Petroniusz – charakterystyka

Henryk Sienkiewicz jest autorem wielu powieści, a jeden wciąż z popularnych tekstów znany jest pod tytułem „Quo vadis”. Czytelnik przenosi się w nim do starożytnego Rzymu, czasów pierwszych chrześcijan oraz panowania jednego z okrutniejszych cezarów, czyli Nerona. Sienkiewicz opisuje między innymi bogatych patrycjuszy bywających w jego najbliższym otoczeniu, a jednym z najważniejszych spośród nich jest Petroniusz.

Ligia Kallina – charakterystyka

„Quo vadis” to jedna z najbardziej znanych powieści autorstwa Henryka Sienkiewicza. Jej akcja osadzona jest w czasach starożytnego Rzymu pod rządami cezara Nerona. Opowiada ona więc między innymi o prześladowaniach w tym mieście pierwszych chrześcijan. Jednak oprócz tego bardzo ważny jest także wątek uczucia romantycznego Marka Winicjusza do zakładniczki wojennej zwanej Ligią Kalliną – najważniejszej kobiecej postaci w utworze.

Quo vadis – streszczenie

Henryk Sienkiewicz to jeden z najbardziej znanych polskich twórców, który działał w epoce pozytywizmu. Jego najgłośniejsze dzieła to Trylogia pisana ku pokrzepieniu serc w trudnych czasach. Sienkiewicz stworzył jednak więcej powieści, a wśród nich popularnością cieszy się „Quo vadis”. Po raz pierwszy tekst został opublikowany w roku 1896 i początkowo wydawany był w odcinkach w warszawskiej „Gazecie Polskiej”.

Quo vadis – plan wydarzeń

Marek Winicjusz powraca do Rzymu. Petroniusz przyjmuje u siebie swojego siostrzeńca, czyli Winicjusza. Marek wyznaje Petroniuszowi, że zakochał się w Ligii. Petroniusz chce pomóc siostrzeńcowi w zdobyciu ukochanej.

Marek Winicjusz – charakterystyka

Jedną z najbardziej znanych powieści Henryka Sienkiewicza wciąż pozostaje „Quo vadis”. Zabiera ona czytelnika do starożytnego Rzymu, do czasów cezara Nerona oraz początków pierwszych chrześcijan. Głównym bohaterem dzieła jest bogaty patrycjusz imieniem Marek Winicjusz, który jest niezwykle ciekawą osobą ze względu na przemianę wewnętrzną, jaką przechodzi. Marek Winicjusz to postać dynamiczna, zmienia się z typowego obywatela Rzymu w jednego z pierwszych chrześcijan.

Funk­cje snu i wi­dze­nia w utwo­rze li­te­rac­kim. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Dzia­dów część III Ada­ma Mic­kie­wi­cza. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Różnego rodzaju widzenia od początku istnienia literatury odgrywały w różnych tekstach znaczącą rolę w tworzonych przez autorów tekstach. Często służyły one jako wizualizacja nieuświadomionych pragnień i lęków bohaterów, z których nie zdawali sobie sprawy w stanie przebudzenia. Sny mogą spełniać także rolę wizji, zsyłanych przez różnego rodzaju bóstwa, odpowiadające postaciom ich dalsze działania, lub mające profetyczny charakter widzenia, dzięki którym przyszłość odsłania się przed wybranymi osobami.

Miłość tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość ma różne oblicza. Może być wspaniała i motywująca i sprawiać, że człowiek czuje się świetnie, a nawet staje się lepszym człowiekiem. Jednak jednym z najpopularniejszych obrazów tego niezwykłego uczucia jest przede wszystkim miłość nieszczęśliwa, łamiąca serce i napotykająca liczne trudności na swojej drodze.

Dobro własne czy dobro ogółu – bohater literacki w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek w swoim życiu bywa stawiany przed różnymi wyborami. Często musi opowiedzieć się, czy będzie działał w swoim prywatnym interesie czy może jednak opowie się po stronie dobra ogółu. Czasami te dwie kwestie wykluczają się wzajemnie i prywatne szczęście danego człowieka nie jest w stanie koegzystować z dobrem całej społeczności.

Baj­ki jako opo­wie­ści o pra­wach rzą­dzą­cych świa­tem. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci ba­jek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Dziś bajki kojarzą się przede wszystkim z kolorowymi animacjami w kinie lub w telewizji, ale ich korzenie sięgają znacznie głębiej. Są one gatunkiem literackim znanym już w starożytności. Charakteryzują się one morałem i dydaktycznym przesłaniem, ponieważ z ich lektury czytelnik miał wynieść konkretne wnioski i zastosować je w swoim życiu.

Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to jedno z najbardziej tajemniczych spośród ludzkich odczuć. Objawia się zazwyczaj bardzo silnymi emocjami, mogą one być pozytywne lub negatywne. Miłość potrafi człowieka uskrzydlić i dodać mu motywacji do działania lub zniszczyć całe jego życie i sprowadzić go na dno, jeśli jest nieszczęśliwa.

x