Mo­tyw bo­ha­te­rów za­po­mnia­nych przez na­ród. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie utwo­ru Glo­ria vic­tis Eli­zy Orzesz­ko­wej. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Każdy naród ma swoich bohaterów, których pamięć jest pielęgnowana, a wspomnienie ich niezwykłych czynów zawsze żywe. Często upamiętnia się ich pomnikami, obrazami czy pieśniami, a ich imiona stają się nazwami ulic. Zdarza się jednak, że taki bohater, niegdyś cieszący się uznaniem, odchodzi w niepamięć, wraz z wydarzeniami, w których brał udział.

Czy zawsze można oceniać człowieka według tych samych kryteriów moralnych? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” oraz do innych tekstów kultury

Społeczeństwo przyjęło i przestrzega wiele zasad i wartości moralnych, które kolektywnie zostały uznane za dobre i właściwe. Ten, kto się do nich nie stosuje, najczęściej bywa karany lub uznawany za złego człowieka. Nie zawsze jednak da się człowieka oceniać według tych samych kryteriów i rozpatrywać jego zachowanie według odgórnie przyjętych w czasach spokoju i dobrobytu wzorców. Zdarza się bowiem, że zostaje on przymusowo wrzucony w sytuacje i warunki, których nie da się mierzyć normalną, tradycyjną miara, taką jak w czasach pokoju.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy miejsca, gdzie przebywamy, mają wpływ na naszą postawę wobec życia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Człowiek w życiu przyjmuje różne stanowiska i postawy, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na jego czyny. Na ludzkie zachowanie i postawy wpływ mają różne rzeczy – doświadczenia, środowisko, edukacja, ale swój wpływ może mieć miejsce, w którym przebywamy. To od niego bowiem zależy, jakich ludzi na swojej drodze życiowej można spotkać oraz jakich wydarzeń i sytuacji doświadczyć.

Stary astmatyk – charakterystyka

W powieści „Dżuma” autorstwa Alberta Camusa pojawia się wielu bohaterów, którzy zmagają się z przerażającą epidemią w Oranie na swój sposób. Na losy głównych bohaterów często istotny wpływ mają postaci z dalszego planu. Jedną z takich osób jest pojawiający się epizodycznie stary astmatyk, który daje wszystkim przykład nonkonformizmu i pokazuje, jak nie porzucać swoich wartości.

Przy­ro­da jako świa­dek hi­sto­rii. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie utwo­ru Glo­ria vic­tis Eli­zy Orzesz­ko­wej. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Przyroda często funkcjonuje jako tło wydarzeń w dziełach literackich. Zdarza się jednak, że zaczyna ona spełniać inne, bardziej zróżnicowane funkcje, na przykład staje się bohaterem opisywanych wydarzeń, wpływa znacząco na akcję powieści lub niesie ze sobą pewną symbolikę lub nawet jest kluczem interpretacyjnym, zaproponowanym czytelnikowi przez autora.

Czło­wiek w po­szu­ki­wa­niu praw­dy o so­bie i świe­cie. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Ka­te­dry Jac­ka Du­ka­ja. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Człowieka dręczą wątpliwości dotyczącego jego natury, sensu istnienia oraz tego, jaki naprawdę jest otaczający go świat, już od pierwszej chwili, w której nabrał on świadomości swojego istnienia. Już antyczni filozofowie zastanawiali się nieustannie, kim tak naprawdę jest człowiek i zadawali sobie wiele pytań, które miały doprowadzić ich do rozwiązania tej zagadki.

Żona doktora Rieux – charakterystyka

Albert Camus w powieści „Dżuma” ukazał wiele ludzkich postaw, jakie można przyjąć w obliczu zagrożenia. Oprócz głównych postaci opisał także wielu bohaterów z dalszego planu, którzy mieli wpływ na opisywane przez niego wydarzenia. Jedną z takich osób była żona doktora Rieux.

Othon – charakterystyka

W powieści zatytułowanej „Dżuma” Albert Camus przybliżył losy miasta Oran, które nawiedziła epidemia tytułowej choroby. Zamknięci w nim zostali w związku z tym liczni mieszkańcy, którzy różnie reagowali na pojawienie się dżumy. Jedną z nich był sędzia Othon, który pod wpływem tych wydarzeń doświadczył zmiany.

Bernard Rieux – charakterystyka

Albert Camus jest autorem jednej z powieści klasyki światowej, która zatytułowana jest „Dżuma”. Pisarz stworzył w niej obraz niewielkiej miejscowości Oran, która zaczyna być gnębiona przez epidemię tytułowej dżumy. Autor opisuje reakcje mieszkańców miasta na odizolowanie od reszty świata i na nieustanną groźbę śmierci, jaką przyniosła ze sobą ta choroba. Jednym z głównych bohaterów dzieła jest doktor Bernard Rieux.

Z legend dawnego Egiptu – bohaterowie

„Z legend dawnego Egiptu” to utwór Bolesława Prusa, w którym autor zastosował kostium historyczny. Jego akcja osadzona jest właśnie w starożytnym Egipcie i przedstawia sytuację, w której wszyscy oczekują śmierci starego władcy, ale nieoczekiwanie umiera jego młody następca.