Motyw snu w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw snu

Sen w dziełach literackich spełnia wiele funkcji. Może być projekcją nieświadomych pragnień i lęków bohaterów, którzy nie są w stanie się do nich przyznać przed sobą. Może służyć także autorowi do przekazywania czytelnikom informacji, których jego postaci nie znają. Sen może też spełniać rolę profetyczną i zapowiadać wydarzenia, które dopiero nadejdą.

Funk­cje snu i wi­dze­nia w utwo­rze li­te­rac­kim. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów część III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Różnego rodzaju widzenia od początku istnienia literatury odgrywały w różnych tekstach znaczącą rolę w tworzonych przez autorów tekstach. Często służyły one jako wizualizacja nieuświadomionych pragnień i lęków bohaterów, z których nie zdawali sobie sprawy w stanie przebudzenia. Sny mogą spełniać także rolę wizji, zsyłanych przez różnego rodzaju bóstwa, odpowiadające postaciom ich dalsze działania, lub mające profetyczny charakter widzenia, dzięki którym przyszłość odsłania się przed wybranymi osobami.

Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Losy państwa i jego dobrobyt to coś, co interesuje wszystkich obywateli, niezależnie od epoki, w której żyją. Niestety bardzo często zdarza się, że zamiast sprawiedliwych rządów, gwarantujących spokój i bezpieczeństwo, dane państwo doświadcza raczej moralnego upadku. Bywa, że z niepokojem obserwują to i komentują ludzie powiązani z innymi dziedzinami życia niż polityka – na przykład ze sztuką.

Pieśń XII z Ksiąg wtórych – Pieśń o cnocie – interpretacja

Jan Kochanowski to jeden z najpopularniejszych literatów epoki renesansu. Mimo upływu lat, jego dzieła wciąż cieszą się ogromną popularnością, a wiele z nich należy do wykazu obowiązkowych lektur szkolnych. Wśród licznych dzieł, tworzył on między innymi pieśni. Jedną z nich jest „Pieśń XII” wydana w zbiorze „Pieśni. Księgi wtóre”. Tematyka cnoty i zazdrości, którą porusza, jest aktualna nawet w dzisiejszych czasach.

Pieśń IX z Ksiąg wtórych (Nie porzucaj nadzieje) – interpretacja

Jan Kochanowski jest wybitnym polskim literatem epoki renesansu. Pisał między innymi fraszki, poematy, treny, czy pieśni. Niektóre z jego utworów mają charakter ironiczny, żartobliwy. Natomiast „Pieśń IX”, ze zbioru „Pieśni. Księgi wtóre” jest dziełem refleksyjnym, poruszającym tematykę ludzkiego losu i nadziei.

Do Hanny – interpretacja

Jan Kochanowski to jeden z czołowych polskich literatów. Tworzył w epoce renesansu. Był wybitnym poetą i tłumaczem. Wśród jego najbardziej znanych dzieł znajdują się treny, poematy, pieśni i fraszki. „Do Hanny” to jedna z nich.

Na zachowanie – interpretacja

„Na zachowanie” to jedna z fraszek Jana Kochanowskiego, zawarta w zbiorze „Fraszki. Księgi wtóre”. Jest on niezwykle ważną postacią dla polskiej literatury, z epoki renesansu. Stworzył wiele wybitnych dzieł, dzięki którym, stał się jednym z najpopularniejszych artystów, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich.

Na młodość – interpretacja

Jan Kochanowski jest bardzo znanym przedstawicielem polskiej poezji z epoki renesansu. Oprócz niej, stworzył także liczne tłumaczenia, a nawet dramat. Był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym. Bywał na dworze królewskim i podróżował po Europie. Dziś kojarzymy go głównie z trenów, pieśni, czy fraszek, a jedna z nich nosi tytuł „Na młodość” i zawarta została w zbiorze „Fraszki. Księgi pierwsze”.

Do fraszek – interpretacja

„Do fraszek” to utwór Jana Kochanowskiego, zawarty w zbiorze „ Fraszki. Księgi Trzecie”. Wspomniany autor, to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskich literatów epoki renesansu – poeta, dramaturg i tłumacz. Jego dzieła cenione są w całej Europie.

Ku muzom – interpretacja

Jan Kochanowski to polski literat epoki renesansu. Był bardzo dobrze wykształcony, studiował w Krakowie oraz Padwie, podróżował poza granice Polski. Nie bez przyczyny nazywa się go człowiekiem renesansu. Słynie z licznych utworów. Pisał między innymi, treny, pieśni, poematy, czy fraszki. Jedna z nich nosi tytuł „Ku muzom”.

Do snu – interpretacja

Jan Kochanowski to wybitny polski literat epoki renesansu. Stworzył wiele wybitnych dzieł, które zyskały podziw całej Europy. Pisał poematy, treny, pieśni, a także fraszki. Wśród nich znajduje się utwór „Do snu”, zawarty w zbiorze „Fraszki. Księgi wtóre”. Niektóre mają charakter żartobliwy i prześmiewczy, lekko ironiczny. Tu natomiast spotykamy się z fraszką filozoficzno- refleksyjną.

x