Motyw buntu w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw buntu

Tam gdzie jest władza i zasady, tam pojawia się też i bunt. Często buntują się młodsze pokolenia przeciwko starszym, sądząc, że lepiej potrafią urządzić świat i zasady rządzące rzeczywistością. Bunt wzniecany bywa także przez społeczeństwo przeciwko władzy, która krzywdzi poddanych i ich wyzyskuje.

Człowiek wobec presji otoczenia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Otoczenie człowieka to coś, co potrafi go pod wieloma względami kształtować. Ma to miejsce między innymi ze względu na wywieraną przez nie presję. Bezpośrednie otoczenie danej osoby może ją zmusić do podjęcia danych decyzji, dopasowania się do innych, zmiany zachowania czy priorytetów, a wszystko to na przykład ze względu na jej strach przed odrzuceniem, brak asertywności, chęć dopasowania się i wiele innych czynników.

Groteskowy obraz świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Groteska to znana kategoria estetyczna, w której w jednym dziele łączą się ze sobą elementy sprzeczne, takie jak na przykład tragizm i komizm, strach i śmiech, piękno i brzydota. W ten sposób uzyskuje się niesamowity i oryginalny efekt, który może poruszyć odbiorcę i umożliwić przedstawienie pewnych absurdów otaczającego twórcę świata. Groteska stała się znanym elementem …

Czytaj dalej

Świat jako źródło społecznych nakazów i ograniczeń. Rozważ jak konfrontacja z rzeczywistością społeczną wpływa na jednostkę. W argumentacji odwołaj się do powieści Ferdydurke, innego tekstu literackiego oraz wybranych kontekstów

Społeczeństwo funkcjonuje każdego dnia bez przeszkód dzięki licznym nakazom, konwencjom, które ustalają ramy, w obrębie których kształtują się ludzkie zachowania. Jest to sposób na uporządkowanie życia i uniknięcie chaosu, a także na ograniczenie niepożądanych zachowań, które przyczyniłyby się do cudzej krzywdy, takich jak na przykład kradzież czy morderstwo.

Wolność – dar, ale również odpowiedzialność. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Wolność to jedna z najważniejszych wartości w ludzkim życiu. Odebranie jej jest czymś strasznym, dlatego też wiele osób jest w stanie oddać za nią w razie potrzeby nawet swoje życie. Wolność jest powodem wojen, konfliktów, powstań i debat, jej temat zajmuje każdego człowieka. Można zatem o niej powiedzieć, że jest prawdziwym darem, czymś ważnym i upragnionym.

Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Na polską kulturę ogromny wpływ miała szlachta oraz jej obyczaje, tradycje i zasady, jakich przestrzegali przedstawiciele tej klasy społecznej. Do dziś można odnaleźć ślady jej wpływu w wielu zwyczajach, jakie wciąż są praktykowane. Warto zatem zagłębić się w fascynującym temacie, jakim jest polska obyczajowość i kultura szlachecka.

Rozważ, jak konwencja groteskowa wykorzystana w utworze wpływa na jego przesłanie. W pracy odwołaj się do: Szewców Stanisława Ignacego Witkiewicza, utworów literackich z dwóch różnych epok oraz wybranego kontekstu.

Groteska to popularna kategoria estetyczna, która charakteryzuje się zestawieniem w jednym dziele przeciwstawnych sobie aspektów, takich jak na przykład groza i komizm. Często pojawia się ona w dziełach literackich. Stosowanie jej jest zabiegiem, który może też wpływać na całe przesłanie utworu.

Ferdydurke – motywy literackie

“Ferdydurke” to awangardowa powieść Witolda Gombrowicza, która wydana została po raz pierwszy w roku 1937, jeszcze w czasach dwudziestolecia wojennego. Gombrowicz ukazał w niej liczne problemy społeczne, które ubrał w formę satyry i komedii.

Czło­wiek ak­to­rem w te­atrze świa­ta. Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je sta­no­wi­sko, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu utwo­ru Stefana Chwina Syn kamienia oraz do wy­bra­nych tek­stów kul­tu­ry.

Ludzie często nie są ze światem szczerzy, ukrywają swoje emocje, ćwiczą uśmiechy i planują w myślach rozmowy tak, by nie pomylić się i nie pominąć w jej trakcie odpowiedniej kwestii. Można postawić odważną tezę, że mało jest w codziennym zachowaniu ludzi naturalności, że bez ustanku muszą się oni mierzyć  z wymogami dotyczącymi ich zachowania, z konwenansami i oczekiwaniami reszty społeczeństwa.

Zwyczaje i konwenanse – ważny element kultury czy niepotrzebny anachronizm? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.

Od zawsze ludzkość kreowała w swoim życiu specjalne obyczaj, tradycje i kodeksy, według których starała się zachowywać i nadawała im znaczenie. Trwają one w społeczeństwie z pokolenia na pokolenie, powtarzane i utrwalane przez kolejne osoby, które często nawet nie zdają sobie sprawy, skąd wziął się dany obyczaj i czemu tak właściwie służył.