaniem, któremu ludzie bez reszty poświęcają swoje życie.

Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Konflikt pokoleń, najczęściej między rodzicami i dziećmi, to rzecz bardzo powszechna i znana. Młodzi ludzie siłą rzeczy zaczynają się buntować, starsi próbują dzielić się swoim doświadczeniem, świat wokół biegnie do przodu, pewnie wartości się zmieniają i jest to gotowy przepis na nieporozumienie między przedstawicielami kolejnych pokoleń.

Obyczaj i tradycja w życiu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jedną z ważniejszych wartości w życiu wielu osób jest tradycja. Obyczaje są niezwykle istotne, stanowią często część czyjejś tożsamości, porządkują rytm dnia, tygodnia czy nawet roku. Obyczaje kształtowane są przez najróżniejsze czynniki, takie jak na przykład wierzenia, przyroda i jej wpływ na ludzkie życie, stanowią pokoleniowe doświadczenie i na przykład spajają życie rodziny czy lokalnej społeczności, a nawet całych narodów.

Rola przyrody w życiu jednostki i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przyroda od zawsze odgrywała niebagatelną rolę w ludzkim życiu, żywiła bowiem od zawsze całe społeczności, dostarczała niezbędnych surowców, pozwalała znajdować schronienie, czy nawet poprzez swoje piękno była inspiracją dla artystów. Nie sposób zatem przecenić jej wpływu na ludzkość i tego, jak istotna jest jej obecność w sztuce.

Motyw zemsty w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw zemsty

Mówi się, że zemsta najlepiej smakuje na zimno. Jest ona reakcją na doznane krzywdy, upokorzenia i zbrodnie. Ludzie dokonują jej pod wpływem silnych emocji lub z wyrachowaniem odkładają w czasie, by jak najlepiej przygotować zemstę i by była ona jak najbardziej bolesna.

Mo­tyw we­se­la i jego zna­cze­nie w kre­acji świa­ta przed­sta­wio­ne­go. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Jednym z popularnych motywów literackich, często wykorzystywanym w dziełach polskich autorów, jest wesele. Ta znana od wieków tradycja, przy pomocy której ludzie świętują zawarcie związku małżeńskiego, jest doskonałą okazją do ukazania wielu zjawisk społecznych oraz postaw, którymi charakteryzują się goście.

Chłopi tom I – motywy literackie

“Chłopi” to jedna z najsłynniejszych powieści Władysława Reymonta. Otrzymał on za nią literacką Nagrodę Nobla. “Chłopi” publikowani byli początkowo jako powieść w odcinkach w latach 1902-1908. Powieść opowiada o losach społeczności wsi Lipce, które przedstawione są na przestrzeni czterech pór roku.