Ja­kie zna­cze­nie ma ty­tuł do zro­zu­mie­nia sen­su utwo­ru? Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie In­ne­go świa­ta Gu­sta­wa Her­lin­ga-Gru­dziń­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Na zrozumienie utworu i poznanie jego sensu składa się wiele elementów. Nie zawsze jest to tylko sama treść i opowieść, jaką czytelnikom przekazuje autor. Często na odczytanie sensu danego dzieła składają się też inne elementy, na przykład jego tytuł. Może on bowiem wpływać na odczytanie znaczenia tekstu, jego zrozumienie i czasami staje się wskazówką interpretacyjną dla odbiorcy.

Charlie i fabryka czekolady – streszczenie

„Charlie i fabryka czekolady” to powieść autorstwa brytyjskiego pisarza, Roalda Dahla. Przynależy ona do gatunku, jakim jest fantastyka. Po raz pierwszy wydano ją w roku 1964 i skierowana jest ona głównie do dzieci i młodzieży, doczekała się też adaptacji filmowych. Opowiada ona o przygodach Charliego, ubogiego chłopca, który pewnego dnia ma okazję odwiedzić fabrykę uwielbianej przez niego czekolady. Jej właścicielem jest Willy Wonka.

Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.

Człowiek został stworzony do działania. Świadczy o tym sama jego cielesna natura – istnienie z wiecznie płynącej materii kształtuje naturę samego bytu. Dlatego też ciągle do czegoś dążymy, chcemy zmieniać otaczający nas świat i samych siebie. Wielkość założonych przez nas celów określa ambicja.

Ziele na kraterze – streszczenie

„Ziele na kraterze” to powieść Melchiora Wańkowicza, która napisana została w roku 1951, ale po raz pierwszy ukazała się w 1957, nakładem stowarzyszenia PAX. Autor w swoim dziele opisuje przede wszystkim dorastanie własnych córek, Krystyny i Marty.

Wesele – streszczenie

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to jedno z najważniejszych dzieł epoki Młodej Polski i literatury polskiej w ogóle. Po raz pierwszy wydano je w roku 1901 i wtedy też wystawiono je na teatralnych deskach. „Wesele” to dramat oparty o faktyczne wydarzenie, jakim był ślub poety Lucjana Rydla z chłopką krakowską, Jadwigą Mikołajczykówną, w chacie w Bronowicach.

Quo vadis – motywy literackie

Henryk Sienkiewicz to znany twórca powieści, a jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych pozycji wciąż pozostaje dzieło zatytułowane „Quo vadis”. Opowiada ono o wydarzeniach rozgrywających się w antycznym Rzymie pod rządami Nerona, gdy pojawili się tam pierwsi chrześcijanie. Autor porusza wiele wątków, w związku z czym w powieści obecnych jest także mnóstwo łączących się z nimi motywów literackich.

Zdążyć przed Panem Bogiem – streszczenie

Hanna Krall to autorka wywiadu z Markiem Edelmanem, który przeżył powstanie w getcie warszawskim. Wybuchło ono 19 kwietnia 1943 roku. Edelman był jego ostatnim żyjącym przywódcą. Opowiada on Krall o tym, czego był świadkiem i przedstawia własne doświadczenia z tamtego okresu. Dzieło to przedstawia także powojenny życiorys Marka Edelmana, który był też wielokrotnie krytykowany za to, że jego opowieść o getcie warszawskim ubiega od utrwalonego w zbiorowej świadomości mitu.

Mendel Gdański – streszczenie

Maria Konopnicka to polska autorka tworząca w okresie pozytywizmu. Wielu osobom kojarzy się ona przede wszystkim z wierszami skierowanymi do najmłodszych, ale nie wahała się ona przed przedstawieniem w swoich dziełach także poważniejszych tematów. Przykładem tego jest nowela zatytułowana „Mendel Gdański.

O psie, który jeździł koleją – streszczenie

Jedną z najważniejszych lektur, z którymi dzieci zapoznają się w czasie edukacji, jest opowiadanie „O psie, który jeździł koleją” autorstwa Romana Pisarskiego. Przedstawia ono historię pewnego psa o imieniu Lampo (czyli po włosku błyskawica), a cała akcja rozgrywa się we Włoszech.

Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Filozof Leibniz stwierdził kiedyś, że człowiek żyje w najlepszym z możliwych światów. Dzieje się tak ponieważ, gdyby Bóg wiedział, że możliwe są lepsze rozwiązania, to z pewnością by z nich korzystał. Leibniz zajmował się w filozofii zagadnieniem teodycei, czyli próbą pogodzenia istnienia dobrego i miłosiernego Boga ze złem pojawiającym się na świecie.

Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to jeden z najbardziej poruszających człowieka stanów. Wzbudza bardzo silne emocje, sprawia, że ludzie zupełnie się zmieniają i nie da się znaleźć jednej jej definicji, która pasowałaby do każdego stanu czy sytuacji. Trudno się więc dziwić, że miłość to jeden z najczęściej poruszanych tematów w kulturze, także w dziełach literackich.