Czy możliwa jest przyjaźń w sytuacjach skrajnych? Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przyjaźń to jedna z najpiękniejszych relacji, jaka może łączyć dwie osoby. Mówi się, że to po prostu inna odmiana miłości. Przyjaźń opisywana jest jako coś, co pomaga człowiekowi w trudnych chwilach, staje się dla niego oparciem, a w dobrych czasach przyjaciel to osoba, która towarzyszy człowiekowi, cieszy się z jego sukcesów, dzieli z nim pasje i zainteresowania.

Refleksja o losach powstańców. Omów zagadnienie na podstawie utworu Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W okresie zaborów w Polsce niejednokrotnie podejmowano próby odzyskania niepodległości. Przyjmowały one różne formy, ale jedną z tych, które najbardziej zapisały się w historii, są oczywiście zbrojne zrywy, kiedy to naród chwytał za broń i kierował ją w stronę zaborców. W ten sposób zorganizowane zostało między innymi powstanie styczniowe.

Pamięć o zrywach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W Polsce szczególnie ważne miejsce w historii zajmują liczne zrywy narodowe, zwłaszcza z okresu zaborów, kiedy to kraj utracił niepodległość. Co jakiś czas podejmowano kolejne próby jej odzyskania, takie jak na przykład powstanie listopadowe czy styczniowe, które mimo ambitnych założeń, kończyły się kolejną klęską i represjami politycznymi, jakich doświadczyło zniewolone społeczeństwo.

Czy możliwe jest zachowanie godności w skrajnych sytuacjach? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Godność to jedna z największych wartości, o jakie w swoim życiu dba o walczy człowiek. Istnieje jednak wiele sytuacji, takich jak wojna, zagrożenie życia danej osoby czy jej bliskich, w których łatwo jest ludzi złamać i im tę godność odebrać. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czy w ogóle jest możliwe zachowanie ludzkiej godności w skrajnych okolicznościach, w sytuacjach granicznych, które sprawiają, że człowiek próbuje po prostu za wszelką cenę przetrwać.

Walka jako sposób na zachowanie godności. Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Walka jest częścią ludzkiej natury. Od zarania dziejów ludzie walczyli między sobą o terytorium, o zasoby, o władzę i o wiele innych rzeczy, jakie w danym momencie wydawały im się cenne i pożądane. Istnieje jednak jeszcze inny rodzaj walki, o wiele bardziej beznadziejny, ponieważ nie ma ona żadnej szansy na sukces.

Jagmin – charakterystyka

Jednym z bohaterów jej noweli jest Jagmin – przedstawiciel szlacheckiego, litewskiego narodu, który charakteryzuje się kultywowaniem wieloletniej tradycji patriotycznej. Jagmin jest przyjacielem rodziny Tarłowskich oraz ukochanym Anielki.

Maryś Tarłowski – charakterystyka

Taką postacią jest Maryś Tarłowski, brat Anielki oraz przyjaciel Jagmina. Brał on udział w walkach i udało mu się ocalić życie samego dyktatora powstania, Romualda Traugutta. Nie udało mu się jednak powstania przeżyć i zginął w trakcie starć, tak jak jego najlepszy przyjaciel, czyli Jagmin. 

Gloria victis – motywy literackie

„Gloria victis” to nowela autorstwa Elizy Orzeszkowej, która opublikowana została w roku 1910. Tytuł oznacza w języku polskim „chwała zwyciężonym” i jest parafrazą łacińskiej sentencji vae victis (biada zwyciężonym). W noweli tej Orzeszkowa zawarła wspomnienie powstania styczniowego oraz osób, które w nim poległy.

Pa­mięć o po­wsta­niu stycz­nio­wym. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie utwo­ru Glo­ria vic­tis Eli­zy Orzesz­ko­wej. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Powstanie styczniowe wybuchło w roku 1863 i było narodowym zrywem zbrojnym wymierzonym w rosyjskiego zaborcę, który okupował wówczas tereny Polski. Powstańcami dowodził między innymi Romuald Traugutt, jednak okazało się ono skazane na porażkę. Konflikt zakończył się więc zwycięstwem Imperium Rosyjskiego, zaś sami powstańcy narażeni byli na liczne represje i kary ze strony zaborcy.

Przyroda odgrywa ważną rolę w życiu ludzi. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego

W dziełach literackich autorzy często decydują się na zamieszczenie w nich przyrody. Spełnia ona wiele różnych funkcji – może być po prostu tłem wydarzeń, a może także przejąć rolę pełnoprawnego bohatera opowieści. Z wielu dzieł literackich wywnioskować można także, że przyroda spełnia ważną funkcję w życiu człowieka.

Gloria victis – problematyka

Jednym z najbardziej znanych dzieł autorstwa Elizy Orzeszkowej jest opublikowana w roku 1910 nowela pod tytułem „Gloria victis”. W tłumaczeniu na język polski oznacza to „chwała zwyciężonym”. Autorka była szczególnie związana z losami powstania styczniowego. Osobiście udzielała w majątku swojego męża schronienia Romualdowi Trauguttowi i swoim powozem następnie go przewiozła i umożliwiła dotarcie do Warszawy.

Gloria victis – kompozycja, styl i język

„Gloria victis” to nowela autorstwa Elizy Orzeszkowej, która opowiada o powstaniu styczniowym i pokazuje to, jak w społeczeństwie funkcjonowała pamięć o jego uczestnikach. Po raz pierwszy opowiadanie opublikowano w roku 1910 w zbiorze, który nosił taki sam tytuł. W polskim tłumaczeniu znaczy on tyle co „chwała zwyciężonym”.