Motyw Exegi monumentum w poezji różnych epok

motyw exegi monumentum

Exegi monumentum to łacińska sentencja, pierwszy wers słynnej ody Horacego. Oznacza dosłownie „stawiam sobie pomnik (trwalszy niż ze spiżu)”. W poezji wyraża on przeświadczenie o nieśmiertelności sławy poety, zdolnej do osiągnięcia poprzez dzieło literackie. Na przestrzeni wieków motyw ten wykorzystywany był przez wielu twórców. Inspirował, podlegał różnej interpretacji, w XX wieku zaś podjęto z nim pewną polemikę. Poniżej kilka przykładów dzieł, zawierających ten motyw literacki.

Motyw artysty w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw artysty

Artyści poprzez wieki dokonywali wielokrotnie swego rodzaju samookreślenia. Podejmowali tematykę swojej roli w świecie, społeczeństwie i rzeczywistości. Podczas każdej epoki literackiej widzieli się jednak inaczej, na nowo kreśląc stawiane przed sobą zadania oraz swoje własne charakterystyki. Wiele to mówi zarówno o czasach, w których przyszło im żyć, jak i też tworzonych przez nich dziełach.

Do Deliusza – interpretacja

Horacy jest jednym najwybitniejszych poetów antycznego Rzymu. Jego nowatorskie dzieła uznaje się od wieków za wzór twórczości klasycznej. Jest prekursorem wielu znanych dziś motywów literackich. „Do Deliusza” to utwór zainspirowany prawdziwą postacią historyczną – przyjacielem Horacego, literatem Oktawiana Augusta. Znany był ze zmiennych poglądów politycznych i przekonań, które dostosowywał do panującej sytuacji i otoczenia. Dostrzeżemy tu również elementy filozofii antycznej. 

Do Pompejusza Grosfusa – interpretacja

Pieśni Horacego to wybitne połączenie filozofii z liryką, przedstawiające ponadczasowe i uniwersalne prawdy. Jedna z nich nosi tytuł „Do Pompejusza Grosfusa” i wydana została, jako szesnasty utwór w drugiej części „Pieśni”.

Do Mecenasa – interpretacja

Horacy to jeden z najwybitniejszych poetów antycznego Rzymu. Jego twórczość do dziś uznaje się, za wzór poezji klasycznej, choć za życia Horacego, jego dzieła były dość nowatorskie. Jest prekursorem wielu toposów, motywów literackich. Obracał się w kręgu arystokratów, znawców sztuki, dzięki wstawiennictwu jednego z nich mógł powstać utwór „Do Mecenasa” ( III, 29).

Ojczyzna okrętem – interpretacja

Horacy (Kwintus Horacjusz Flakkus) to jeden z najbardziej znanych poetów antycznych. Tworzył w okresie największego rozkwitu literackiego Rzymu epoki augustowskiej. Jego twórczość inspiruje do dziś. Wielu polskich literatów epoki klasycyzmu czerpało z jego dzieł. Jednym z nich jest utwór „Ojczyzna okrętem”.

Exegi monumentum (Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu) – interpretacja

„Exegi monumentum” to jeden z najwybitniejszych utworów Horacego – rzymskiego poety tworzącego w czasach antyku. Tytuł w tłumaczeniu z łaciny oznacza „Wybudowałem pomnik”. Stało się to hasłem przewodnim odrodzenia wzorców antycznych, szczególnie w renesansie. „Exegi monumentum” jest utworem zamykającym trzecią część ” Pieśni” Horacego.

Do Leukonoe – interpretacja

Pieśni Horacego to niezwykłe dzieła liryczne, które przejawiają filozoficzne przemyślenia nad przemijaniem i przyjmowaniem losowych zdarzeń. Horacy wyróżnia się na tle autorów antycznych – śmiało szerzy swój światopogląd, a jego utwory cieszą się ogromną popularnością i ponadczasowym przesłaniem.

Czym dla czło­wie­ka może być sztu­ka? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je sta­no­wi­sko, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu opo­wia­da­nia Tadeusza Borowskiego Ofensywa styczniowa i do in­nych tek­stów kul­tu­ry.

Sztuka towarzyszy człowiekowi od zawsze, od momentu, kiedy pierwszy pierwotny artysta zdecydował się namalować coś na ścianie jaskini. Od tego momentu sztuka przeszła przez wiele dróg i rozwinęła się w wielu dziedzinach – literaturze, malarstwie, rzeźbie czy teatrze.