Zdążyć przed Panem Bogiem – streszczenie

Hanna Krall to autorka wywiadu z Markiem Edelmanem, który przeżył powstanie w getcie warszawskim. Wybuchło ono 19 kwietnia 1943 roku. Edelman był jego ostatnim żyjącym przywódcą. Opowiada on Krall o tym, czego był świadkiem i przedstawia własne doświadczenia z tamtego okresu. Dzieło to przedstawia także powojenny życiorys Marka Edelmana, który był też wielokrotnie krytykowany za to, że jego opowieść o getcie warszawskim ubiega od utrwalonego w zbiorowej świadomości mitu.

Motyw Żydów w literaturze – przykłady z różnych epok

Motyw Żydów

Los narodu żydowskiego jest losem trudnym, co zostało także uchwycone w literaturze. Historia Żydów jest także nierozłącznie spleciona z Polską, dlatego też motyw tego narodu często pojawia się w dziełach polskich autorów, zajmuje w nich wiele miejsca, a bohaterowie żydowskiego pochodzenia mają tam swoją liczną reprezentację.

Ja­kie de­cy­zje po­dej­mu­je czło­wiek w prze­ło­mo­wych mo­men­tach ży­cia i czym je mo­ty­wu­je? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Każdy człowiek przeżywa w swoim życiu dobre i złe momenty, ale niektóre z nich można określić jako prawdziwie przełomowe, czyli takie, które często całkowicie zmieniają życie danej osoby. W takich chwilach ludzie podejmują rozmaite, często zaskakujące decyzje, a ich wybory bywają nawet niezrozumiałe dla innych.

Motyw śmierci w literaturze – przykłady z różnych epok

Śmierć jest czymś, co czeka każdą żywą istotę, zarówno człowieka, jak i zwierzęta i rośliny. Jest też jednym z najbardziej frapujących ludzkość zjawisk, ponieważ jak do tej pory nie uzyskała ona odpowiedzi, co dzieje się z człowiekiem po przekroczeniu tej ostatniej granicy. Rozważania te pojawiają się w każdej religii na całym świecie.

Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przeszłość jest czymś, co bardzo często kształtuje człowieka. Przebyte wydarzenia mają bowiem na niego ogromny wpływ i sprawiają, że przyjmuje on konkretne postawy w swoim życiu, podejmuje kolejne decyzje czy też wyznaje określone wartości. Miejscem, w którym kryje się przeszłość i wspomnienia o niej, jest pamięć.

Znaczenie propagandy w państwie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie utworu Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pod pojęciem propagandy kryje się celowe działanie polegające na rozprowadzaniu i kształtowaniu określonych poglądów oraz zachowania całego społeczeństwa. W ten sposób władza sprawia, że obywatele mają zacząć wierzyć w określone idee i dochowywać im wierność. Propaganda to zatem narzędzie zmiany rzeczywistości i przez to jest kojarzona jednoznacznie negatywnie – ze środkiem przymusu, fałszowaniem obrazu świata i ograniczaniem wolności obywateli.

Konsekwencje zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W historii ludzkości niestety często pojawia się motyw zniewolenia. Czasami całe grupy społeczne odbierały wolność innym z różnych powodów, bardzo często z chęci zysku, wzbogacenia się, odebrania zasobów czy terenów lub znalezienia taniej siły roboczej. Powodem zniewolenia bywała także nienawiść do pewnej grupy – na przykład do narodu żydowskiego w czasach II wojny światowej.

Przejawy dehumanizacji. Omów zagadnienie na podstawie utworu Ludzie, którzy szli Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

II wojna światowa przyniosła narodom Europy wydarzenia tak okrutne, że do tej pory trudno jest uwierzyć w to, że coś takiego wydarzyło się w samym środku cywilizowanego świata. Szczególny szok wywołała zagłada, jaką naziści objęli naród żydowski, systematycznie go wyniszczając z powodu własnej nienawiści motywowanej rasowo.

Heroizm jako postawa człowieka w zmaganiu się z losem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Iliady Homera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek w swoim życiu może przyjąć wiele różnych postaw, które determinują jego podejście do rzeczywistości oraz podejmowane przez niego decyzje. Postawy takie kierują jego zachowaniem i w pewnym stopniu określają go też jako osobę. Jedną z nich może być heroizm, która postawa od początku istnienia cywilizacji kojarzona z bohaterstwem i poświęceniem.

Motyw cierpienia niezawinionego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W życiu człowiek spotyka się z wieloma różnymi sytuacjami. Niektóre są dla niego korzystne, inne z kolei sprawiają mu cierpienie. Z tym drugim wielu osobom trudno jest się pogodzić. Szczególnie bolesna jest sytuacja, w której pojawia się cierpienie niezawinione, a z okrutnym losem zmaga się osoba niewinna, która nie zasługuje na to, by spotykało ją tak wiele okrucieństw czy trudności.