Na czym polega prawdziwe człowieczeństwo? Napisz rozprawkę w oparciu o Opowieść wigilijną i dowolny inny tekst literacki

Nad tym, na czym polega prawdziwe człowieczeństwo głowiło się wielu filozofów już od zarania dziejów. Powstało wiele definicji tego zjawiska, dociekano, jakie jest jego źródło i dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią go okazywać. Wiele z tych rozważań sprowadza się do tego, że istotą prawdziwego człowieczeństwa jest okazywanie współczucia i miłosierdzia innym i niesienie im pomocy, gdy tego potrzebują.

Świat fantastyczny i realistyczny w Opowieści wigilijnej

„Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa miała swoją premierę w roku 1843, a jej akcja osadzona jest w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Dzieło to opowiada historię przemiany starego, skąpego człowieka, jakim był Ebenezer Scrooge. Dokonuje się ona dzięki wizycie kilku duchów Bożego Narodzenia, które pokazują bohaterowi, co się z nim stanie, jeśli nie zmieni on swojego zachowania.

Fred – charakterystyka

W grudniu 1843 roku Charles Dickens opublikował swoją słynną na cały świat „Opowieść wigilijną”, której akcja dzieje się właśnie w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Jej głównym bohaterem jest stary skąpiec, czyli Ebenezer Scrooge, którego paskudny charakter ma wpływ na wiele opisywanych tekście postaci. Jedną z nich jest jedyny członek rodziny Scrooge’a, jego siostrzeniec Fred.

Bob Cratchit – charakterystyka

„Opowieść wigilijna” od lat pozostaje jednym z najbardziej znanych dzieł Charlesa Dickensa, mimo iż po raz pierwszy została opublikowana w roku 1843. W tym tekście Dickens przedstawił historię Ebenezera Scrooge’a, bohatera o wyjątkowo nieprzyjemnym charakterze, który w trakcie świąt Bożego Narodzenia spotyka trzy duchy, które uświadamiają mu jego błędy. Z racji niesympatycznego usposobienia Scrooge’a i jego ogromnego skąpstwa cierpi wiele osób, między innymi jego jedyny pracownik, czyli Bob Cratchit.

Ob­raz War­sza­wy i jej miesz­kań­ców w dra­ma­tycz­nym mo­men­cie hi­sto­rycz­nym. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie opo­wia­da­nia Pro­fe­sor An­drews w War­sza­wie Olgi To­kar­czuk. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Miasta, szczególnie te stare, mają do opowiedzenia niejedną historię. Ze wszystkich metropolii Polski wyróżnia się szczególnie Warszawa – stolica i zarazem tetr tragicznych wydarzeń minionych wieków.

Zemsta – bohaterowie

Słynna komedia „Zemsta” autorstwa Aleksandra Fredry miała swoją premierę w roku 1834 i wtedy to czytelnicy po raz pierwszy przeczytali historię sporu dwóch rodów o zamek i poznali takich bohaterów jak Cześnik, Podstolina i Rejent. Fredro stworzył bowiem w swoim dziele wiele bogatych postaci, które często obrazowały stereotypy odnośnie danej grupy społecznej lub zawierały w sobie element komiczny. 

Pan Tadeusz – bohaterowie

„Pan Tadeusz” autorstwa Adama Mickiewicza to słynna polska epopeja narodowa, która po raz pierwszy została wydana w roku 1834. Mickiewicz wykreował barwną, wielowątkową opowieść o rodzinie Sopliców, którą osadził na Litwie. W dziele tym występuje wiele pogłębionych postaci głównych i pobocznych.

Jakub Marley – charakterystyka

W roku 1843 Charles Dickens opublikował jedno ze swoich najsłynniejszych dzieł, czyli opowiadanie zatytułowane „Opowieść wigilijna”. Zawarł w nim historię przemiany wewnętrznej bohatera Ebenezera Scrooge’a, a akcję umieścił w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Oprócz Scrooge’a na kartach opowiadania spotkać można wiele innych postaci, takich jak na przykład Jakub Marley – dawny wspólnik Scrooge’a. To właśnie duch Marleya pojawia się w trakcie świąt, by ostrzec swojego dawnego przyjaciela przed konsekwencjami jego czynów.

Ebenezer Scrooge – charakterystyka

„Opowieść wigilijna” to opowiadanie autorstwa Charlesa Dickensa, które po raz pierwszy zostało opublikowane 19 grudnia 1843. Jest ono ściśle powiązane ze świętami Bożego Narodzenia, w trakcie których osadzona jest akcja utworu. Głównym jego bohaterem jest Ebenezer Scrooge.

Zemsta jako dramat i komedia

Aleksander Fredro jest jednym z najbardziej znanych polskich autorów. Stworzył liczne dzieła, a najsłynniejszym z nich jest najprawdopodobniej wydana po raz pierwszy w roku 1834 komedia zatytułowana „Zemsta”. Przedstawia ona historię szlacheckiego sporu dwóch rodów o prawo do zamku, w którym zamieszkiwali ich członkowie, a głównymi bohaterami są Cześnik oraz Rejent Milczek.