Re­la­cje mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych grup spo­łecz­nych. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Historia cywilizacji pokazała, że niestety nie wszyscy ludzie są traktowani tak samo, a wpływ na to ma między innymi ich urodzenie i przynależność do danej klasy. Już od dawna niektóre grupy, takie jak arystokracja czy szlachta, uznawane były za lepsze od innych i z tego tytułu należały im się liczne przywileje. Był to także powód, dla którego inne klasy społeczne cierpiały i były wyzyskiwane w imię cudzych zysków i luksusów.

Kazimierz Starski – charakterystyka

W pozytywistycznej powieści „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa spotkać można wiele postaci charakterystycznych dla czasów, które opisywał autor. Ich historie są często wielowątkowe i pogłębione, a sam opis postaci wiarygodny, Jedną z ważnych postaci drugoplanowych, które miały istotny wpływ na fabułę tego dzieła był Kazimierz Starski, kuzyn Izabeli Łęckiej i jej adorator. 

Helena Stawska – charakterystyka

Pozytywistyczna powieść „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa to wielowątkowa opowieść, w której pojawia się wiele postaci drugoplanowych. Każda z nich została przez autora pogłębiona i ma wpływ na opowiadaną historię. Jedną z nich jest postać Heleny Stawskiej, młodej kobiety, której życie nie szczędziło dramatycznych wydarzeń, takich jak utrata męża.

Julian Ochocki – charakterystyka

Pozytywistyczna powieść Bolesława Prusa pod tytułem „Lalka” to dzieło skomplikowane, wielowątkowe i poruszające wiele ważnych zagadnień. W związku z tym obecna jest tam także bogata reprezentacja postaci zamieszkujących współczesną Prusowi Warszawę. Autor zadbał o to, by każda z nich była wiarygodna i pogłębiona. Jedną z nich jest Julian Ochocki – arystokrata i kuzyn Izabeli Łęckiej.

Tomasz Łęcki – charakterystyka

Bolesław Prus stworzył wiele interesujących bohaterów w swojej znanej, pozytywistycznej powieści „Lalka”. Oprócz głównych postaci czytelnik ma szansę poznać także te drugoplanowe, stanowiące interesujące tło dla historii Stanisława Wokulskiego. Jedną z nich jest ojciec ukochanej głównego bohatera, Izabeli Łęckiej, czyli Tomasz Łęcki, rozrzutny arystokrata.

Ignacy Rzecki – charakterystyka

W swojej najsłynniejszej powieści, czyli w „Lalce” pozytywistyczny autor Bolesław Prus opisał wiele postaci, wywodzących się z różnych grup społecznych. Jedną z najważniejszych spośród nich jest przyjaciel głównego bohatera, czyli stary subiekt, Ignacy Rzecki. Jest on przedstawicielem poprzedniego pokolenia romantyków. Rzecki jest w powieści narratorem rozdziałów znanych jako „Pamiętnik starego subiekta”.

Izabela Łęcka – charakterystyka

W pozytywistycznej powieści „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa spotkać można wielu bohaterów, reprezentujących zróżnicowane stany społeczne. Reprezentantką arystokracji oraz główną postacią kobiecą jest ukochana Stanisława Wokulskiego, czyli Izabela Łęcka. To córka Tomasza Łęckiego, wraz z którym zajmuje wygodne mieszkanie przy Alejach Ujazdowskich.

Stanisław Wokulski – charakterystyka

Jednym z najbardziej znanych i najważniejszych dzieł polskiego pozytywizmu jest powieść realistyczna Bolesława Prusa zatytułowana „Lalka”. Po raz pierwszy została ona wydana w roku 1890, podczas gdy wcześniej ukazywała się w odcinkach w latach 1897-1889. Jej głównym bohaterem jest Stanisław Wokulski, czyli człowiek, który żył na przełomie epok romantyzmu i pozytywizmu.

Wydarzenia historyczne w Lalce

Bolesław Prus stworzył „Lalkę” jako powieść realistyczną, dlatego więc naturalne jest, że wprawne oko czytelnika odnajdzie w niej faktyczne wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce w opisywanych przez autora czasach.

Utylitaryzm w Lalce

Utylitaryzm to wywodzący się jeszcze z XVII wieku kierunek w etyce, który zakłada, że to, co pożyteczne, jest dobre, a pożyteczne z kolei jest to, co można określić jako użyteczne. Działania, które są więc rozpatrywane jako użyteczne, zarówno dla jednostki, jak i dla większej grupy społecznej.