Cottard – charakterystyka

W powieści Alberta Camusa zatytułowanej „Dżuma” czytelnik poznaje cały szereg postaci, które zostają uwięzione w mieście Oran po wybuchu epidemii. Camus sportretował w ten sposób różne postawy ludzkie w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nie wszyscy bohaterowie opisani przez autora są więc pozytywnymi postaciami. Jedną z nich jest Cottard, człowiek pozbawiony współczucia wobec innych i mający zatargi z prawem.

Joseph Grand – charakterystyka

W powieści zatytułowanej „Dżuma” Albert Camus nakreślił sylwetki wielu postaci zmagających się w miasteczku Oran z tą straszliwą epidemią. Ich zachowanie oraz podejmowane działania stały się dla autora pretekstem do ukazania ludzkich postaw w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa. Jednym z takich bohaterów był Joseph Grand, postać zdecydowanie pozytywna i wzbudzająca wiele sympatii w czytelniku.

Stary astmatyk – charakterystyka

W powieści „Dżuma” autorstwa Alberta Camusa pojawia się wielu bohaterów, którzy zmagają się z przerażającą epidemią w Oranie na swój sposób. Na losy głównych bohaterów często istotny wpływ mają postaci z dalszego planu. Jedną z takich osób jest pojawiający się epizodycznie stary astmatyk, który daje wszystkim przykład nonkonformizmu i pokazuje, jak nie porzucać swoich wartości.

Żona doktora Rieux – charakterystyka

Albert Camus w powieści „Dżuma” ukazał wiele ludzkich postaw, jakie można przyjąć w obliczu zagrożenia. Oprócz głównych postaci opisał także wielu bohaterów z dalszego planu, którzy mieli wpływ na opisywane przez niego wydarzenia. Jedną z takich osób była żona doktora Rieux.

Othon – charakterystyka

W powieści zatytułowanej „Dżuma” Albert Camus przybliżył losy miasta Oran, które nawiedziła epidemia tytułowej choroby. Zamknięci w nim zostali w związku z tym liczni mieszkańcy, którzy różnie reagowali na pojawienie się dżumy. Jedną z nich był sędzia Othon, który pod wpływem tych wydarzeń doświadczył zmiany.

Bernard Rieux – charakterystyka

Albert Camus jest autorem jednej z powieści klasyki światowej, która zatytułowana jest „Dżuma”. Pisarz stworzył w niej obraz niewielkiej miejscowości Oran, która zaczyna być gnębiona przez epidemię tytułowej dżumy. Autor opisuje reakcje mieszkańców miasta na odizolowanie od reszty świata i na nieustanną groźbę śmierci, jaką przyniosła ze sobą ta choroba. Jednym z głównych bohaterów dzieła jest doktor Bernard Rieux.

Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga- Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zło i jego natura od zawsze intryguje człowieka. Filozofowie i autorzy próbują dociec, jaka jest jego prawdziwa natura, skąd ono wynika i czy człowiek jest z istoty dobry czy zły. W historii swojej cywilizacji człowiek może poszczycić się zarówno wspaniałymi, szlachetnymi dokonaniami, jak i tymi złymi, okrutnymi i przerażającymi.

Spo­so­by uka­za­nia zbio­ro­wo­ści w sy­tu­acji za­gro­że­nia. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Po­to­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Od dawna wiadomo, że człowiek w zbiorowości zachowuje się zupełnie inaczej niż jako jednostka. Szczególnie uwidacznia się to w sytuacji zagrożenia, gdzie pewne reakcje, takie jak panika, potrafią się równocześnie udzielić całemu tłumowi.

Dżuma – Różne postawy człowieka wobec zła

Na co dzień ludzie spotykają się w swoim życiu z różnymi katastrofami i dramatycznymi wydarzeniami. Takie sytuacje sprawiają, że zachowują się  Prowokuje to także artystów do ponownego rozważenia na temat natury zła i jego obecności w świecie i w ludziach. Przykładem tego typu rozważań jest wydana w 1947 powieść Alberta Camusa pod tytułem “Dżuma”.

Trud­ne wy­bo­ry w sy­tu­acjach krań­co­wych. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Al­ber­ta Ca­mu­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Człowiek doświadcza w swoim życiu wielu trudności. Niektóre udaje się dość łatwo pokonać, inne sprawiają dużo problemów. Czasami okoliczności stają się na tyle ciężkie, że można mówić o warunkach ekstremalnych. Są to na pewno chwile związane z zagrożeniem życia lub zdrowia osoby, lub jej najbliższych.