Pra­ca jako pa­sja czło­wie­ka. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Marta Grandke

Do pracy przywiązany był także jeden z bohaterów powieści „Chłopi”, czyli Maciej Boryna. Całe swoje życie spędził na wsi i pracował na roli. Był on bardzo związany ze swoją ziemią, cenił ją i poświęcał jej wszystko. Praca na roli nie tylko pozwalała mu przeżyć, ale także kształtowała całe jego życie i światopogląd. Można także powiedzieć, że stała się sensem jego istnienia. Boryna podporządkowywał jej każdy swój dzień, aż do samego końca swojego życia, gdy ciężko chory wyszedł ostatni raz na swoje pola. Zapewne nie byłby w stanie wykonywać innego zajęcia, rola była jego największą pasją.

Jak widać, praca może stać się dla człowieka czymś więcej, niż tylko źródłem utrzymania i sposobem na wytwarzanie potrzebnych dóbr. Czasami staje się pasją człowieka, a nawet sensem całego jego istnienia. W takiej chwili jest on w stanie poświęcić dla niej wszystko to, co ma, nawet jeśli ma to być życie.

Dodaj komentarz