Do potomnego – interpretacja

Autor: Maria Machowska

Tadeusz Gajcy to jeden z najzdolniejszych poetów reprezentujących Pokolenie Kolumbów. Zginął bardzo młodo w czasie powstania warszawskiego, zostawiając po sobie zaledwie dwa tomiki wierszy, które zapewniły mu pamięć i uznanie. W swych utworach bardzo często nawiązywał do wojny, jej okrucieństwa, skutków, przebiegu. Snuł wizje apokaliptyczne i katastroficzne, które z pewnością odzwierciedlały jego bolesne przeżycia i doświadczenia. Zdarzało mu się nawiązywać do romantycznego wyobrażenia patrioty, cierpiącego przez losy swojego kraju. Te cechy twórczości Gajcego dostrzeżemy także w wierszu :” Do potomnego”. 

Do potomnego – budowa wiersza i środki stylistyczne

Wiersz „Do potomnego” Tadeusza Gajcy składa się z dwudziestu strof o różnej ilości wersów. Zastosowano w nim rymy krzyżowe oraz parzyste, jednak występują one dość nieregularnie i niekonsekwentnie.

Podmiot liryczny zdradza swoją obecność już w pierwszym wersie, używając czasownika w pierwszej osobie liczby pojedynczej „jestem”. Zwraca się bezpośrednio do tytułowego „potomnego”, przedstawiciela kolejnego pokolenia. Mamy zatem do czynienia z przykładem liryki bezpośredniej i liryki inwokacyjnej. 

W wierszu pojawia się wiele środków stylistycznych, między innymi apostrofa, np.: „Niewiele wiem jak ty zapewne”, epitety, np.: „martwe palce”, „ziemię kulistą”, czy metafory, np.: „w mieście jest ogród barwnych lamp”, „i swej ojczyzny wierny syn rozkoszy sennej odda ciało”. Zastosowano także powtórzenie : „Jestem jak ty zapewne”, ” „Kochałem jak ty zapewne”, ” „Niewiele wiem jak ty zapewne”, porównanie, np.: „Maszt gwiaździsty nocą skrzypi rzewnie i w górze jest jak czujne zwierzę”, ” ludzie znużeni jak obłoki”, „Powieka spada jak trumny wieko” oraz personifikacje, np.: „da­chu ję­zor spły­wa ce­gla­sty”, „nie­bo ró­żo­wą idzie kre­ską i na pa­pie­rze zgi­na brew”. Na intonację wpływają liczne przerzutnie, czyli przeniesienie części zdania/wypowiedzi do kolejnego wersu. 

Do potomnego – interpretacja wiersza

Motyw Exegi monumentum 

Podmiot liryczny zwraca się w utworze do „potomnego” – kogoś kto ma przyjść na świat w zupełnie innych czasach, kiedy osoby mówiącej nie będzie już na tym świecie. Wypowiada się z perspektywy osoby zmarłej, dla której napisane wiersze stały się jedynym środkiem komunikacji z nowym pokoleniem. Dostrzegamy tu motyw literacki Exegi monumentum, czyli „wybudowałem pomnik”, zapoczątkowany przez Horacego, który tworzył w czasach antycznych. Poezja jest rodzajem pomnika, spuścizną, dzięki której człowiek nie zostanie zapomniany i może przekazać swoje wizje, idee i wspomnienia potomnym. Podmiot liryczny znajduje się w krainie umarłych, jednak nie jest ona mroczna i straszna, ponieważ przypomina ulice miast.

Poeta obawia się, jak jego pokolenie zostanie zapamiętane. Boi się, że potomni spojrzą na groby jego pokolenia z pogardą, nie wie jak historia zostanie przekazana i zinterpretowana, cała nadzieja pozostaje w jego twórczości. Ma w sobie dużo żalu i smutku za utraconą młodością i jest świadomy, że przyszło mu żyć w trudnych i okrutnych czasach. Pojawiają się tu nawet mroczne wizje katastroficzne, obrazy wojny, zagłady. 

Profetyzm w utworze

W wierszu „Do potomnego” dostrzeżemy przede wszystkim próbę przewidzenia przyszłości. Podmiot liryczny rozważa nad tym, w jaki sposób jego pokolenie zostanie zapamiętane, jak potomni potraktują ich groby, czy będą musieli przeżywać wojnę i cierpieć za swoją ojczyznę.