Wpływ oto­cze­nia na ży­cio­we wy­bo­ry lu­dzi. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Powszechnie wiadomo, że swoje życiowe wybory ludzie podejmują pod wpływem wielu różnych czynników. Mogą to być ich własne doświadczenia czy przekonania, ale bywa też, że ludzkie decyzje kształtowane są przez wpływ ich otoczenia. Dana osoba, odczuwając wyraźne oddziaływanie swoich najbliższych lub innych osób, które go na co dzień otaczają, może podjąć decyzję, która będzie miała na celu ich zadowolić.

Po­sta­wy od­wa­gi i tchó­rzo­stwa. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Po­to­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

W obliczu trudnych wyzwań i sytuacji beznadziejnych człowiek ma do wyboru jedną z dwóch postaw – może się bowiem wykazać odwagą lub tchórzostwem. Oczywiście bardziej doceniania i pożądana jest odwaga, tchórze zaś często spotykają się z okazywaną im pogardą. To mężni bohaterowie zostają bowiem upamiętnieni w pieśniach i legendach, a im bardziej tragiczny jest ich los i większe poświęcenie stało się ich udziałem, tym chętniej są oni przywoływani jako przykład właściwej postawy.

Czy war­to ko­chać, je­śli mi­łość może być źró­dłem cier­pie­nia? Roz­waż pro­blem i uza­sad­nij swo­je sta­no­wi­sko, od­wo­łu­jąc się do frag­men­tu Dziadów cz. IV Adama Mickiewicza i do in­nych tek­stów kul­tu­ry.

Miłość to jedno z najpotężniejszych i najsilniejszych uczuć, które rządzą życiem człowieka i jego czynami. To natchnienie wielu poetów, którzy od lat starają się zrozumieć jej naturę. Odwzajemniona miłość potrafi odmienić życie człowieka i natchnąć go niezwykłą siłą. Jednak tak samo miłość nieodwzajemniona potrafi go zniszczyć, odebrać mu smak życia i radość ze wszystkiego, co w życiu dobre, a nawet pchnąć go na granicę samobójstwa.

Jak cierpienie wpływa na refleksję człowieka o sobie samym? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do „Lalki” Bolesława Prusa oraz innych tekstów kultury.

Cierpienie jest nieodłączną częścią życia człowieka, którego nikt nie jest w stanie uniknąć. Wielu filozofów poświęciło swoje rozważania jego naturze oraz zastanawianiu się, dlaczego spotyka ono ludzi. Cierpienie jest także ważnym aspektem filozofii i wiary chrześcijańskiej, ponieważ uznawane jest ono za środek do osiągnięcia świętości i sposób na stanie się lepszym człowiekiem.

Podróżowanie jako sposób na poznanie świata i samego siebie. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów.

Stwierdzenie, że podróże kształcą, bywa uznawane za banał. Dają jednak niesamowite możliwości w zakresie poznawania nowych kultur przez doświadczanie. Nigdy czytanie książek, oglądanie zdjęć czy filmów nie oddaje piękna oraz rzeczywistości danego regionu. Podróże pozwalają na poznanie świata, ale także przez sprawdzenie się w różnych sytuacjach, lepsze zrozumienie i odkrycie samego siebie. W swojej pracy odwołam się do „Kordiana” Juliusza Słowackiego oraz „Odysei” Homera. 

Kordian – motywy literackie

“Kordian” to romantyczny dramat Juliusza Słowackiego, który po raz pierwszy anonimowo ukazał się w Paryżu w roku 1834, a napisany został przez poetę w Genewie.

x