Człowiek – istota pełna sprzeczności. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej – utwo­ru epic­kie­go albo dra­ma­tycz­ne­go, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki i wy­bra­nych kon­tek­stów.

Autor: Marta Grandke

Powieść „Przedwiośnie” pokazuje sprzeczności młodego człowieka, Cezarego Baryki, który dopiero szuka swojej drogi. Cezary łatwo daje się porwać ideologiom, na przykład głoszonym przez bolszewików. Z drugiej strony jednak widzi, jak tragiczne skutki mają ich działania. Sprzeczności te są w nim nieustannie obecne i powodują, że Baryka przez długi czas próbuje znaleźć poglądy, które odzwierciedlałyby jego przekonania. W jego przypadku niemożliwość pogodzenia pewnych postaw i doświadczeń staje się dla młodego człowieka bodźcem do rozwoju. Jest to jednak droga długa i trudna i Baryka niejednokrotnie popełnia w związku z tym liczne błędy, które mają wpływ na jego życie.

Jak widać na przywołanych przykładach z literatury, człowiek często jest istotą pełną niezrozumiałych sprzeczności. Zdaje się to jednak być nieodłączną częścią jego natury, z którą nie da się walczyć lub jej zmienić. Czasami umożliwia to rozwój danej osoby, a czasami sprawia, że walczy ona sama ze sobą i nie potrafi znaleźć swojego miejsca na świecie i w społeczeństwie.

Dodaj komentarz