Walka dobra ze złem o duszę ludzką. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Walka dobra ze złem o duszę ludzką i władzę nad światem to jeden z najczęściej wykorzystywanych przez autorów motywów literackich. Jej opis często służy do prób zrozumienia i ustalenia, jaki z natury jest człowiek, dobry czy zły, który z tych pierwiastków osiąga w jego duszy i umyśle przewagę.

Kara za po­peł­nio­ne winy jako pod­sta­wa spra­wie­dli­wo­ści lu­do­wej. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów część II Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Praktycznie w każdej społeczności czy kulturze funkcjonuje system karania jej członków za popełnione przez nich winy. Istnieją co prawda różne definicje kary i winy, jednak wspólne jest uznawanie, że na konkretne występki powinno się w określony sposób reagować. Kara może być bezpośrednia, wymierzona od razu, ale może ona także być groźbą realizowaną w nieokreślonej przyszłości, jak ma to miejsce w przypadku religii i wiary, że po śmierci człowiek rozliczany jest ze swych uczynków.

Człowiek w obliczu zła. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zło jest znane ludzkości od początku jej istnienia. Definiowano je na różne sposoby i dla wielu społeczności mogło ono znaczyć coś innego, ale sama jego obecność jest niezaprzeczalna. Najczęściej oznacza ono czyny, które zakłócają naturalny porządek w zbiorowości i przyczyniają się do cudzego cierpienia, często niezawinionego.

Jak oko­licz­no­ści mogą wpły­wać na zmia­nę za­cho­wa­nia i po­staw czło­wie­ka? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Po­to­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Na zachowanie człowieka i na postawy, jakie przyjmuje on w swoim życiu, ma wpływ wiele czynników, które kształtują każdą osobę. Nikt nie jest taki sam przez cały czas, jaki spędza na ziemi. Na zmianę ludzkich postaw wpływają między innymi doświadczenia i sytuacje, jakich człowiek jest uczestnikiem w trakcie trwania swojego życia.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz wpływ trudnych doświadczeń na życie bohaterów wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego

Ludzkie życie nie jest usłane różami. Wielokrotnie na drodze życia pojawiają się trudne sytuacje, których nie da się ominąć. Może to być śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy, choroba własna lub czyjaś, jak również wojna czy katastrofa naturalna. Mają one różny wpływ na człowieka, jednak najczęściej wzmacniają jego psychikę oraz dają inne spojrzenie na życie. Hartują także charakter, zmieniając go zwykle na lepsze.

Cze­go moż­na do­wie­dzieć się o na­tu­rze ludz­kiej z li­te­ra­tu­ry? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Zbrod­ni i kary Fio­do­ra Do­sto­jew­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Literatura stanowi kopalnię wiedzy dla człowieka. Dorobek naukowy i kulturowy świata najczęściej można odnaleźć w książkach, np. podręcznikach czy encyklopediach. Reportaże pozwalają na poznanie odległych zakątków świata, co w innych warunkach nie byłoby możliwe bez pojechania tam.

Lady Makbet – charakterystyka

Lady Makbet to jedna z najbardziej ikonicznych postaci współczesnego teatru. Prawdziwy pierwowzór femme fatale przedstawia obraz kobiety, owładniętej rządzą władzy i prestiżu. Stanowi bohaterkę wyrazistą, prawdziwie głęboką postać o negatywnym wydźwięku.

x