Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek funkcjonuje i postrzega rzeczywistość przy pomocy różnych perspektyw, często wykluczających się wzajemnie. Często dzieli się je na sferę duchową, metafizyczną oraz na sferę nauki, pełną faktów oraz udowodnionej wiedzy o świecie. Na­uka i me­ta­fi­zy­ka są więc przedstawiane jako dwa spo­so­by mó­wie­nia o świe­cie.

Czło­wiek w po­szu­ki­wa­niu praw­dy o so­bie i świe­cie. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Ka­te­dry Jac­ka Du­ka­ja. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Człowieka dręczą wątpliwości dotyczącego jego natury, sensu istnienia oraz tego, jaki naprawdę jest otaczający go świat, już od pierwszej chwili, w której nabrał on świadomości swojego istnienia. Już antyczni filozofowie zastanawiali się nieustannie, kim tak naprawdę jest człowiek i zadawali sobie wiele pytań, które miały doprowadzić ich do rozwiązania tej zagadki.

Katedra – problematyka

Jacek Dukaj w roku 2001 opublikował opowiadanie „Katedra”, które należy do gatunki science-fiction. Przedstawił w on w nim historię niezwykłego budynku, który powstał w miejscu, w którym ponoć miał miejsce cud.

Katedra – motywy literackie

„Katedra” jest znanym opowiadaniem Jacka Dukaja, które należy do gatunku znanego jako science-fiction. Autor opisuje moment, w którym ścierają się ze sobą nauka oraz doświadczenie religijne. W krótkim opowiadaniu udało się zawrzeć Dukajowi wiele istotnych motywów, które łączą się z głównym tematem jego historii.