Kamienie na szaniec – streszczenie

Jedną z najbardziej znanych powieści dotyczących okresu II wojny światowej jest dzieło Aleksandra Kamińskiego zatytułowane “Kamienie na szaniec”. Po raz pierwszy ukazało się ono w roku 1943 i powstało na podstawie opisu prawdziwych wydarzeń, jakie spotkały Jana Bytnara, Tadeusza Zawadzkiego oraz Aleksego Dawidowskiego – Rudego, Zośki i Alka.

Mała apokalipsa – streszczenie

Jednym z najważniejszych polskich pisarzy okresu PRL-u jest Tadeusz Konwicki i jego dzieło zatytułowane „Mała apokalipsa”. Swoją premierę miało ono w roku 1979 w Niezależnej Oficynie Wydawniczej. Utwór ukazał się więc poza cenzurą, w tak zwanym drugim obiegu, ponieważ poruszał tematy polityczne, niezgodne z postawą promowaną przez ówczesną władzę.

Sokół – streszczenie

Giovanni Boccaccio jest autorem „Dekameronu” – słynnego zbioru stu opowiadań, wydanego około roku 1470. Wśród zawartych w tekstów znajduje się nowela „Sokół”. Przedstawiona została w piątej części i opowiada ona historię mężczyzny, który dla miłości poświęcił wszystko, łącznie z ukochanym sokołem.

W jaki spo­sób li­te­ra­tu­ra przed­sta­wia pro­blem wy­bo­ru mię­dzy ży­ciem pry­wat­nym a obo­wiąz­kiem wo­bec oj­czy­zny? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Kon­ra­da Wal­len­ro­da Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Wielkie czyny, wydarzenia historyczne czy polityczne przewroty często łączy jedna kwestia, Aby ich dokonać, konieczna czasami jest jednostka, która poświęci się dla innych, zrezygnuje z własnego szczęścia i marzeń i dokona czynów wielkich, które mogą nawet doprowadzić do jej śmierci. W literaturze chętnie twórcy z różnych epok przedstawiali bohaterów, którzy zrezygnowali ze swojego życia prywatnego na rzecz wielkich planów i celów, których efekty wywierały wpływ czasami nawet na cały naród.

Jakie problemy egzystencjalne i polityczne przedstawia literatura? Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Literatura od początku swojego istnienia porusza wiele zróżnicowanych zagadnień. Opowiada ona o relacjach międzyludzkich, o społeczeństwach, o niezwykłych historiach i czynach, jakich dokonała ludzkość, ukazuje czytelnikowi inną perspektywę spoglądania na świat, a nawet potrafi zmienić jego światopogląd.

Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W średniowieczu wyjątkowo powszechny był strach przed śmiercią. Wiązało się to z tym, że nieustannie zagrażała ona każdemu człowiekowi. Przez kontynent nieustannie bowiem przetaczały się kolejne wojny i konflikty zbrojne, ludzie cierpieli z powodu głodu i ciągle atakowały ich kolejne choroby i epidemie.

Poświęcenie się – oznaka siły czy słabości? Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jednym z najbardziej docenianych aktów dobroci, na jaki może dobrowolnie zdobyć się jeden człowiek dla drugiego, jest poświęcenie się. Ma ono wiele twarzy. Może być oddaniem kanapki głodnemu bliźniemu, opieką nad porzuconym dzieckiem czy oddaniem za kogoś życia. Ludzie często poświęcają się w imię ideałów, jakichś wyższych wartości, by ostatecznie całej społeczności żyło się lepiej.