Róż­ni­ce i po­dzia­ły spo­łecz­ne jako źró­dło kon­flik­tów. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Marta Grandke

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego ukazuje pozornie pojednanie się inteligencji z chłopstwem, wyrażone zawarciem związku małżeńskiego między przedstawicielami obu grup. Jednak mimo wspólnej zabawy na weselu widać, że wciąż żywe są między nimi konflikty i pretensje. Inteligencja wciąż żyje wspomnieniami o okrutnej rabacji galicyjskiej, a chłopi z kolei wciąż czuli się traktowani z wyższością. W wyniku tych napięć i konfliktów społeczeństwo polskie nie jest w stanie zebrać się, by razem działać na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, na przykład organizując kolejne powstanie narodowe.

Jak widać, w literaturze zapisano wiele obrazów konfliktów społecznych i nierówności, wywodzących się z różnic klasowych i w większości przypadków wywoływały one raczej bunt i niezadowolenie niż spotykały się z powszechną akceptacją i uznaniem. 

Dodaj komentarz