Miłość tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość ma różne oblicza. Może być wspaniała i motywująca i sprawiać, że człowiek czuje się świetnie, a nawet staje się lepszym człowiekiem. Jednak jednym z najpopularniejszych obrazów tego niezwykłego uczucia jest przede wszystkim miłość nieszczęśliwa, łamiąca serce i napotykająca liczne trudności na swojej drodze.

Dobro własne czy dobro ogółu – bohater literacki w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek w swoim życiu bywa stawiany przed różnymi wyborami. Często musi opowiedzieć się, czy będzie działał w swoim prywatnym interesie czy może jednak opowie się po stronie dobra ogółu. Czasami te dwie kwestie wykluczają się wzajemnie i prywatne szczęście danego człowieka nie jest w stanie koegzystować z dobrem całej społeczności.

Baj­ki jako opo­wie­ści o pra­wach rzą­dzą­cych świa­tem. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci ba­jek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Dziś bajki kojarzą się przede wszystkim z kolorowymi animacjami w kinie lub w telewizji, ale ich korzenie sięgają znacznie głębiej. Są one gatunkiem literackim znanym już w starożytności. Charakteryzują się one morałem i dydaktycznym przesłaniem, ponieważ z ich lektury czytelnik miał wynieść konkretne wnioski i zastosować je w swoim życiu.

Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to jedno z najbardziej tajemniczych spośród ludzkich odczuć. Objawia się zazwyczaj bardzo silnymi emocjami, mogą one być pozytywne lub negatywne. Miłość potrafi człowieka uskrzydlić i dodać mu motywacji do działania lub zniszczyć całe jego życie i sprowadzić go na dno, jeśli jest nieszczęśliwa.

Tragizm w literaturze – definicja, cechy, przykłady

Tragizm w literaturze

Tragizm w literaturze ma historię sięgającą starożytnej Grecji. To właśnie Grecy jako pierwsi stworzyli sztuki teatralne znane jako greckie tragedie. Ich bohaterowie z góry byli skazani na porażkę, co stanowi główną istotę tragizmu. Motyw bohatera tragicznego pojawiał się również w innych epokach literackich, zarówno w polskiej, jak i obcojęzycznej literaturze. Czym charakteryzuje się tragizm w literaturze? Jakie są jego przykłady?

Lalka – bohaterowie

Bolesław Prus w swojej powieści realistycznej zatytułowanej „Lalka” ukazał społeczeństwo drugiej połowy XIX. Każda z jego postaci reprezentowała sobą konkretną grupę społeczną, ale równocześnie autor nadał im wiele indywidualnych cech.

Dziady cz. III – scena I – streszczenie i interpretacja

Trzecia część dramatu „Dziady” Adama Mickiewicza powstała w Dreźnie w roku 1832. Otwiera ją prolog, w którym czytelnik widzi Gustawa śpiącego w jego celi w jego celi. Anioł przepowiada mu odzyskanie wolności, a po przebudzeniu Gustaw symbolicznie rodzi się na nowo jako Konrad.

Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Losy państwa i jego dobrobyt to coś, co interesuje wszystkich obywateli, niezależnie od epoki, w której żyją. Niestety bardzo często zdarza się, że zamiast sprawiedliwych rządów, gwarantujących spokój i bezpieczeństwo, dane państwo doświadcza raczej moralnego upadku. Bywa, że z niepokojem obserwują to i komentują ludzie powiązani z innymi dziedzinami życia niż polityka – na przykład ze sztuką.

Jaki obraz idealnego rycerza i władcy ukazuje utwór literacki? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W dawnych czasach, zwłaszcza w średniowieczu w społeczeństwie istniał stan rycerski. Przynależący do niego mężczyźni musieli przestrzegać zasad i wyznawać wartości, które określał tak zwany etos rycerski. Ich życie miało być przykładem dla innych, w każdym aspekcie swojego zachowania rycerze musieli starać się dobrze żyć i dobrze umierać, by stać się wzorem dla społeczeństwa.

x