Monument – interpretacja

Stanisław Baliński to polski poeta, dyplomata, członek grupy Skamandrytów, do której należeli między innymi Julian Tuwim, czy Jan Lechoń. W jego twórczości zaobserwujemy silną inspirację epoką romantyzmu. Pisał również o patriotyzmie, bohaterskiej walce, emigracji, silnych emocjach związanych z wojną i koniecznością życia na obczyźnie.

Groteskowy obraz świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Ferdydurke Witolda Gombrowicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Groteska to znana kategoria estetyczna, w której w jednym dziele łączą się ze sobą elementy sprzeczne, takie jak na przykład tragizm i komizm, strach i śmiech, piękno i brzydota. W ten sposób uzyskuje się niesamowity i oryginalny efekt, który może poruszyć odbiorcę i umożliwić przedstawienie pewnych absurdów otaczającego twórcę świata. Groteska stała się znanym elementem …

Czytaj dalej

Miłość – siła destrukcyjna czy motywująca do działania? Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to jedno z najsilniejszych uczuć, jakich człowiek może doświadczyć w ciągu swojego życia. Może sprawiać, że człowiek dokonuje niezwykłych rzeczy i poświęca się dla innych, realizuje swoje cele i zmienia całe życie. Z drugiej strony złamane serce i brak wzajemności często potrafią być czymś, co łamie człowieka i odbiera mu chęci do dalszego życia.

Człowiek w relacjach rodzinnych. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rodzina to często jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Może ona być dla niego źródłem siły i wsparciem, inspiracją i pomocą w trudnych chwilach. Jednak z drugiej strony dla wielu osób rodzina to osoby, których nie chce się znać, takie, które doprowadzają do powstania wielu ran i blizn, źródło cierpienia oraz traum.

W jakim celu twórca nawiązuje do motywów biblijnych? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Biblia to jeden z najstarszych i najważniejszych tekstów dla zachodniego kręgu kulturowego i nie tylko. Religia chrześcijańska rozpowszechniona jest obecnie na całym świecie, a Biblia stanowi jej fundament i jest także kodeksem moralnym według którego kierują się społeczności na całym świecie. Trudno zatem przecenić wpływ Biblii na wiele aspektów ludzkiego życia.

Losy młodzieży polskiej pod zaborami. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zabory były wyjątkowo ciężkim momentem w historii narodu polskiego, oznaczały bowiem zniknięcie z map kraju na ponad wiek. Społeczeństwo poddawane było represjom, zmuszano je do porzucenia swojej historii i języka, narażano je na wpływ rusyfikacji czy germanizacji. Sprzeciw przeciwko nowej władzy często oznaczał dotkliwe represje, takie jak na przykład wywózka na Sybir, uwięzienie czy tortury.

Młodość jako czas pierwszych rozczarowań. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Młodość to czas specyficzny, niepowtarzalny, ale też i przede wszystkim trudny. To wtedy człowiek doświadcza wielu rzeczy po praz pierwszy w życiu, uczy się ich i szuka swojej własnej drogi. To też w tym okresie rodzą się największe emocje, nadzieje i ambicje, które trudno jest później powtórzyć w życiu. Jednak mimo tych wspaniałych aspektów, młodość nosi w sobie też ból i smutek, ponieważ jest także momentem przeżywania pierwszych rozczarowań – w miłości, pod względem zawodowym, rodzinnym czy nawet po prostu w trakcie poznawania prawdziwej natury świata.

Jakie prawdy o człowieku ujawniają jego sny albo widzenia? Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sen to bardzo intrygujący człowieka aspekt jego życia. Jest on swoistą tajemnicą, która przenosi go do niezwykłych, niezbadanych krain, do których człowiek nie ma dostępu na jawie. W literaturze sen i widzenia stały się pożytecznymi narzędziami dla autorów, dzięki którym mogli oni ujawniać ukrytą prawdę dotyczącą losów danej postaci.

Curriculum vitae – interpretacja

Leopold Staff jest jednym z najwybitniejszych poetów XX wieku. Już za życia nazywano go „pomnikiem polskiej poezji”. Stał się wzorem współczesnego klasycyzmu, współtwórcą kilku epok literackich, patronem Skamandrytów. W utworze „Curriculum vitae” opisuje swoją drogę do osiągniecia dojrzałości poetyckiej.

Romans wieczorny – interpretacja

Stanisław Baliński to polski literat i dyplomata, żyjący na przełomie lat 1898-1984. Mawiano, że pochodzi z „dynastii pisarskiej” – jego matka Maria prowadziła salon literacki, a dom Balińskiego odwiedzali między innymi Sienkiewicz, czy Prus. Chociaż rodzina mieszkała od lat w Warszawie, to pochodziła z kresów wschodnich. W domu utrzymywano dawne tradycje, wspominano ojczystą ziemię, wychowywano syna w duchu patriotycznym.

Konsekwencje zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W historii ludzkości niestety często pojawia się motyw zniewolenia. Czasami całe grupy społeczne odbierały wolność innym z różnych powodów, bardzo często z chęci zysku, wzbogacenia się, odebrania zasobów czy terenów lub znalezienia taniej siły roboczej. Powodem zniewolenia bywała także nienawiść do pewnej grupy – na przykład do narodu żydowskiego w czasach II wojny światowej.