Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Na ogólny sens utworu wpływ ma wiele rzeczy. Może to być interpretacja czytelnika, może intencja autora, zastosowane metafory lub jeszcze wiele innych czynników. Między innymi jest to nadany utworowi tytuł, który może naprowadzić odbiorcę na przykład na konkretny trop interpretacyjny i zmienić sposób jego spojrzenia na cały tekst.

Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Mówi się, że ludzkie życie jest czymś najcenniejszym, co powinno być chronione za wszelką cenę, ponieważ jest wielkim darem. Jednak jednocześnie ludzie wciąż dopuszczają się czynów, które narażają ich na utratę tego życia, na przykład wszczynają wojny, angażują się w różnego rodzaju konflikty czy też zwyczajnie mordują się nawzajem z różnych powodów.

Konflikt racji moralnych. Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ile ludzi, tyle światopoglądów i odmiennych wartości. Czasami jest tak, że człowiek obraca się w towarzystwie osób myślących podobnie do niego, ale zdarza się też, że spotyka się ze skrajnym niezrozumieniem. Często można spotkać się z sytuacją, gdzie odmienne postawy i skrajnie różne światopoglądy prowadzą do konfliktu wartości moralnych.

Mat­ka jako po­stać tra­gicz­na. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Bal­la­dy­ny Ju­liu­sza Sło­wac­kie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Jedną z najważniejszych osób w życiu każdego człowieka jest jego matka. Towarzyszy ona każdemu od pierwszych chwil jego życia, opiekuje się nim i troszczy się o swoje dziecko już do końca swojego życia. Zdarza się też jednak tak, że relacja z matką wygląda zupełnie inaczej i nie jest dla danej osoby źródłem siły, tylko cierpienia.

Przemiana Cezarego Baryki

Głównym bohaterem „Przedwiośnia” autorstwa Stefana Żeromskiego jest Cezary Baryka, zamieszkujący ze swoimi rodzicami w Baku. Czytelnik poznaje go jako młodego chłopca, stopniowo dorastającego w trakcie trwania powieści, aż wreszcie staje się on dorosłym mężczyzną.

Koncepcje naprawy Polski w Przedwiośniu

Stefan Żeromski jest autorem słynnej powieści „Przedwiośnie”, w której opisał dzieje Cezarego Baryki. Czas akcji obejmuje blisko dekadę, w trakcie której Polska odzyskała utraconą przed ponad wiekiem niepodległość.

Stosunek Cezarego Baryki do rewolucji

Jednym z głównych motywów pojawiających się w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego jest rewolucja. Autor opisał bowiem faktyczny przewrót polityczny, który za sprawą bolszewików miał miejsce w Rosji w roku 1917, także w Baku.

Mit szklanych domów w Przedwiośniu

W powieści „Przedwiośnie” autorstwa Stefana Żeromskiego znaleźć można wiele istotnych motywów, ale jednym z najważniejszych zdecydowanie są szklane domy. Funkcjonują one jako symbol utopijnego świata, marzeń i wizji niemożliwych do spełnienia.