Funk­cje przed­mio­tów i po­sta­ci sym­bo­licz­nych w utwo­rze li­te­rac­kim. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Marta Grandke

Symbole te pokazują czytelnikowi, jak faktycznie wygląda życie bohaterów, czego często nie są oni nawet sami świadomi.

Przedmioty i postaci symboliczne pełnią więc wiele ważnych funkcji w dziełach literackich wszystkich epok. W ten sposób przesłanie utworu wzbogaca się, a autor może przekazać czytelnikom treści, których nie mógłby lub nie chciał wyrazić wprost. Czytelnik zmuszony jest do szukania dodatkowego znaczenia, które ukrywa się pod wprowadzonymi przez twórcę symbolami, co zmusza go do pogłębionej refleksji. Funkcją postaci i przedmiotów symbolicznych jest więc pogłębienie ich treści oraz rozszerzenie myśli, którą autor zawarł w stworzonym przez siebie tekście.

Dodaj komentarz