Mo­men­ty prze­ło­mo­we w ży­ciu bo­ha­te­rów. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

W życiu każdego człowieka ma miejsce wiele istotnych wydarzeń, które mogą wpływać na to, jak potoczą się jego dalsze losy. Czasami jednak ma on do czynienia z czymś, co nazwać można wydarzeniami przełomowymi, a ich skutki potrafią zdefiniować to, kim człowiek będzie i jak kształtować się będą jego postawy, światopogląd i podejmowane decyzje.

Jaką oce­nę dzie­jów Pol­ski za­wie­ra li­te­ra­tu­ra? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Literatura spełnia wiele funkcji – między innymi zabawia czytelnika, ukazuje mu odmienne perspektywy i punkty widzenia lub służy za skarbnicę pamięci narodowej. Często też z jej pomocą autorzy rozliczają się z danymi wydarzeniami lub oceniają pewne etapy w dziejach swojej ojczyzny.

Re­flek­sja nad na­ro­dem jako te­mat utwo­rów li­te­rac­kich. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Jednym z zagadnień często podejmowanych w literaturze na przestrzeni wszystkich epok był naród oraz jego tożsamość. Autorzy wielokrotnie pochylali się nad tym tematem oraz poświęcali mu wiele refleksji – dotyczących jego natury, charakteru czy sposobu, w jaki on funkcjonował.

Rola du­chów, widm i zjaw w utwo­rach li­te­rac­kich. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

W wielu dziełach autorzy wykorzystywali motyw pojawienia się duchów, widm i zjaw. Często w ten sposób sygnalizowali rzeczy, które nie były wiadome żywym bohaterom tekstów. W ten sposób radził sobie już William Szekspir, tworząc na przykład „Hamleta”, w którym to dramacie bohater rozmawia z duchem swojego ojca. Z zabiegu tego korzystali także autorzy polskiego pochodzenia. Był to na przykład Stanisław Wyspiański w dramacie „Wesele” oraz Adam Mickiewicz w „Dziadach”.

Na czym polega prawdziwe człowieczeństwo? Napisz rozprawkę w oparciu o Opowieść wigilijną i dowolny inny tekst literacki

Nad tym, na czym polega prawdziwe człowieczeństwo głowiło się wielu filozofów już od zarania dziejów. Powstało wiele definicji tego zjawiska, dociekano, jakie jest jego źródło i dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią go okazywać. Wiele z tych rozważań sprowadza się do tego, że istotą prawdziwego człowieczeństwa jest okazywanie współczucia i miłosierdzia innym i niesienie im pomocy, gdy tego potrzebują.

Czy człowiek faktycznie jest kowalem swojego losu? Rozprawka

Znane powiedzenie głosi, że każdy jest kowalem swojego losu i może go swobodnie kształtować według własnych upodobań. Jednak powiedzenie to nie uwzględnia wielu czynników, jakie pojawiają się w życiu człowieka, a na które nie ma on wpływu. Często okazuje się jednak, że to właśnie one wywierają największy wpływ na ludzkie życie.

Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny. Napisz rozprawkę w której rozważysz na czym polega odpowiedzialność wybranych przez ciebie bohaterów literackich.

Odpowiedzialność jest nieodłączną częścią życia ludzkiego. Każdy jest za coś odpowiedzialny – za siebie, za swoje życie, za rodzinę, bliskich, pracę, przygarnięte zwierzę. Jednak nie każdy się na tę odpowiedzialność godzi, niektórzy próbują bowiem przed nią uciec i nie przyjmują konsekwencji, jakie wypływają z niej. Z kolei inne osoby wykazują się siłą charakteru i godzą się ze wszystkimi aspektami, jakie niesie ze sobą odpowiedzialność.