Czy możliwa jest przyjaźń w sytuacjach skrajnych? Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przyjaźń to jedna z najpiękniejszych relacji, jaka może łączyć dwie osoby. Mówi się, że to po prostu inna odmiana miłości. Przyjaźń opisywana jest jako coś, co pomaga człowiekowi w trudnych chwilach, staje się dla niego oparciem, a w dobrych czasach przyjaciel to osoba, która towarzyszy człowiekowi, cieszy się z jego sukcesów, dzieli z nim pasje i zainteresowania.

Heroizm jako postawa człowieka w zmaganiu się z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek w swoim życiu może przyjąć wiele różnych postaw, które determinują jego podejście do rzeczywistości oraz podejmowane przez niego decyzje. Postawy takie kierują jego zachowaniem i w pewnym stopniu określają go też jako osobę. Jedną z nich może być heroizm, która postawa od początku istnienia cywilizacji kojarzona z bohaterstwem i poświęceniem.

Motyw cierpienia niezawinionego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W życiu człowiek spotyka się z wieloma różnymi sytuacjami. Niektóre są dla niego korzystne, inne z kolei sprawiają mu cierpienie. Z tym drugim wielu osobom trudno jest się pogodzić. Szczególnie bolesna jest sytuacja, w której pojawia się cierpienie niezawinione, a z okrutnym losem zmaga się osoba niewinna, która nie zasługuje na to, by spotykało ją tak wiele okrucieństw czy trudności.

Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

Ludzkość od zawsze zafascynowana była ideą poświęcenia, heroizmu czy bohaterstwa. Pociągały ją szlachetne czyny czy poświęcanie się w imię wyższych celów czy idei. Osoby, które takiego czynu dokonały, zapisywały się w zbiorowej pamięci lub stawały się bohaterami podań, legend, mitów czy dzieł literackich. Widoczne jest to na przykład w mitologii greckiej, w której pojawia się wielu herosów. Bardzo często jest to zagadnienie związane z patriotyzmem i poświęceniem dla ojczyzny.

Dżuma – bohaterowie

„Dżuma” Alberta Camusa to powieść o epidemii mającej miejsce w algierskim miasteczku Oran. Pod jej wpływem losy wszystkich mieszkańców tego miejsca odmieniają się, a każdy z nich inaczej reaguje na te okrutne okoliczności. Camus ukazał różne postawy ludzkiego zachowania za pomocą wielu postaci, które wiarygodnie sportretował na kartach swojej powieści.

Człowiek – istota zasługująca na szacunek czy potępienie? Rozważ zagadnienie na przykładzie Dżumy Alberta Camusa i Lalki Bolesława Prusa i innego tekstu literackiego

Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, jaki tak naprawdę jest człowiek. Może on dopuszczać się rzeczy strasznych, a z drugiej strony działać z najwyższym poświęceniem w imię większego dobra. Od wieków filozofowie głowią się nad pytaniem, czy człowiek jest z natury dobry czy zły. Czy powinien zasługiwać na potępienie, czy może jednak szacunek jest tym, co powinno mu być okazywanie?

Omów postawy ludzi w sytuacji zagrożenia w oparciu o Dżumę

Albert Camus jest znany jako twórca powieści „Dżuma”. Opowiada ona o wybuchy epidemii w algierskim mieście Oran. Z dnia na dzień mieszkańcy zostają zamknięci w nim, ponieważ muszą być oddzieleni od reszty świata, by nie roznosić zarazy. Tak ekstremalna sytuacja i zderzenie ze złem pod postacią śmiertelnej choroby wyzwala w ludziach różnego rodzaju zachowania.

Dżuma jako powieść-parabola – cechy

„Dżuma” to wyjątkowa powieść autorstwa Alberta Camusa, która na pierwszy rzut oka opowiada tragiczną historię algierskiego miasta Oran. Zostało ono dotknięte epidemią tytułowej dżumy, która spowodowała, że mieszkańców trzeba było odciąć od otaczającego ich świata, przez co byli oni zdani jedynie na siebie.

Dżuma – główne wątki

„Dżuma” autorstwa Alberta Camusa jest powieścią złożoną, często odczytywaną jako metafora opowiadająca o naturze zła. Autor przede wszystkim ukazał jednak historię niewielkiego miasta algierskiego zwanego Oran, które nagle zostaje ogarnięte epidemią tytułowej dżumy.