Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Jednym z powszechnie znanych powiedzeń jest to, że warto pomagać. Znaczy to, że bezinteresowna pomoc, jaką udziela się innym, to coś, co zdecydowanie powinno się robić. Nawet jeśli nie ma się z tego bezpośrednich korzyści, to wsparcie udzielone innym jest dobre i słuszne. Można zatem stwierdzić, że to stwierdzenie jest prawdziwe.

Motyw biedy w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw biedy

Bieda jest jednym z najbardziej przerażających stanów, które mogą dotknąć człowieka w czasie trwania jego życia. Łączy się ona z brakiem środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, głodem, niewłaściwym warunkami mieszkaniowymi, zaniedbaniem, chorobami, a czasami nawet śmiercią.

Motyw pracy w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw pracy

Praca to jedna z podstawowych czynności, jaką ludzie wykonują codziennie, by zapewnić sobie środki do życia. Zmieniała się ona jednak na przestrzeni wieków, miała inny cel i inaczej była wynagradzana. Niezmienna jest tylko jej obecność.

Jakie prawdy o człowieku ujawniają jego sny albo widzenia? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sen to bardzo intrygujący człowieka aspekt jego życia. Jest on swoistą tajemnicą, która przenosi go do niezwykłych, niezbadanych krain, do których człowiek nie ma dostępu na jawie. W literaturze sen i widzenia stały się pożytecznymi narzędziami dla autorów, dzięki którym mogli oni ujawniać ukrytą prawdę dotyczącą losów danej postaci.

Jak li­te­ra­tu­ra przed­sta­wia kon­trast mię­dzy świa­tem bie­dy a świa­tem bo­gac­twa? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Społeczeństwo zawsze podzielone było pod wieloma względami, na przykład z powodu posiadanych zasobów, na przykład majątku. Bardzo szybko z tego względu pojawili się ludzie bardzo bogaci i bardzo biedni, których dzieliły skrajne nierówności. Jawną niesprawiedliwość często dostrzegali i opisywali twórcy literatury, czyniąc z tego temat niosący ze sobą moralizatorskie i dydaktyczne przesłanie.

Deżo Gereb – charakterystyka

„Chłopcy z Placu Broni” to znana powieść stworzona przez węgierskiego twórcę, Ferenca Molnára. Po raz pierwszy wydano ją w roku 1906. Opowiada ona o dwóch grupach chłopców, którzy między sobą toczą spór o miejsce zwane właśnie Placem Broni. W dziele tym spotkać można wielu różnych bohaterów o odmiennych interesach i charakterach. Jedną z postaci istotnych dla fabuły jest Deżo Gereb. Jest on postacią wyjątkowo niejednoznaczną. 

Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa – recenzja

Słynne opowiadanie Charlesa Dickensa zatytułowane „Opowieść wigilijna” powstało w grudniu 1843 roku i wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Opowiada ono o losach Ebenezera Scrooge’a – samotnego, skąpego mężczyzny, którego interesuje jedynie pomnażanie swojego majątku, nie lubi świąt Bożego Narodzenia i nie widzi sensu w dbaniu i relacje z innymi.

Przykłady zachowań Scrooge’a świadczące o jego pozytywnym stosunku do ludzi

W roku 1843 Charles Dickens stworzył swoje słynne dzieło zatytułowane „Opowieść wigilijna”. Opowiadanie to przedstawia losy starego, skąpego mężczyzny, jakim był Ebenezer Scrooge i jego akcja osadzona jest właśnie w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Scrooge’a nawiedzają zjawy, dzięki którym ma on odmienić swoje życie na lepsze.