Relacje człowieka z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kwiatków św. Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Religia to od tysiącleci bardzo ważny aspekt życia wielu ludzi. Szczególnie popularna w tym kontekście jest wiara chrześcijańska i Bóg ukazany w Starym i Nowym Testamencie. Dla wielu osób relacja z nim jest niezwykle istotna i przekłada się także na resztę aspektów obecnych w ich życiu. Czasami jest to relacja pełna zaufania i miłości, ale zdarza się też, że wypełnia ją gniew i pretensje, w zależności od tego, co człowieka spotkało w jego życiu i jaki jest jego światopogląd.

Asceza jako postawa życiowa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o św. Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W średniowieczu bardzo popularną postawą życiową stała się asceza. Polegała ona na odmawianiu sobie przyjemności, by w ten sposób umartwiać ciało i dbać o swoją nieśmiertelną duszę. Takie działanie miało ostatecznie doprowadzić człowieka do zbawienia i życia wiecznego u boku Boga w zaświatach. Asceza przybierała różne formy, często bardzo ekstremalne, w których człowiek całkowicie skupiał się na umartwianiu swojego ciała, rezygnując ze wszystkich ziemskich przyjemności czy radości.

Fran­cisz­kań­ska idea umi­ło­wa­nia na­tu­ry. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Święty Franciszek z Asyżu jest postacią, która zapisała się w historii filozofii oraz literatury jako twórca ruchu religijnego zwanego jako franciszkanizm. Jest on oparty na założeniu o tym, że wiara powinna być dobra, radosna i prosta, a człowiek powinien być przepełniony miłością do bliźnich i wszystkich żywych istot na świecie.

Asce­za jako war­tość. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Le­gen­dy o świę­tym Alek­sym. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

W średniowieczu popularne były różne postawy filozoficzne wynikające z wiary chrześcijańskiej, które dziś nie są już raczej powszechnie stosowane. Jednym z nich jest średniowieczna asceza, rozumiana jako dobrowolne wyrzeczenie się dóbr materialnych i poświęcenie swojego życia Bogu, by osiągnąć czystość i doskonałość duchową, a co za tym idzie – zbawienie i świętość.

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie

Żywoty świętych zajmują znaczne miejsce w literaturze. Przykładem tego jest anonimowe dzieło średniowieczne zatytułowane „Kwiatki świętego Franciszka”. To zbiór krótkich opowiadań i powieści, które przybliżają losy świętego Franciszka z Asyżu, jego miłość do Boga oraz do przyrody.