Jakimi cechami powinien odznaczać się władca? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W dawnych czasach postać władcy w osobie króla była bardzo ważna. Reprezentował on cały naród i sprawował on nad nim władzę. Jego urząd wiązał się zatem z określonymi oczekiwaniami, które były dość jasno określone. Dobry władca musiał mieć szereg pewnych cech, które były szeroko komentowane przez jego dwór i poddanych.

Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Losy państwa i jego dobrobyt to coś, co interesuje wszystkich obywateli, niezależnie od epoki, w której żyją. Niestety bardzo często zdarza się, że zamiast sprawiedliwych rządów, gwarantujących spokój i bezpieczeństwo, dane państwo doświadcza raczej moralnego upadku. Bywa, że z niepokojem obserwują to i komentują ludzie powiązani z innymi dziedzinami życia niż polityka – na przykład ze sztuką.

Rozważ sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Marii Wichowej. W pracy odwołaj się do: Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego, innych utworów literackich z dwóch różnych epok oraz wybranego kontekstu.

„Doceniamy wielkość dokonań starożytnych  intelektualistów i twórców, naśladujemy ich dzieła […], ale starożytnych nie przerośliśmy, przetwarzamy tylko to, co przekazała nam tradycja” – tak brzmią słowa, których autorką jest Maria Wichowa.

Jaką funkcję w Odprawie posłów greckich pełnią pieśni chóru?

„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego była w roku 1578 pierwszym nowożytnym dramatem renesansowym, jaki powstał. Jej tematyka i budowa nawiązują wyraźnie do dramatów antycznych. Starożytność była dla twórców renesansu bardzo silną inspiracją.

Patriotyzm w Odprawie posłów greckich

„Odprawa posłów greckich” autorstwa Jana Kochanowskiego była pierwszym polskim dramatem nowożytnym. Opisał w niej historię zainspirowaną z wydarzeniami znanymi z antycznej „Iliady” Homera, opisującej słynną wojnę trojańską.

Uzasadnij, że Odprawa posłów greckich jest utworem uniwersalnym

„Odprawa posłów greckich” jest utworem wyjątkowym i wyróżniającym się w dorobku Jana Kochanowskiego. Ten pierwszy renesansowy dramat oparty jest o historię znaną między innymi z „Iliady” Homera i przedstawia moment przybycia poselstwa greckiego do Troi, tuż przed wybuchem wojny spowodowanej porwaniem Heleny.

Odprawa posłów greckich jako dramat moralno-polityczny

„Odprawa posłów greckich” autorstwa Jana Kochanowskiego to pierwszy polski dramat renesansowy. Tworząc go, poeta opierał się o historię wojny trojańskiej, znaną między innymi z „Iliady” Homera. Kochanowski przedstawił w dziele chwile tuż przed wybuchem konfliktu, gdy do Troi przybyło greckie poselstwo, próbując porozumieć się z królem Priamem drogą dyplomacji.

Odprawa posłów greckich – problematyka

„Odprawa posłów greckich” jest wyjątkowym dziełem w dorobku renesansowego poety, Jana Kochanowskiego. Jest ono bowiem pierwszym polskim dramatem i inspirowana była tragedią antyczną. Kochanowski posłużył się wojną trojańską i historią jej wybuchu jako głównym tematem swojego dzieła.

Wi­ze­ru­nek obroń­cy oj­czy­zny. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Po­to­pu Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

W historii świata wiele krajów musiało mierzyć się z zagrożeniem, jakim była utrata wolności i niepodległości. Całe narody musiały walczyć, najczęściej zbrojnie, o to, by zachować swoją niezależność i obronić tereny, które zajmowały, a które ktoś inny chciał im odebrać.

x