Re­la­cje ro­dzin­ne w krzy­wym zwier­cia­dle ko­me­dii. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Skąp­ca Mo­lie­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Relacje rodzinne to temat, który dla niektórych zapewne kojarzy się pozytywnie, jednak wiele osób może reagować niechęcią na poruszanie tego zagadnienia. Często bywają one skomplikowane, pełne bolesnych wspomnień i aspektów, o których lepiej nie wspominać. Rodzina jest bowiem bytem złożonym, na którego właściwe funkcjonowanie składa się wiele elementów i czasami wystarczy, by jeden z nich przestał działać prawidłowo, by cała reszta tego mechanizmu także zawiodła.

Kon­flikt po­ko­leń. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Skąp­ca Mo­lie­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Konflikt pokoleń jest tak stary, jak sama ludzkość. Od zawsze młodsi nie zgadzają się ze starszymi i mają inny pomysł na świat, a dzieci buntują się przeciwko rodzicom, odrzucając ich prawa, zasady i normy. Często konflikt ten rozciąga się na różne aspekty życia, jak miało to miejsce w przypadku sporu romantyków z klasycystami, gdzie młodsi twórcy odrzucali światopogląd narzucany im przez starszych.

Czy doświadczenia życiowe bohaterów literackich mogą być pouczające dla czytelników? Rozprawka

Wiele osób zastanawia się, czy literatura ma jeszcze inne przydatne funkcje, oprócz dostarczania rozrywki i radości ludziom. Z drugiej strony często mówi się też o książkach jako o skarbnicy wiedzy, pełnych życiowych mądrości i informacji. Pojawia się także pytanie, czy bohaterowie literaccy – ich życia, historie i decyzje – mogą okazać się pouczające dla czytelnika?

Napisz rozprawkę na temat „pieniądze to nie wszystko”. Rozważ go odwołując się do lektur obowiązkowych i własnych przemyśleń

Jedno z popularnych haseł mówi, że pieniądze to nie wszystko i jest ono prawdziwe. Pieniądze są w życiu ważną kwestią, ale nie są w stanie zastąpić wszystkiego, co dla człowieka może być ważne. Ludzie nie są w stanie kupić za nie wszystkich swoich marzeń, pieniądze nie zapewnią im także miłości i troski innych osób.

Czy dobra materialne czynią człowieka szczęśliwym? Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pieniądze są dla wielu osób ważną wartością. Zapewniają one właściwie wszystko we współczesnym świecie. Dają jedzenie, schronienie, szansę na realizowanie swoich pasji. Bezsprzecznie są bardzo potrzebne i bez nich nie da się przetrwać. Nie wynika to z materializmu, a tego, jak wygląda nasza rzeczywistość.

Skąpiec – motywy literackie

“Skąpiec” to jedna z najbardziej znanych komedii francuskiego pisarza Moliera. Po raz pierwszy została wystawiona we wrześniu w roku 1668. W rolę głównego bohatera – Harpagona – wcielił się wówczas sam autor.

x